Dve percentá (2 %)

6. kapitola

1 Synovia Lévího: Géršóm, Kehát a Merárí. 2 Toto sú mená Géršómových synov: Libní a Šimeí. 3 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíél. 4 Synovia Merárího: Machlí a Muší. Toto sú lévíjské čeľade podľa ich rodín: 5 Geršómov syn Libní a jeho syn Jachat, jeho syn Zimma, 6 jeho syn Jóách, jeho syn Iddó, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj. 7 Synovia Kehátovi: jeho syn Ammínádáb, jeho syn Kórach, jeho syn Assír, 8 jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásáf, jeho syn Assír, 9 jeho syn Tachat, jeho syn Uriél, jeho syn Uzja, jeho syn Saul. 10 Synovia Elkánovi: Amásaj a Achímót, 11 jeho syn Elkána, jeho syn Cófaj, jeho syn Nachat, 12 jeho syn Eliáb, jeho syn Jeróchám, jeho syn Elkáná, jeho syn Samuel. 13 Synovia Samuelovi: prvorodenec Jóél a druhý Abija. 14 Synovia Merárího: Machlí, jeho syn Libní, jeho syn Šimeí, jeho syn Uzza, 15 jeho syn Šimea, jeho syn Chagija, jeho syn Asája. 16 Týchto ustanovil Dávid viesť spev v dome Hospodinovom, odkedy tam spočinula truhla. 17 Pri speve konali službu pred príbytkom svätostánku, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme dom Hospodinov. Nastupovali do služby podľa svojho poriadku. 18 Títo a ich synovia zastávali službu: Zo synov Kehátových: spevák Hémán, syn Jóéla, syna Samuela, 19 syna Elkánu, syna Jeróchána, syna Elíéla, syna Tóacha, 20 syna Cúfa, syna Elkánu, syna Machata, syna Amásája, 21 syna Elkánu, syna Jóéla, syna Azarju, syna Cefanju, 22 syna Tachata, syna Assíra, syna Ebjásáfa, syna Kóracha, 23 syna Jishára, syna Keháta, syna Lévího, syna Izraelovho. 24 Jeho brat Ásáf mu stál po pravici, Ásáf, syn Berachju, syna Šimeu, 25 syna Mícháéla, syna Baaséju, syna Malkiju, 26 syna Etního, syna Zeracha, syna Adáju, 27 syna Étána, syna Zimmu, syna Šimeího, 28 syna Jachata, syna Géršóma, syna Lévího. 29 Zo synov Merárího, ich bratov po ľavici: Étán, syn Kíšího, syna Abdího, syna Mallúchovho, 30 syna Chašabju, syna Amasju, syna Chilkiju, 31 syna Amcího, syna Báního, syna Šemera, 32 syna Machlího, syna Múšího, syna Merárího, syna Lévího. 33 Ich bratia, levíti, boli určení na všetku službu v príbytku domu Božieho. 34 Áron a jeho synovia kadievali na oltári pre zápalné obete a na kadidlovom oltári. Konali všetky úkony vo veľsvätyni, aby získali zmierenie pre Izrael tak, ako prikázal Boží služobník Mojžiš. 35 Toto sú synovia Áronovi: jeho syn Eleázár, jeho syn Pinchás, jeho syn Abíšúa, 36 jeho syn Bukkí, jeho syn Uzzí, jeho syn Zerachjá, 37 jeho syn Merájót, jeho syn Amarjá, jeho syn Achítúb, 38 jeho syn Cádók, jeho syn Achímaac. 39 Toto sú ich sídla podľa ich stanových príbytkov na ich území. Synom Áronovým čeľade Kehátovcov - na nich totiž padol lós - 40 dali Chebrón v Judsku a okolité pastviny. 41 No mestské pole a dediny dali Kálébovi, synovi Jefunneho. 42 Ďalej dali synom Áronovým útočištné mestá: Chebrón a Libnu s príslušnými pastvinami, 43 Chíléz s príslušnými pastvinami, 44 Ášan s príslušnými pastvinami, Bét-Šemeš s príslušnými pastvinami. 45 Z kmeňa Benjamínovho: Gebu s príslušnými pastvinami, Alemet s príslušnými pastvinami, Anátót s príslušnými pastvinami. Všetkých miest bolo trinásť podľa ich čeľadí. 46 Kehátovcom, ktorí ešte ostali z čeľade kmeňa, pripadlo lósom z polovice kmeňa Menašše desať miest. 47 Géršómovcom pripadlo pre ich čeľade z kmeňa Jissáchár, z kmeňa Ašér, z kmeňa Naftálí a z kmeňa Menašše v Bášáne trinásť miest. 48 Meráriovcom pripadlo pre ich čeľade z kmeňa Rúben, z kmeňa Gád a z kmeňa Zebulún lósom dvanásť miest. 49 Tak dali Izraelci Lévíjcom mestá s príslušnými pastvinami. 50 Tieto mestá, ktoré výslovne označili menom, pridelili lósom z kmeňa Júdejcov, z kmeňa Šimóncov, z kmeňa Benjamíncov. 51 Tým, čo boli z čeľade Kehátovcov, a ktorých mestá na ich území boli z kmeňa Efrajim, 52 dali útočištné mestá Síchem s príslušnými pastvinami v Efrajimskom pohorí, Gezer s príslušnými pastvinami, 53 Jokmeám s príslušnými pastvinami, Bét-Chórón s príslušnými pastvinami, 54 Ajjálón s príslušnými pastvinami, Gat-Rimmón s príslušnými pastvinami. 55 Z polovice kmeňa Menašše: Ánér s príslušnými pastvinami a Bileám s príslušnými pastvinami pre čeľaď ostatných Kehátovcov. 56 Géršómovcom z čeľadí polovice kmeňa Menašše pripadol: Gólán v Bášáne s príslušnými pastvinami a Aštárót s príslušnými pastvinami, 57 z kmeňa Jissáchár: Kedeš s príslušnými pastvinami, Dáberat s príslušnými pastvinami, 58 Rámót s príslušnými pastvinami, a Áném s príslušnými pastvinami; 59 z kmeňa Ášér: Mášál s príslušnými pastvinami, Abdón s príslušnými pastvinami, 60 Chúkók s príslušnými pastvinami a Rechób s príslušnými pastvinami; 61 z kmeňa Naftálí: Kedeš v Galilei s príslušnými pastvinami, Chammón s príslušnými pastvinami a Kirjátajim s príslušnými pastvinami. 62 Ostatným Meráríovcom pripadlo: z kmeňa Zebulún: Rimmónó s príslušnými pastvinami a Tábór s príslušnými pastvinami; 63 za Jordánom pri Jerichu, východne od Jordánu z kmeňa Rúben: Becer na púšti s príslušnými pastvinami, Jahca s príslušnými pastvinami, 64 Kedémót s príslušnými pastvinami a Méfaat s príslušnými pastvinami; 65 z kmeňa Gád: Rámót v Gileáde s príslušnými pastvinami, Machanajim s príslušnými pastvinami, 66 Chešbón s príslušnými pastvinami a Jazér s príslušnými pastvinami.