Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Potomkovia Jissáchárovi

1 Synovia Jissáchárovi: Tóla, Púa, Jášúb a Šimróm, štyria.
2 Synovia Tólovi: Uzzí, Refaja, Jéríél, Jachmaj, Jibsám a Samuel - predáci tólovských rodín, udatní muži podľa svojich rodov. Ich počet za Dávidových čias vykazoval dvadsaťdvatisíc šesťsto. 3 Syn Uzzího: Jizrachja. Synovia Jizrachjovi: Mícháél, Óbádja, Jóél a Jiššija, piati, samí predáci. 4 K nim patrili podľa svojho pôvodu, podľa svojich rodín vojenské bojové čaty: tridsaťšesťtisíc mužov. Mali totiž mnoho žien a detí. 5 Ich bratov zo všetkých jissáchárovských čeľadí, udatných mužov zaznamenaných do rodových zoznamov, spočítali celkove osemdesiatsedemtisíc.

Potomkovia Benjamínovi

6 Synovia Benjamínovi: Bela, Becher a Jedíaél, traja.
7 Synovia Belovi: Ecbón, Uzzí, Uzzíél, Jerímót a Írí, päť rodových predákov, udatných mužov. Do rodových zoznamov ich bolo zaznamenaných dvadsaťdvatisíc tridsaťštyri. 8 Synovia Becherovi: Zemíra, Jóáš, Elíezer, Eljóénaj, Omrí, Jerémót, Abija, Anatót a Álemet. Tí všetci sú Becherovými synmi. 9 Predákov rodín a udatných mužov, zaznačených do rodových zoznamov, bolo dvadsaťdvatisíc dvesto. 10 Synovia Jedíaélovi: Bilhán. Synovia Bilhánovi: Jeúš, Benjamín, Ehúd, Kenaana, Zétán, Taršíš a Achíšachar. 11 Títo všetci sú synovia Jedíaélovi, predáci rodín, udatní mužovia, sedemnásťtisíc dvesto schopných vychádzať s vojskom do boja. 12 Šuppím a Chuppím boli synovia Írovi. Chuším bol syn Achérov.

Potomkovia Naftálího

13 Synovia Naftálího: Jachaciél, Gúní, Jécer a Šallum, vnukovia Bilhy.

Západný Menašše

14 Syn Menaššeho: Asríél, ktorého porodila jeho sýrska vedľajšia žena. Porodila Gileádovho otca Máchíra.
15 Máchír vzal pre Chuppíma a Šuppíma ženy. Jeho sestra sa volala Maacha. Meno druhého je Celofchád, a Celofchád mal dcéry. 16 Maacha, Máchírova žena, porodila syna a dala mu meno Pereš. Jeho brat sa volal Šereš. Jeho synovia boli: Úlám a Rekem. 17 Syn Úlámov: Bedán. To sú synovia Gileáda, syna Máchíra, syna Menaššeho. 18 Jeho sestra Mólechet porodila Išhóda, Abíézera a Machlu. 19 Synovia Šemídovi: Achján, Šechem, Likchi a Aníám.

Potomkovia Efrajimovi

20 Synovia Efrajimovi: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleáda, jeho syn Tachat,
21 jeho syn Zábád, jeho syn Šutelach, Ézer a Eleád. Zabili ich však gatskí mužovia, domorodci v tej krajine, lebo zostúpili, aby ich obrali o stáda. 22 Ich otec Efrajim smútil mnoho dní; bratia ho prišli potešiť. 23 Nato vošiel ku svojej žene, ktorá počala a porodila syna. Dal mu meno Bería, pretože sa to stalo za nešťastia v jeho dome. 24 Jeho dcéra Šeera vybudovala Dolný a Horný Bét-Chórón a Uzén-Šeeru. 25 Jeho syn bol Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan, 26 jeho syn Laedán, jeho syn Ammíhúd, jeho syn Elíšáma, 27 jeho syn Nún, jeho syn Józua. 28 Ich majetkom a bydliskami boli: Bétel a jeho dediny, na východe Naarán, na západe Gezer a jeho dediny, Síchem a jeho dediny až po Ajju a jej dediny. 29 Menaššeovcom patril Bétšeán a jeho dediny, Taanach a jeho dediny, Megiddó a jeho dediny, Dór a jeho dediny. V týchto bývali potomkovia Jozefa, syna Izraelovho.

Potomkovia Ášérovi

30 Synovia Ášérovi: Jimná, Jíšvá, Jišví a Bería. Serach bola ich sestrou.
31 Synovia Beríovi: Cheber a Malkiél, ktorý bol otcom Birzajitovým. 32 Cheber splodil Jafléta, Šóméra, Chótáma a Šúu, ich sestru. 33 Synovia Jaflétovi: Pásach, Bimhál a Ašvát. To boli synovia Jaflétovi. 34 Synovia Šemerovi: Achí, Rohga, Jechubba a Aram. 35 Synovia jeho brata Hélema: Cófach, Jimna, Šéleš a Ámal. 36 Synovia Cófachovi: Súach, Charnefer, Šúal, Bérí, Jimra, 37 Becer, Hód, Šammá, Šilšá, Jitrán a Beérá. 38 Synovia Jeterovi: Jefunne, Pispá a Árach. 39 Synovia Ullovi: Árach, Channíél a Ricja. 40 Tí všetci boli synovia Ášérovi, predáci rodín, vyberaní udatní hrdinovia, popredné kniežatá. Pri zaznačení do rodových zoznamov na vojenskú službu ich počet bol dvadsaťšesťtisíc mužov.