Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Obyvatelia Jeruzalema

1 Všetci Izraelci boli zaznačení do rodového zoznamu, a hľa, zapísaní sú v Knihe izraelských a judských kráľov. Pre svoju nevernosť boli odvlečení do Babylonie.
2 Prvotní obyvatelia, ktorí bývali vo svojom vlastníctve, vo svojich mestách, boli: Izraelci, kňazi, levíti a chrámoví nevoľníci. 3 V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdejcov, Benjamíncov, Efrajimcov a Menaššeovcov. 4 Útaj, syn Amíhúda, syna Omrího, syna Imrího, syna Báního, zo synov Pereca, syna Júdovho. 5 Zo Šilóncov: prvorodenec Asája a jeho synovia. 6 Zo Zerachovcov: Jeúél a ich bratia, šesťstodeväťdesiat. 7 Z Benjamíncov: Sallú, syn Mešulláma, syna Hodavju, syna Hasenuovho, 8 ďalej Jibnejá, syn Jeróchámov, Élá, syn Uzzího, syna Michrího, Mešullám, syn Šefatju, syna Reúéla, syna Jibnijovho, 9 a ich bratia podľa ich rodov: deväťstopäťdesiatšesť. Všetci títo mužovia boli predákmi svojich rodín. 10 Z kňazov: Jedaja, Jehójáríb, Jáchín, 11 Azarja, syn Chilkíju, syna Mešulláma, syna Cádóka, syna Merájóta, syna Achítúba, predstaveného domu Božieho. 12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchura, syna Malkijovho, Maasaj, syn Adíéla, syna Jachzéru, syna Mešulláma, syna Mešillémíta, syna Immérovho. 13 Ich bratia, predáci rodín, spolu tisícsedemstošesťdesiat, mužovia schopní výkonu služby v Božom dome. 14 Z levítov Šemaja, syn Chaššúba, syna Azríkáma, syna Chašabju z Meráríovcov, 15 Bakbakar, Chereš, Gálál, Mattanja, syn Míchu, syna Zichrího, syna Ásáfovho, 16 Obadja, syn Šemaju, syna Gálála, syna Jédútúnovho, Berechja, syn Ásu, syna Elkánovho, ktorý býval v dedinách netófátskych. 17 Vrátnici: Šallúm, Akkúb, Talmón, Achímán a jeho bratia. Predákom bol Šallúm. 18 Doposiaľ strážil v kráľovskej bráne na východe. Oni sú vrátnikmi z tábora levítov. 19 Šallúm, syn Kórého, syna Ebjásáfa, syna Kórachovho, a bratia z jeho rodiny, Kórachovci boli ustanovení na výkon služby ako strážcovia prahov stánku. Ich otcovia boli nad táborom Hospodinovým ako strážcovia vchodu. 20 Pinchás, syn Eleázárov, bol kedysi predtým ich predstaveným. Hospodin bol s ním. 21 Zecharja, syn Mešelemjov, bol vrátnikom pri vchode do svätostánku. 22 Všetkých, ktorí boli vybratí za vrátnikov pri prahoch, bolo dvestodvanásť. Do zoznamu boli zapísaní vo svojich osadách. Dávid a videc Samuel ich dosadili pre ich spoľahlivosť. 23 Oni a ich synovia držali stráž nad bránami domu Hospodinovho, stanového príbytku. 24 Na štyri strany boli vrátnici: na východ, západ, sever a juh. 25 Ich bratia, bývajúci v osadách, mali prichádzať z času na čas na sedem dní s nimi, 26 pretože títo štyria hlavní vrátnici boli stále zaujatí povinnosťou. Tí boli levíti. Im zverili komory a pokladnicu domu Božieho. 27 Nocúvali v okolí domu Božieho, pretože im bola zverená stráž a každé ráno museli otvárať. 28 Niektorí z nich boli ustanovení nad bohoslužobným náčiním. Presne toľko ho totiž priniesli, koľko ho odniesli. 29 Iní z nich boli zasa ustanovení nad nádobami a nad rôznym posvätným náradím, nad jemnou múkou, vínom, olejom, nad kadidlom a nad vonnými balzamami. 30 Niektorí z kňazstva pripravovali masti na vonné balzamy. 31 Mattitja, jeden z levítov, prvorodenec Kórachovca Šallúma, mal na starosti výrobu pečiva. 32 Niektorí Kehátovci, ich bratia, boli ustanovení nad prípravou predkladaných chlebov pre každý deň sviatočného odpočinku. 33 Toto sú speváci, predáci levítskych rodín. Bývali v komorách, oslobodení od iných povinností, lebo vo dne i v noci boli zaťažení prácou. 34 Boli rodinnými predákmi levítov podľa svojich rodov, a ako predáci bývali v Jeruzaleme.

Rodokmeň Saulov

35 V Gibeóne bývali: otec Gibeóna Jeíél - meno jeho ženy bolo Maachá,
36 jeho prvorodený syn Abdón, ďalej Cúr, Kíš, Baal, Nér, Nádáb, 37 Gedór, Achjó, Zacharja a Miklót. 38 Miklót splodil Šimeáma. Oni tiež bývali pri svojich bratoch v Jeruzaleme oproti svojim bratom. 39 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Saula, Saul splodil Jonatána, Malkíšúu, Abínádába a Ešbaala. 40 Jonatánov syn bol Meríbaal a Meríbaal splodil Míchu. 41 Synovia Míchovi: Pítón, Melech, Tachréa a Ácház. 42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Azmáveta a Zimrího. Zimrí splodil Mócu. 43 Móca splodil Bineu. Jeho syn bol Refája, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel. 44 Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azríkám, Bóchrú, Jišmáél, Šearja, Óbadja a Chánán. Toto boli synovia Ácélovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk