Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Potomkovia Júdovi

1 Synovia Júdovi: Perec, Checrón, Karmí, Chur a Šóbál.
2 Reája, syn Šóbálov, splodil Jachata, Jachat splodil Achumaja a Lahada. To sú čeľade coréátske. 3 Títo sú synovia Étamovi: Jizreel, Jišma a Jidbaš, ich sestra sa volala Haclelpóní, 4 ďalej Penuél, otec Gedórov, a Ézer, otec Chúšov. To sú synovia Chúra, prvorodeného Efratu, otca Betlehema. 5 Ašchúr, otec Tekóu, mal dve ženy: Cheleu a Naaru. 6 Naara mu porodila Achuzáma, Chéfera, Témánovcov a Achaštárejcov. To sú synovia Naary. 7 Synovia Cheley: Ceret, Jecóchat, Etnán. 8 Kóc splodil Anúba, Hacóbeda a čeľade Acharchéla, syna Hárúmovho. 9 Jabéc bol však slávnejší ako jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jabéc, keď povedala: Lebo som ho porodila v bolesti. 10 Jabéc volal k Bohu Izraela: Kiežby si ma chcel požehnať a rozšíriť moje územie! Nech ma sprevádza Tvoja ruka! Zachovaj od zlého, aby ma nezastihol bôľ! Boh splnil, čo si žiadal. 11 Kelúb, brat Šúchov, splodil Mechíra, otca Eštónovho. 12 Eštón splodil Betráfu, Páséacha a Techinnu, otca Ir-Nácháša. To sú mužovia z Réchy. 13 Synovia Kenazovi: Otníel a Meónótaj. 14 Meónótaj splodil Ofru. Serajá splodil Jóába, otca Gé-Charášímu, lebo boli remeselníkmi. 15 Synovia Káléba, syna Jefunneho: Íru, Éla a Naam. Élov syn bol Kenaz. 16 Synovia Jehallelélovi: Zíf, Zífa, Tírja a Asarél. 17 Synovia Ezrovi: Jeter, Mered, Éfer a Jálón. Jeter splodil Mirjama, Šammaja a Jišbácha, otca Eštemóu. 18 Jeho judská žena porodila Jereda, otca Gedóra, Chebera, otca Sóchu, a Jekútíéla, otca Zánóacha. To sú synovia Bitje, dcéry faraónovej, s ktorou sa oženil Mered. 19 Synovia ženy Hódijovej, sestry Nachama, otca Keílu Garmijca: Eštemóa, Maachovci. 20 Synovia Šimónovi: Amnón, Rinna, Ben-Chánán a Tilón. 21 Synovia Šélu, syna Júdovho: Ér, otec Léchu, Laeda, otec Máréšov a čeľade tkáčov ľanu z Bét-Ašbey, 22 ďalej Jókím, mužovia Kózéby, Jóáš a Sáráf, ktorí vládli v Moábsku a vrátili sa do Lechemu. Sú to však dávne udalosti. 23 To boli hrnčiari a obyvatelia Netáímu a Gedéry. Bývali tam pri kráľovi v jeho službe.

Potomkovia Šimónovi

24 Synovia Šimónovi: Nemúél, Jámín, Járíb, Zerach, Šáúl.
25 Jeho syn Šallum, jeho syn Mibsán, jeho syn Mišma. 26 Synovia Mišmu: jeho syn Chammúel, jeho syn Zakkúr, jeho syn Šimeí. 27 Šimeí mal šestnásť synov a šesť dcér, ale jeho bratia nemali veľa synov, takže všetky ich čeľade nedosahovali početnosť Júdejcov. 28 Bývali v Beér-Šebe, Móláde, Chacar-Šúále, 29 Bilhe, Eceme, Tólede, 30 Betúéli, Chorme, Ciklagu, 31 Bét-Markábóte, Chacar-Súsíme, Bét-Birei a v Šaarajime. To boli ich mestá až do kraľovania Dávidovho. 32 Ich dediny boli Étám, Ajin, Rimmón, Tóchen a Ášán, päť miest, 33 a všetky dediny v okolí týchto miest až po Baal. To boli ich sídla. Mali i svoj rodový záznam. 34 Mešóbáb, Jamléch, Jóša, syn Amacjov, 35 Jóel, Jéhú, syn Jóšibju, syna Seráju, syna Asiélovho, 36 Eljóénaj, Jaakóba, Ješóchajá, Asájá, Adiél, Jesímiél, Benája, 37 Zíza, syn Šifeího, syna Allóna, syna Jedáju, syna Šimrího, syna Šemaju. 38 Menovaní boli kniežatmi vo svojich čeľadiach. Ich rodiny sa veľmi rozvetvili. 39 Odišli smerom ku Gedóre, až na východ údolia hľadať si pašu pre svoje stáda. 40 Našli výdatnú a dobrú pašu. Krajina sa rozprestierala na obe strany, bola tichá a bezpečná. Veď tam boli predošlými obyvateľmi Chámovci. 41 Títo, podľa mena zapísaní, prišli za čias judského kráľa Chizkiju, rozbili ich stany a Meúnovcov, ktorých tam našli, podrobili vojnovej kliatbe až podnes. Potom sa usadili miesto nich, lebo tam si našli pašu pre stáda. 42 Z nich, zo Šimóncov, odišlo k Seírskemu pohoriu asi päťsto mužov. V čele im stáli Pelatja, Nearja, Refája a Uzzíél, synovia Jišeího. 43 Pobili unikajúci zvyšok Amálekov a zostali tam až po dnes.