Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Potomkovia Benjamínovi

1 Benjamín splodil svojho prvorodeného Belu, Ašbéla druhého, Achracha tretieho,
2 Nóchu štvrtého a Ráfu piateho. 3 Bela mal synov: Addára, Géru, Abíhúda, 4 Abíšúu, Naamána, Achóacha, 5 Géru, Šefúfána a Chúráma. 6 To boli synovia Ehúdovi - boli predákmi rodín u obyvateľov Geby, a odviedli ich do zajatia do Manachatu - 7 odviedol ich Naamán, Achija a Géra. Splodil Uzzu a Achíhúda. 8 Šacharajim splodil synov na moábskych stráňach. Keď prepustil svoje ženy Chušímu a Baaru, 9 so svojou ženou Chódešou splodil Jóbába, Cibju, Méšu, Malkáma, 10 Jeúca, Sáchju a Mirmu. To boli jeho synovia, predáci rodín. 11 S Chúšímou splodil Abítúba a Elpaala. 12 Synovia Elpaalovi: Éber, Mišeám a Šemed, ktorý vybudoval Ónó a Lód s jeho osadami. 13 Bería a Šema boli predákmi rodín u obyvateľov Ajjálónu. Oni zahnali obyvateľov Gatu. 14 Ich bratia Šašak, Jerémot, 15 Zebadja, Arád, Eder, 16 Mícháél, Jišpa a Jócha boli synmi Beríu. 17 Zebadja, Mešullám, Chizkí, Cheber, 18 Jišmeraj, Jizlía a Jóbab boli synovia Elpaala. 19 Jákím, Zichrí, Zabdí, 20 Elíénaj, Cilletaj, Elíél, 21 Adája, Berája a Šimrát boli synovia Šimeího. 22 Jišpán, Éber, Eliél, 23 Abdón, Zichrí, Chánán, 24 Chananjá, Élam, Antótja, 25 Jifdejá a Penúél boli synovia Šašakovi. 26 Šamšeraj, Šecharja, Atalja, 27 Jaarešja, Elija a Zichrí boli synovia Jeróchámovi. 28 Títo boli u svojich rodov rodinnými predákmi a ako predáci bývali v Jeruzaleme. 29 V Gibeóne bývali Jeíél, otec Gibeónov, a jeho žena menom Maachá. 30 Jeho prvorodený syn bol Abdón, ďalší boli: Cúr, Kíš, Baal, Nádáb, 31 Gédór, Achjó, Zecher 32 a Miklót, ktorý splodil Šimeu. I oni bývali so svojimi bratmi v Jeruzaleme oproti svojim bratom. 33 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Saula, Saul splodil Jonatána, Malkíšúu, Abínádaba a Ešbaala. 34 Jonatánov syn bol Meríbaal a Meríbaal splodil Míchu. 35 Synovia Míchovi: Píton, Melech, Taréa a Ácház. 36 Ácház splodil Jehóaddu a Jehóaddá splodil Álemeta, Azmáveta a Zimrího, Zimrí splodil Mócu 37 a Mócá splodil Bineu. Jeho syn bol Ráfa, jeho syn Elása, jeho syn Ácél. 38 Ácél mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azríkám, Bochrú, Jišmáél, Šearja, Obadja a Chánán. Tí všetci boli synovia Ácélovi. 39 Synovia jeho brata Éšeka: jeho prvorodenec Úlám, Jeúš druhý, Elífelet tretí. 40 Synovia Úlámovi boli udatní bojovníci, lukostrelci. Mali mnoho synov a vnukov, stopäťdesiat. Všetci pochádzali z Benjamíncov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk