Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Potomkovia Rúbenovi

1 Synovia Rúbena, prvorodenca Izraelovho. On bol totiž prvorodencom. Keď zneuctil lôžko svojho otca, bolo dané jeho prvorodenectvo synom Jozefa, syna Izraelovho. V rodovom zozname však nebol vedený ako prvorodený.
2 Hoci Júda mal prevahu nad svojimi bratmi a aj knieža vyšlo z neho, prvorodenstvo pripadlo Jozefovi. 3 Synovia Rúbena, prvorodenca Izraelovho: Enoch, Pallú, Checrón a Karmí. 4 Synovia Jóélovi: jeho syn Šemaja, jeho syn Góg, jeho syn Šimeí, 5 jeho syn Mícha, jeho syn Reája, jeho syn Baal, 6 jeho syn Beéra, ktorého odvliekol asýrsky kráľ Tiglat-Pilneser do zajatia. On bol kniežaťom Rúbenovcov. 7 Jeho bratia, po čeľadiach, ako boli zapísaní do rodového zoznamu, boli: predák Jeíél, ďalej Zecharja, 8 Bela, syn Azáza, syna Šemu, syna Jóélovho, ktorý býval v Aróéri až po Nebó a Baal-Meón. 9 Býval aj na východe po prístup k púšti, siahajúcej po rieku Eufrat, lebo sa ich statok v gileádskom kraji rozmnožil. 10 Za čias Saulových viedli vojnu proti Hagrijcom. Keď im tamtí padli do rúk, usadili sa v ich stanoch na celej východnej strane Gileádu.

Potomkovia Gádovi

11 Synovia Gádovi bývali oproti nim v Bášáne až po Salchu.
12 Predákom bol Jóél, druhý Šáfám, ďalší: Janaj a Šáfát v Bášáne. 13 Ich bratia podľa rodín boli: Mícháél, Mešullám, Šeba, Jóraj, Jakán, Zía a Éber, siedmi. 14 To boli synovia Abíchajila, syna Chúrího, syna Járóacha, syna Gileáda, syna Mícháela, syna Ješíšaja, syna Jachdu, syna Búzovho. 15 Achí, syn Abdiéla, syna Gúního, bol predákom ich rodín. 16 Bývali v Gileáde a Bášáne, v jeho osadách a na všetkých pastvinách Šárónu, pokiaľ len siahali. 17 Všetci boli zavedení do rodového zoznamu za čias Jótáma, judského kráľa, a za čias izraelského kráľa Járobeáma. 18 Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menašše boli udatní mužovia, ktorí nosili štít a meč, vedeli napínať luk, boli vycvičení v boji: štyridsaťštyritisíc sedemstošesťdesiat bojovníkov. 19 Viedli vojnu proti Hagrijcom, proti Jetúrovi, Náfišovi a Nódábovi. 20 Dostalo sa im však pomoci proti nim, boli im vydaní do rúk Hagrijci i všetci, ktorí boli s nimi. Keď totiž volali v boji o pomoc k Bohu, dal sa uprosiť, pretože dúfali v Neho. 21 Zajali im stáda - päťdesiattisíc tiav, dvestopäťdesiattisíc oviec, dvetisíc oslov a stotisíc ľudí. 22 Ale i pobitých padlo mnoho, lebo to bol Boží boj. Tak bývali na ich mieste až do zajatia.

Východná časť kmeňa Menašše

23 Príslušníci polovice kmeňa Menašše bývali v kraji od Bášánu po Baal-Chermón, Senír a po pohorie Chermón. Boli veľmi početní.
24 Toto boli predáci ich rodín: Éfer, Jišeí, Elíel, Azriél, Jirmeja, Hódavja a Jachdíél, udatní bojovníci, významní mužovia, predáci svojich rodín. 25 Keď sa však spreneverili Bohu svojich otcov a smilne nasledovali božstvá národov krajiny, ktorých Boh odstránil pred nimi, 26 Boh Izraela vznietil ducha asýrskeho kráľa Púla, čiže ducha asýrskeho kráľa Tiglat-Pilnesera, ktorý odvliekol Rúbenovcov, Gádovcov a polovicu kmeňa Menašše do zajatia a dopravil ich do Chalachu, Chabóru, Háry a k rieke Gózán, kde sú dodnes.

Potomkovia Lévího

27 Synovia Lévího: Géršóm, Kehát a Merárí.
28 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíél. 29 Synovia Amrámovi: Áron, Mojžiš a dcéra Mária. Synovia Áronovi: Nádáb, Abíhú, Eleázár a Ítámár. 30 Eleázár splodil Pinchása, Pinchás splodil Abíšúu, 31 Abíšúa splodil Bukkího, Bukkí splodil Uzzího, 32 Uzzí splodil Zerachju, Zerachja splodil Merájóta, 33 Merájót splodil Amarju, Amarja splodil Achítúba, 34 Achítúb splodil Cádóka, Cádók splodil Achímaaca, 35 Achímaac splodil Azarju, Azarja splodil Jóchánána, 36 Jóchánán splodil Azarju - ten konal kňazskú službu v dome, ktorý postavil Šalamún v Jeruzaleme, 37 Azarja splodil Amarju, Amarja splodil Achítúba, 38 Achítúb splodil Cádóka, Cádók splodil Šalluma, 39 Šallum splodil Chilkiju, Chilkija splodil Azarju, 40 Azarja splodil Seráju, Serája splodil Jócádáka, 41 Jócádák však odišiel, keď dal Hospodin odvliecť do zajatia Júdu a Jeruzalem prostredníctvom Nebúkadnecara.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk