Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

1 Synovia Lévího: Géršóm, Kehát a Merárí. 2 Toto sú mená Géršómových synov: Libní a Šimeí. 3 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíél. 4 Synovia Merárího: Machlí a Muší. Toto sú lévíjské čeľade podľa ich rodín: 5 Geršómov syn Libní a jeho syn Jachat, jeho syn Zimma, 6 jeho syn Jóách, jeho syn Iddó, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj. 7 Synovia Kehátovi: jeho syn Ammínádáb, jeho syn Kórach, jeho syn Assír, 8 jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásáf, jeho syn Assír, 9 jeho syn Tachat, jeho syn Uriél, jeho syn Uzja, jeho syn Saul. 10 Synovia Elkánovi: Amásaj a Achímót, 11 jeho syn Elkána, jeho syn Cófaj, jeho syn Nachat, 12 jeho syn Eliáb, jeho syn Jeróchám, jeho syn Elkáná, jeho syn Samuel. 13 Synovia Samuelovi: prvorodenec Jóél a druhý Abija. 14 Synovia Merárího: Machlí, jeho syn Libní, jeho syn Šimeí, jeho syn Uzza, 15 jeho syn Šimea, jeho syn Chagija, jeho syn Asája. 16 Týchto ustanovil Dávid viesť spev v dome Hospodinovom, odkedy tam spočinula truhla. 17 Pri speve konali službu pred príbytkom svätostánku, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme dom Hospodinov. Nastupovali do služby podľa svojho poriadku. 18 Títo a ich synovia zastávali službu: Zo synov Kehátových: spevák Hémán, syn Jóéla, syna Samuela, 19 syna Elkánu, syna Jeróchána, syna Elíéla, syna Tóacha, 20 syna Cúfa, syna Elkánu, syna Machata, syna Amásája, 21 syna Elkánu, syna Jóéla, syna Azarju, syna Cefanju, 22 syna Tachata, syna Assíra, syna Ebjásáfa, syna Kóracha, 23 syna Jishára, syna Keháta, syna Lévího, syna Izraelovho. 24 Jeho brat Ásáf mu stál po pravici, Ásáf, syn Berachju, syna Šimeu, 25 syna Mícháéla, syna Baaséju, syna Malkiju, 26 syna Etního, syna Zeracha, syna Adáju, 27 syna Étána, syna Zimmu, syna Šimeího, 28 syna Jachata, syna Géršóma, syna Lévího. 29 Zo synov Merárího, ich bratov po ľavici: Étán, syn Kíšího, syna Abdího, syna Mallúchovho, 30 syna Chašabju, syna Amasju, syna Chilkiju, 31 syna Amcího, syna Báního, syna Šemera, 32 syna Machlího, syna Múšího, syna Merárího, syna Lévího. 33 Ich bratia, levíti, boli určení na všetku službu v príbytku domu Božieho. 34 Áron a jeho synovia kadievali na oltári pre zápalné obete a na kadidlovom oltári. Konali všetky úkony vo veľsvätyni, aby získali zmierenie pre Izrael tak, ako prikázal Boží služobník Mojžiš. 35 Toto sú synovia Áronovi: jeho syn Eleázár, jeho syn Pinchás, jeho syn Abíšúa, 36 jeho syn Bukkí, jeho syn Uzzí, jeho syn Zerachjá, 37 jeho syn Merájót, jeho syn Amarjá, jeho syn Achítúb, 38 jeho syn Cádók, jeho syn Achímaac. 39 Toto sú ich sídla podľa ich stanových príbytkov na ich území. Synom Áronovým čeľade Kehátovcov - na nich totiž padol lós - 40 dali Chebrón v Judsku a okolité pastviny. 41 No mestské pole a dediny dali Kálébovi, synovi Jefunneho. 42 Ďalej dali synom Áronovým útočištné mestá: Chebrón a Libnu s príslušnými pastvinami, 43 Chíléz s príslušnými pastvinami, 44 Ášan s príslušnými pastvinami, Bét-Šemeš s príslušnými pastvinami. 45 Z kmeňa Benjamínovho: Gebu s príslušnými pastvinami, Alemet s príslušnými pastvinami, Anátót s príslušnými pastvinami. Všetkých miest bolo trinásť podľa ich čeľadí. 46 Kehátovcom, ktorí ešte ostali z čeľade kmeňa, pripadlo lósom z polovice kmeňa Menašše desať miest. 47 Géršómovcom pripadlo pre ich čeľade z kmeňa Jissáchár, z kmeňa Ašér, z kmeňa Naftálí a z kmeňa Menašše v Bášáne trinásť miest. 48 Meráriovcom pripadlo pre ich čeľade z kmeňa Rúben, z kmeňa Gád a z kmeňa Zebulún lósom dvanásť miest. 49 Tak dali Izraelci Lévíjcom mestá s príslušnými pastvinami. 50 Tieto mestá, ktoré výslovne označili menom, pridelili lósom z kmeňa Júdejcov, z kmeňa Šimóncov, z kmeňa Benjamíncov. 51 Tým, čo boli z čeľade Kehátovcov, a ktorých mestá na ich území boli z kmeňa Efrajim, 52 dali útočištné mestá Síchem s príslušnými pastvinami v Efrajimskom pohorí, Gezer s príslušnými pastvinami, 53 Jokmeám s príslušnými pastvinami, Bét-Chórón s príslušnými pastvinami, 54 Ajjálón s príslušnými pastvinami, Gat-Rimmón s príslušnými pastvinami. 55 Z polovice kmeňa Menašše: Ánér s príslušnými pastvinami a Bileám s príslušnými pastvinami pre čeľaď ostatných Kehátovcov. 56 Géršómovcom z čeľadí polovice kmeňa Menašše pripadol: Gólán v Bášáne s príslušnými pastvinami a Aštárót s príslušnými pastvinami, 57 z kmeňa Jissáchár: Kedeš s príslušnými pastvinami, Dáberat s príslušnými pastvinami, 58 Rámót s príslušnými pastvinami, a Áném s príslušnými pastvinami; 59 z kmeňa Ášér: Mášál s príslušnými pastvinami, Abdón s príslušnými pastvinami, 60 Chúkók s príslušnými pastvinami a Rechób s príslušnými pastvinami; 61 z kmeňa Naftálí: Kedeš v Galilei s príslušnými pastvinami, Chammón s príslušnými pastvinami a Kirjátajim s príslušnými pastvinami. 62 Ostatným Meráríovcom pripadlo: z kmeňa Zebulún: Rimmónó s príslušnými pastvinami a Tábór s príslušnými pastvinami; 63 za Jordánom pri Jerichu, východne od Jordánu z kmeňa Rúben: Becer na púšti s príslušnými pastvinami, Jahca s príslušnými pastvinami, 64 Kedémót s príslušnými pastvinami a Méfaat s príslušnými pastvinami; 65 z kmeňa Gád: Rámót v Gileáde s príslušnými pastvinami, Machanajim s príslušnými pastvinami, 66 Chešbón s príslušnými pastvinami a Jazér s príslušnými pastvinami.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk