Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Potomkovia Jissáchárovi

1 Synovia Jissáchárovi: Tóla, Púa, Jášúb a Šimróm, štyria.
2 Synovia Tólovi: Uzzí, Refaja, Jéríél, Jachmaj, Jibsám a Samuel - predáci tólovských rodín, udatní muži podľa svojich rodov. Ich počet za Dávidových čias vykazoval dvadsaťdvatisíc šesťsto. 3 Syn Uzzího: Jizrachja. Synovia Jizrachjovi: Mícháél, Óbádja, Jóél a Jiššija, piati, samí predáci. 4 K nim patrili podľa svojho pôvodu, podľa svojich rodín vojenské bojové čaty: tridsaťšesťtisíc mužov. Mali totiž mnoho žien a detí. 5 Ich bratov zo všetkých jissáchárovských čeľadí, udatných mužov zaznamenaných do rodových zoznamov, spočítali celkove osemdesiatsedemtisíc.

Potomkovia Benjamínovi

6 Synovia Benjamínovi: Bela, Becher a Jedíaél, traja.
7 Synovia Belovi: Ecbón, Uzzí, Uzzíél, Jerímót a Írí, päť rodových predákov, udatných mužov. Do rodových zoznamov ich bolo zaznamenaných dvadsaťdvatisíc tridsaťštyri. 8 Synovia Becherovi: Zemíra, Jóáš, Elíezer, Eljóénaj, Omrí, Jerémót, Abija, Anatót a Álemet. Tí všetci sú Becherovými synmi. 9 Predákov rodín a udatných mužov, zaznačených do rodových zoznamov, bolo dvadsaťdvatisíc dvesto. 10 Synovia Jedíaélovi: Bilhán. Synovia Bilhánovi: Jeúš, Benjamín, Ehúd, Kenaana, Zétán, Taršíš a Achíšachar. 11 Títo všetci sú synovia Jedíaélovi, predáci rodín, udatní mužovia, sedemnásťtisíc dvesto schopných vychádzať s vojskom do boja. 12 Šuppím a Chuppím boli synovia Írovi. Chuším bol syn Achérov.

Potomkovia Naftálího

13 Synovia Naftálího: Jachaciél, Gúní, Jécer a Šallum, vnukovia Bilhy.

Západný Menašše

14 Syn Menaššeho: Asríél, ktorého porodila jeho sýrska vedľajšia žena. Porodila Gileádovho otca Máchíra.
15 Máchír vzal pre Chuppíma a Šuppíma ženy. Jeho sestra sa volala Maacha. Meno druhého je Celofchád, a Celofchád mal dcéry. 16 Maacha, Máchírova žena, porodila syna a dala mu meno Pereš. Jeho brat sa volal Šereš. Jeho synovia boli: Úlám a Rekem. 17 Syn Úlámov: Bedán. To sú synovia Gileáda, syna Máchíra, syna Menaššeho. 18 Jeho sestra Mólechet porodila Išhóda, Abíézera a Machlu. 19 Synovia Šemídovi: Achján, Šechem, Likchi a Aníám.

Potomkovia Efrajimovi

20 Synovia Efrajimovi: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleáda, jeho syn Tachat,
21 jeho syn Zábád, jeho syn Šutelach, Ézer a Eleád. Zabili ich však gatskí mužovia, domorodci v tej krajine, lebo zostúpili, aby ich obrali o stáda. 22 Ich otec Efrajim smútil mnoho dní; bratia ho prišli potešiť. 23 Nato vošiel ku svojej žene, ktorá počala a porodila syna. Dal mu meno Bería, pretože sa to stalo za nešťastia v jeho dome. 24 Jeho dcéra Šeera vybudovala Dolný a Horný Bét-Chórón a Uzén-Šeeru. 25 Jeho syn bol Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan, 26 jeho syn Laedán, jeho syn Ammíhúd, jeho syn Elíšáma, 27 jeho syn Nún, jeho syn Józua. 28 Ich majetkom a bydliskami boli: Bétel a jeho dediny, na východe Naarán, na západe Gezer a jeho dediny, Síchem a jeho dediny až po Ajju a jej dediny. 29 Menaššeovcom patril Bétšeán a jeho dediny, Taanach a jeho dediny, Megiddó a jeho dediny, Dór a jeho dediny. V týchto bývali potomkovia Jozefa, syna Izraelovho.

Potomkovia Ášérovi

30 Synovia Ášérovi: Jimná, Jíšvá, Jišví a Bería. Serach bola ich sestrou.
31 Synovia Beríovi: Cheber a Malkiél, ktorý bol otcom Birzajitovým. 32 Cheber splodil Jafléta, Šóméra, Chótáma a Šúu, ich sestru. 33 Synovia Jaflétovi: Pásach, Bimhál a Ašvát. To boli synovia Jaflétovi. 34 Synovia Šemerovi: Achí, Rohga, Jechubba a Aram. 35 Synovia jeho brata Hélema: Cófach, Jimna, Šéleš a Ámal. 36 Synovia Cófachovi: Súach, Charnefer, Šúal, Bérí, Jimra, 37 Becer, Hód, Šammá, Šilšá, Jitrán a Beérá. 38 Synovia Jeterovi: Jefunne, Pispá a Árach. 39 Synovia Ullovi: Árach, Channíél a Ricja. 40 Tí všetci boli synovia Ášérovi, predáci rodín, vyberaní udatní hrdinovia, popredné kniežatá. Pri zaznačení do rodových zoznamov na vojenskú službu ich počet bol dvadsaťšesťtisíc mužov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk