Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Potomkovia Izraelovi

1 Toto sú synovia Izraelovi: Rúben, Šimón, Léví, Júda, Jissáchár, Zebulún,
2 Dán, Jozef, Benjamín, Naftálí, Gád a Ášér. 3 Synovia Júdovi: Ér, Ónán a Šéla, traja, ktorí sa mu narodili z dcéry Šúovej, Kanaánky. Ér, Júdov prvorodenec, sa však nepáčil Hospodinovi, preto ho vydal na smrť. 4 Jeho nevesta Támár mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť. 5 Synovia Perecovi: Checrón a Chámúl. 6 Synovia Zerachovi: Zimrí, Étán, Hémán, Kalkól a Dára, spolu päť. 7 Syn Karmího: Áchár, ktorý priviedol do nešťastia Izrael tým, že siahol po koristi z vojnovej kliatby. 8 Syn Étanov: Azarja. 9 Synovia Checrónovi, ktorí sa mu narodili: Jerachméel, Rám a Kelúbáj. 10 Rám splodil Amínádába a Amínádáb splodil Nachšóna, knieža Júdejcov, 11 Nachšón splodil Salmu a Salma splodil Bóaza. 12 Bóaz splodil Óbéda, Óbéd splodil Izaja, 13 Izaj splodil Elíába, svojho prvorodenca, Amínádába druhého, Šimeu tretieho, 14 Natanaéla štvrtého, Raddaja piateho, 15 Ócema šiesteho, Dávida siedmeho. 16 Sestrami im boli Cerújá a Abígajil. Synovia Cerúje: Abišaj, Jóáb a Asáél, traja. 17 Abigajil porodila Amásu a otcom Amásovým bol Izmaelec Jeter.

Potomkovia Kálébovi

18 Káléb, syn Checrónov, splodil so ženou Azúbou a Jeríótou deti. Toto sú jej synovia: Ješer, Šóbáb a Ardón.
19 Keď zomrela Azúba, Káléb si vzal Efratu. Tá mu porodila Chúra. 20 Chúr splodil Úrího a Úrí splodil Becaleéla. 21 Potom vošiel Checrón k dcére Máchíra, otca Giláda, vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov. Porodila mu Segúba. 22 Segúb splodil Jáíra, ktorý mal dvadsaťtri miest v Gileáde. 23 No Gešúrci a Sýrčania im odobrali stanové dediny Jáírove, Kenat a jeho osady, spolu šesťdesiat miest. Všetci títo boli synovia Máchíra, otca Gileádovho. 24 Po Checrónovej smrti vošiel Káléb k Efrate, žene svojho otca Checróna, a tá mu porodila Ašchúra, otca Tekóu. 25 Synovia Jerachmeéla, prvorodenca Checrónovho, boli: prvorodený Rám, Búná, Óren, Ócem a Achija. 26 Jerachmeél mal ešte druhú ženu, menom Atáru, tá bola matkou Ónámovou. 27 Synovia Ráma, prvorodenca Jerachmeélovho: Mác, Jámín a Éker. 28 Synovia Ónámovi: Šammaj a Jáda. Synovia Šammajovi: Nádáb a Abíšúr. 29 Žena Abíšúrova sa volala Abíhajil. Tá mu porodila Achbána a Mólída. 30 Synovia Nádábovi: Seled a Appajim. Seled zomrel bezdetný. 31 Syn Appajimov: Jíšeí. Syn Jíšeího: Šéšán. Syn Šéšánov: Achláj. 32 Synovia Jádu, brata Šammajovho: Jeter a Jonatán. Jeter zomrel bezdetný. 33 Synovia Jonatánovi: Pelet a Zázá. To boli synovia Jerachmeéla. 34 Šéšán nemal synov, len dcéry. Šéšán mal egyptského sluhu, menom Jarchu, 35 a tak dal Šéšán sluhovi Jarchovi za ženu svoju dcéru, ktorá mu porodila Attaja. 36 Attaj splodil Nátána a Nátán splodil Zábáda, 37 Zábád splodil Eflála a Eflál splodil Óbéda, 38 Óbéd splodil Jéhúa a Jéhu splodil Azarju, 39 Azarja splodil Cheleca, Chelec splodil Eleásu, 40 Eleása splodil Sismaja a Sismaj splodil Šallúma, 41 Šallúm splodil Jekamju, Jekamja splodil Elíšámu. 42 Synovia Káléba, brata Jerachmeélovho: Méša, jeho prvorodený, otec Zífov. Syn Máréšu: Chebrón. 43 Synovia Chebrónovi: Kórach, Tappúach, Rekem a Šema. 44 Šema splodil Rachama, otca Jorkoáma, Rekem splodil Šammaja. 45 Šammajovým synom bol Máón a Máón bol otcom Bét-Cúra. 46 Éfá, vedľajšia žena Kálébova, porodila Chárána, Mócu a Gázéza. Chárán splodil Gázéza. 47 Synovia Jáhdajovi: Regem, Jótám, Géšán, Pelet, Efa a Šaal. 48 Maacha, Kálébova vedľajšia žena, porodila Šebera a Tirchanu; 49 ďalej porodila Šaafa, otca Madmannu, Ševu, otca Machbenovho a otca Gibeovho. Dcéra Kálébova bola Achsa. 50 To boli synovia Kálébovi. Synovia Chúra, prvorodenca Efratinho: Šóbál, otec Kirjatjeárímu, 51 Šalma, otec Betlehema, Cháréf, otec Bét-Gádéru. 52 Šóbál, otec Kirjatjeárímu, mal synov: Háróeho, polovicu Menuchótu. 53 Rody Kirjatjeárímu boli: Jitrovci, Pútovci, Šummátovci a Mišráovci. Z týchto pochádzali: Coreánci a Eštáólci. 54 Synovia Šalmovi: Betlehem, Netófania, Atrót-Bét-Jóáb, druhá polovica Manachtejcov, to jest Coreáncov. 55 Rody pisárov, ktorí bývali v Jabérci, boli: Tireátejci, Šimeátejci a Súchtejci. To sú Kinejci, pochádzajúci z Chammatu, otca Rechabovho domu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk