Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Potomkovia Júdovi

1 Synovia Júdovi: Perec, Checrón, Karmí, Chur a Šóbál.
2 Reája, syn Šóbálov, splodil Jachata, Jachat splodil Achumaja a Lahada. To sú čeľade coréátske. 3 Títo sú synovia Étamovi: Jizreel, Jišma a Jidbaš, ich sestra sa volala Haclelpóní, 4 ďalej Penuél, otec Gedórov, a Ézer, otec Chúšov. To sú synovia Chúra, prvorodeného Efratu, otca Betlehema. 5 Ašchúr, otec Tekóu, mal dve ženy: Cheleu a Naaru. 6 Naara mu porodila Achuzáma, Chéfera, Témánovcov a Achaštárejcov. To sú synovia Naary. 7 Synovia Cheley: Ceret, Jecóchat, Etnán. 8 Kóc splodil Anúba, Hacóbeda a čeľade Acharchéla, syna Hárúmovho. 9 Jabéc bol však slávnejší ako jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jabéc, keď povedala: Lebo som ho porodila v bolesti. 10 Jabéc volal k Bohu Izraela: Kiežby si ma chcel požehnať a rozšíriť moje územie! Nech ma sprevádza Tvoja ruka! Zachovaj od zlého, aby ma nezastihol bôľ! Boh splnil, čo si žiadal. 11 Kelúb, brat Šúchov, splodil Mechíra, otca Eštónovho. 12 Eštón splodil Betráfu, Páséacha a Techinnu, otca Ir-Nácháša. To sú mužovia z Réchy. 13 Synovia Kenazovi: Otníel a Meónótaj. 14 Meónótaj splodil Ofru. Serajá splodil Jóába, otca Gé-Charášímu, lebo boli remeselníkmi. 15 Synovia Káléba, syna Jefunneho: Íru, Éla a Naam. Élov syn bol Kenaz. 16 Synovia Jehallelélovi: Zíf, Zífa, Tírja a Asarél. 17 Synovia Ezrovi: Jeter, Mered, Éfer a Jálón. Jeter splodil Mirjama, Šammaja a Jišbácha, otca Eštemóu. 18 Jeho judská žena porodila Jereda, otca Gedóra, Chebera, otca Sóchu, a Jekútíéla, otca Zánóacha. To sú synovia Bitje, dcéry faraónovej, s ktorou sa oženil Mered. 19 Synovia ženy Hódijovej, sestry Nachama, otca Keílu Garmijca: Eštemóa, Maachovci. 20 Synovia Šimónovi: Amnón, Rinna, Ben-Chánán a Tilón. 21 Synovia Šélu, syna Júdovho: Ér, otec Léchu, Laeda, otec Máréšov a čeľade tkáčov ľanu z Bét-Ašbey, 22 ďalej Jókím, mužovia Kózéby, Jóáš a Sáráf, ktorí vládli v Moábsku a vrátili sa do Lechemu. Sú to však dávne udalosti. 23 To boli hrnčiari a obyvatelia Netáímu a Gedéry. Bývali tam pri kráľovi v jeho službe.

Potomkovia Šimónovi

24 Synovia Šimónovi: Nemúél, Jámín, Járíb, Zerach, Šáúl.
25 Jeho syn Šallum, jeho syn Mibsán, jeho syn Mišma. 26 Synovia Mišmu: jeho syn Chammúel, jeho syn Zakkúr, jeho syn Šimeí. 27 Šimeí mal šestnásť synov a šesť dcér, ale jeho bratia nemali veľa synov, takže všetky ich čeľade nedosahovali početnosť Júdejcov. 28 Bývali v Beér-Šebe, Móláde, Chacar-Šúále, 29 Bilhe, Eceme, Tólede, 30 Betúéli, Chorme, Ciklagu, 31 Bét-Markábóte, Chacar-Súsíme, Bét-Birei a v Šaarajime. To boli ich mestá až do kraľovania Dávidovho. 32 Ich dediny boli Étám, Ajin, Rimmón, Tóchen a Ášán, päť miest, 33 a všetky dediny v okolí týchto miest až po Baal. To boli ich sídla. Mali i svoj rodový záznam. 34 Mešóbáb, Jamléch, Jóša, syn Amacjov, 35 Jóel, Jéhú, syn Jóšibju, syna Seráju, syna Asiélovho, 36 Eljóénaj, Jaakóba, Ješóchajá, Asájá, Adiél, Jesímiél, Benája, 37 Zíza, syn Šifeího, syna Allóna, syna Jedáju, syna Šimrího, syna Šemaju. 38 Menovaní boli kniežatmi vo svojich čeľadiach. Ich rodiny sa veľmi rozvetvili. 39 Odišli smerom ku Gedóre, až na východ údolia hľadať si pašu pre svoje stáda. 40 Našli výdatnú a dobrú pašu. Krajina sa rozprestierala na obe strany, bola tichá a bezpečná. Veď tam boli predošlými obyvateľmi Chámovci. 41 Títo, podľa mena zapísaní, prišli za čias judského kráľa Chizkiju, rozbili ich stany a Meúnovcov, ktorých tam našli, podrobili vojnovej kliatbe až podnes. Potom sa usadili miesto nich, lebo tam si našli pašu pre stáda. 42 Z nich, zo Šimóncov, odišlo k Seírskemu pohoriu asi päťsto mužov. V čele im stáli Pelatja, Nearja, Refája a Uzzíél, synovia Jišeího. 43 Pobili unikajúci zvyšok Amálekov a zostali tam až po dnes.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk