Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Potomkovia Dávidovi

1 Toto boli synovia Dávidovi, ktorí sa mu narodili v Chebróne: prvorodený Amnón od Jezreelčanky Achínóamy, druhý Daniel od Karmelčanky Abigajil,
2 tretí Absolón od Maachy, dcéry Talmaja, gešúrskeho kráľa, štvrtý Adóníja, syn Chagitin, 3 piaty Šefatja od Abítály, šiesty Jitreám od jeho ženy Egly. 4 Šiesti sa mu narodili v Chebróne, kde kraľoval sedem rokov a šesť mesiacov. 5 Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šóbáb, Nátan a Šalamún, štyria od Batšeby, dcéry Amíélovej, 6 ďalej Jibchár, Elíšámá, Elífelet, 7 Nógah, Nefeg, Jáfiá, 8 Elíšáma, Eljáda a Elífeled, deviati. 9 To všetko boli synovia Dávidovi, okrem synov od vedľajších žien. Támár bola ich sestrou. 10 Syn Šalamúnov bol Rechabeám, jeho syn Abijá, jeho syn Ása, jeho syn Jóšáfát, 11 jeho syn Jórám, jeho syn Achazjá, jeho syn Jóáš, 12 jeho syn Amacja, jeho syn Azarja, jeho syn Jótám, 13 jeho syn Ácház, jeho syn Chizkija, jeho syn Menašše, 14 jeho syn Ámón, jeho syn Joziáš. 15 Synovia Joziášovi: prvorodený Jóchánán, druhý Jójákím, tretí Cidkijá, štvrtý Šallúm. 16 Synovia Jójákímovi: jeho syn Jechonja, jeho syn Cidkija. 17 Synovia zajatého Jechonju: jeho syn Šealtíél, 18 Malkírám, Pedája, Šenacar, Jekamja, Hóšáma a Nedabja. 19 Synovia Pedájovi: Zerubábel a Šimeí. Synovia Zerubábelovi: Mešullám, Chananja, ich sestra Šelómít, 20 ďalej Chašuba, Óhel, Berechja, Chasadja a Júšab-Chesed, piati. 21 Synovia Chananjovi: Pelatja a Ješaja, synovia Refájovi, synovia Arnánovi, synovia Abadjovi, synovia Šechanjovi. 22 Syn Šechanjov: Šemaja. Synovia Šemájovi: Chattúš, Jigál, Báríach, Nearja a Šáfát, šiesti. 23 Synovia Nearjovi: Eljóénaj, Chizkija a Azríkám, traja. 24 Synovia Eljóénajovi: Hodavja, Eljášíb, Pelája, Akkúb, Jóchánán, Delája a Anání, siedmi.