Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Potomkovia Benjamínovi

1 Benjamín splodil svojho prvorodeného Belu, Ašbéla druhého, Achracha tretieho,
2 Nóchu štvrtého a Ráfu piateho. 3 Bela mal synov: Addára, Géru, Abíhúda, 4 Abíšúu, Naamána, Achóacha, 5 Géru, Šefúfána a Chúráma. 6 To boli synovia Ehúdovi - boli predákmi rodín u obyvateľov Geby, a odviedli ich do zajatia do Manachatu - 7 odviedol ich Naamán, Achija a Géra. Splodil Uzzu a Achíhúda. 8 Šacharajim splodil synov na moábskych stráňach. Keď prepustil svoje ženy Chušímu a Baaru, 9 so svojou ženou Chódešou splodil Jóbába, Cibju, Méšu, Malkáma, 10 Jeúca, Sáchju a Mirmu. To boli jeho synovia, predáci rodín. 11 S Chúšímou splodil Abítúba a Elpaala. 12 Synovia Elpaalovi: Éber, Mišeám a Šemed, ktorý vybudoval Ónó a Lód s jeho osadami. 13 Bería a Šema boli predákmi rodín u obyvateľov Ajjálónu. Oni zahnali obyvateľov Gatu. 14 Ich bratia Šašak, Jerémot, 15 Zebadja, Arád, Eder, 16 Mícháél, Jišpa a Jócha boli synmi Beríu. 17 Zebadja, Mešullám, Chizkí, Cheber, 18 Jišmeraj, Jizlía a Jóbab boli synovia Elpaala. 19 Jákím, Zichrí, Zabdí, 20 Elíénaj, Cilletaj, Elíél, 21 Adája, Berája a Šimrát boli synovia Šimeího. 22 Jišpán, Éber, Eliél, 23 Abdón, Zichrí, Chánán, 24 Chananjá, Élam, Antótja, 25 Jifdejá a Penúél boli synovia Šašakovi. 26 Šamšeraj, Šecharja, Atalja, 27 Jaarešja, Elija a Zichrí boli synovia Jeróchámovi. 28 Títo boli u svojich rodov rodinnými predákmi a ako predáci bývali v Jeruzaleme. 29 V Gibeóne bývali Jeíél, otec Gibeónov, a jeho žena menom Maachá. 30 Jeho prvorodený syn bol Abdón, ďalší boli: Cúr, Kíš, Baal, Nádáb, 31 Gédór, Achjó, Zecher 32 a Miklót, ktorý splodil Šimeu. I oni bývali so svojimi bratmi v Jeruzaleme oproti svojim bratom. 33 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Saula, Saul splodil Jonatána, Malkíšúu, Abínádaba a Ešbaala. 34 Jonatánov syn bol Meríbaal a Meríbaal splodil Míchu. 35 Synovia Míchovi: Píton, Melech, Taréa a Ácház. 36 Ácház splodil Jehóaddu a Jehóaddá splodil Álemeta, Azmáveta a Zimrího, Zimrí splodil Mócu 37 a Mócá splodil Bineu. Jeho syn bol Ráfa, jeho syn Elása, jeho syn Ácél. 38 Ácél mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azríkám, Bochrú, Jišmáél, Šearja, Obadja a Chánán. Tí všetci boli synovia Ácélovi. 39 Synovia jeho brata Éšeka: jeho prvorodenec Úlám, Jeúš druhý, Elífelet tretí. 40 Synovia Úlámovi boli udatní bojovníci, lukostrelci. Mali mnoho synov a vnukov, stopäťdesiat. Všetci pochádzali z Benjamíncov.