Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Saul víťazí nad Ammóncami

1 Potom Ammónsky Nácháš tiahol a utáboril sa proti Jábéš-Gileádu. Všetci mužovia z Jábéša navrhli Náchášovi: Uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť.
2 Ale Nácháš Ammónsky im odpovedal: Uzavriem s vami zmluvu tak, že každému z vás vykolem pravé oko, a tak potupím celý Izrael. 3 Starší z Jábéša mu povedali: Pozhovej nám sedem dní, aby sme mohli rozposlať poslov po celom izraelskom území, a ak nebude nikto, kto by nás zachránil, vzdáme sa ti. 4 Keď prišli poslovia do Saulovej Gibey a rozpovedali to ľudu, všetok ľud hlasno plakal. 5 Vtom prichádzal Saul za volmi z poľa. Opýtal sa: Čo je ľudu, že plače? Rozpovedali mu slová mužov z Jábeša. 6 Keď Saul počul tie slová, prenikol ho Duch Boží, a on vzbĺkol veľkým hnevom. 7 Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a rozoslal poslami po celom izraelskom území s odkazom: Takto sa stane s dobytkom toho, kto nevyjde do boja so Saulom a Samuelom. Tu padol strach Hospodinov na ľud a vytiahli ako jeden muž. 8 Keď ich v Bezeku spočítal, Izraelcov bolo tristotisíc a judských mužov tridsaťtisíc. 9 Poslom, ktorí prišli, povedal: Takto povedzte mužom Jábéš-Gileádu: Zajtra, keď slnko zahreje, príde vám záchrana. Poslovia prišli a oznámili to mužom v Jábéši. Zaradovali sa. 10 Mužovia z Jábéša odkázali Náchášovi: Zajtra sa vám vzdáme a urobte s nami, čo sa vám zapáči. 11 Nasledujúci deň Saul rozdelil ľud na tri oddiely. Keď za rannej stráže vnikli doprostred tábora, dovtedy bili Ammóncov, kým nenastala horúčava. Tí, čo zostali, tak sa rozpŕchli, že neostali z nich ani dvaja spolu. 12 Vtedy povedal ľud Samuelovi: Kto povedal; či Saul bude panovať nad nami? Vydajte tých mužov a pobijeme ich. 13 Ale Saul odpovedal: Dnes nesmiete nikoho usmrtiť, lebo dnes Hospodin spôsobil záchranu v Izraeli. 14 Samuel však povedal ľudu: Poďte, pôjdeme do Gilgálu a obnovíme tam kráľovstvo. 15 Vtedy išiel všetok ľud do Gilgálu a urobil v Gilgále Saula kráľom pred Hospodinom. Tam obetovali obete spoločenstva pred Hospodinom, ale Saul a ostatní izraelskí mužovia sa tomu veľmi radovali.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk