Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Samuelova rozlúčka

1 Samuel prehovoril k celému Izraelu: Hľa, počúval som váš hlas vo všetkom, čo ste mi hovorili, a ustanovil som kráľa nad vami;
2 teraz, hľa, kráľ kráča pred vami. Ja som však zostarel a ošedivel. Moji synovia sú medzi vami. Ja sám som chodil pred vami od svojej mladosti až do tohto dňa. 3 Hľa, tu som. Vydajte svedectvo proti mne pred Hospodinom a pred Jeho pomazaným. Komu som vzal vola? Komu som vzal osla? Koho som utláčal? Komu som ukrivdil? Z čej ruky som prijal úplatok, aby som nad niečím zažmúril oči? Vrátim vám to! 4 Oni však odpovedali: Neutláčal si nás, nekrivdil si nám, ani si z ničej ruky nič neprijal. 5 Povedal im: Svedkom je mi Hospodin proti vám, svedkom mi je dnes i Jeho pomazaný, že ste nič nenašli v mojej ruke. Odpovedali: Svedkom je. 6 Vtedy povedal Samuel ľudu: Svedkom buď Hospodin, ktorý ustanovil Mojžiša a Árona a ktorý vyviedol vašich otcov z Egypta. 7 Teraz sa postavte, a budem sa súdiť s vami pred Hospodinom pre všetky spravodlivé skutky Hospodinove, ktoré preukázal vám a vašim otcom. 8 Keď Jákob prišiel do Egypta a vaši otcovia volali na Hospodina, poslal Hospodin Mojžiša a Árona, ktorí vyviedli vašich otcov z Egypta a usadili ich na tomto mieste. 9 Oni však zabudli na Hospodina, svojho Boha, preto ich vydal do ruky Síseru, vojvodcu z Chacóru, do ruky Filištíncov i do ruky moábskeho kráľa, ktorí bojovali proti nim. 10 Vtedy volali na Hospodina o pomoc: Zhrešili sme, lebo sme opustili Hospodina a slúžili sme baalom a aštartám. Vytrhni nás teraz z ruky našich nepriateľov a budeme Ti slúžiť. 11 Nato Hospodin poslal Jerubbaala, Bedána, Jefteho i Samuela a vytrhol vás z rúk vašich okolitých nepriateľov. Tak ste mohli bezpečne bývať. 12 Keď ste však videli, že Náchaš, kráľ Ammóncov, tiahne proti vám, povedali ste mi: Nie! Ale kráľ nech panuje nad nami! Hoci Hospodin, váš Boh, je vaším kráľom. 13 Teraz je tu kráľ, ktorého ste si vyvolili, ktorého ste si žiadali. Tak, hľa, Hospodin ustanovil kráľa nad vami. 14 Ak sa budete báť Hospodina a budete Mu slúžiť, a ak budete poslúchať Jeho hlas, a ak nebudete odporovať reči Hospodinovej, ak budete aj vy, aj kráľ, ktorý kraľuje nad vami, nasledovať Hospodina, svojho Boha, (bude dobre). 15 Ale ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov, a budete odporovať Jeho rečiam, vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom. 16 Teraz sa však postavte a hľaďte na túto veľkú vec, ktorú Hospodin učiní pred vašimi očami. 17 Či nie je dnes žatva pšenice? Volať budem k Hospodinovi, aby dal hromobitie a dážď; vtedy poznáte a uvidíte, že ste sa v očiach Hospodinových dopustili veľkého zla, keď ste si žiadali kráľa. 18 I volal Samuel na Hospodina a Hospodin dal toho dňa hromobitie a dážď. A všetok ľud sa veľmi bál Hospodina a Samuela. 19 Vtedy hovoril všetok ľud Samuelovi: Modli sa za svojich služobníkov k Hospodinovi, svojmu Bohu, aby sme nepomreli, lebo ku všetkým svojim hriechom pridali sme ešte i to zlo, že sme si žiadali kráľa. 20 Samuel však povedal ľudu: Nebojte sa! Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, avšak teraz neodstupujte od Hospodina, ale slúžte Hospodinovi z celého srdca. 21 Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia, ani vás nezachránia, pretože sú márnosťou. 22 Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno; lebo zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojím ľudom. 23 Ale odstúp odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som sa prestal modliť za vás; budem vás vyučovať dobrej a priamej ceste. 24 Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami! 25 Ak by ste predsa konali zle, zahyniete vy, i váš kráľ.