11. kapitola

Saul víťazí nad Ammóncami

1 Potom Ammónsky Nácháš tiahol a utáboril sa proti Jábéš-Gileádu. Všetci mužovia z Jábéša navrhli Náchášovi: Uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť.
2 Ale Nácháš Ammónsky im odpovedal: Uzavriem s vami zmluvu tak, že každému z vás vykolem pravé oko, a tak potupím celý Izrael. 3 Starší z Jábéša mu povedali: Pozhovej nám sedem dní, aby sme mohli rozposlať poslov po celom izraelskom území, a ak nebude nikto, kto by nás zachránil, vzdáme sa ti. 4 Keď prišli poslovia do Saulovej Gibey a rozpovedali to ľudu, všetok ľud hlasno plakal. 5 Vtom prichádzal Saul za volmi z poľa. Opýtal sa: Čo je ľudu, že plače? Rozpovedali mu slová mužov z Jábeša. 6 Keď Saul počul tie slová, prenikol ho Duch Boží, a on vzbĺkol veľkým hnevom. 7 Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a rozoslal poslami po celom izraelskom území s odkazom: Takto sa stane s dobytkom toho, kto nevyjde do boja so Saulom a Samuelom. Tu padol strach Hospodinov na ľud a vytiahli ako jeden muž. 8 Keď ich v Bezeku spočítal, Izraelcov bolo tristotisíc a judských mužov tridsaťtisíc. 9 Poslom, ktorí prišli, povedal: Takto povedzte mužom Jábéš-Gileádu: Zajtra, keď slnko zahreje, príde vám záchrana. Poslovia prišli a oznámili to mužom v Jábéši. Zaradovali sa. 10 Mužovia z Jábéša odkázali Náchášovi: Zajtra sa vám vzdáme a urobte s nami, čo sa vám zapáči. 11 Nasledujúci deň Saul rozdelil ľud na tri oddiely. Keď za rannej stráže vnikli doprostred tábora, dovtedy bili Ammóncov, kým nenastala horúčava. Tí, čo zostali, tak sa rozpŕchli, že neostali z nich ani dvaja spolu. 12 Vtedy povedal ľud Samuelovi: Kto povedal; či Saul bude panovať nad nami? Vydajte tých mužov a pobijeme ich. 13 Ale Saul odpovedal: Dnes nesmiete nikoho usmrtiť, lebo dnes Hospodin spôsobil záchranu v Izraeli. 14 Samuel však povedal ľudu: Poďte, pôjdeme do Gilgálu a obnovíme tam kráľovstvo. 15 Vtedy išiel všetok ľud do Gilgálu a urobil v Gilgále Saula kráľom pred Hospodinom. Tam obetovali obete spoločenstva pred Hospodinom, ale Saul a ostatní izraelskí mužovia sa tomu veľmi radovali.