Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

Dávidov odkaz o stavbe chrámu

1 Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých izraelských hodnostárov, kmeňových vodcov, veliteľov oddielov, ktorí obsluhovali kráľa, tisícnikov i stotníkov, ďalej správcov všetkého majetku a kráľovho stáda, svojich synov, komorníkov, hrdinov a všetkých udatných mužov.
2 Kráľ Dávid sa postavil na nohy a povedal: Čujte ma, bratia moji a ľud môj! Mienil som postaviť útulok pre truhlu zmluvy Hospodinovej a pre podnož nášho Boha, a urobil som prípravy na stavbu. 3 Ale Boh mi povedal: Nepostavíš môjmu menu dom, lebo si bojovník a prelieval si krv. 4 Hospodin, Boh Izraela, si ma však vyvolil z celej mojej rodiny, aby som sa stal naveky kráľom nad Izraelom. Júdu si totiž zvolil za knieža, v dome Júdovom zas moju rodinu a spomedzi mojich súrodencov sa mu zapáčilo mňa učiniť kráľom nad celým Izraelom. 5 Zo všetkých mojich synov - lebo Hospodin mi dal mnohých synov - vyvolil si môjho syna Šalamúna, aby zasadol na trón Hospodinovho kráľovstva nad Izraelom. 6 Povedal mi: Šalamún, tvoj syn, mi postaví dom i nádvoria, lebo jeho som si vyvolil za syna, a ja mu budem otcom. 7 Jeho kráľovstvo upevním naveky, ak sa len bude pevne pridržiavať mojich prikázaní a predpisov ako dnes. 8 Teraz však pred očami celého Izraela, zhromaždenia Hospodinovho, a za prítomnosti nášho Boha vás napomínam: Zachovávajte a skúmajte všetky prikázania Hospodina, svojho Boha, aby ste mohli vlastniť tú krásnu krajinu a podržať ju ako dedičstvo pre svojich potomkov až naveky. 9 Ty však, Šalamún, syn môj, poznaj Boha svojho otca a slúž Mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia. Ak Ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť; ale ak Ho opustíš, zavrhne ťa navždy. 10 Pochop teda, že si ťa zvolil Hospodin, aby si mu postavil dom ako svätyňu. Vzmuž sa, konaj! 11 Potom odovzdal Dávid svojmu synovi Šalamúnovi plán predsiene a chrámu, jeho pokladníc, horných miestností, vnútorných siení a miestností pre trón milosti. 12 Ďalej plán všetkého, čo mal na mysli: nádvorí domu Hospodinovho, všetkých komôr po obvode, pokladníc domu Božieho a pokladníc pre zasvätené dary, 13 oddelení pre kňazov a levítov a všetkých prác spojených so službou pri dome Hospodinovom, všetkých nádob určených pre práce spojené so službou pri dome Hospodinovom. 14 Odovzdal zlato na všetko zlaté náčinie podľa váhy pre jednotlivé služobné náčinie, striebro na všetko strieborné náčinie podľa váhy pre jednotlivé služobné náčinie, 15 zlato na zlaté svietniky a ich zlaté lampy podľa váhy jednotlivých svietnikov. 16 Podľa váhy určil zlato na stoly pre predkladané chleby na jednotlivé stoly a striebro na strieborné stoly. 17 Na vidlice, kropiace čaše a kanvy čisté zlato, na zlaté poháre zlato podľa váhy jednotlivých pohárov, na strieborné poháre striebro podľa váhy jednotlivých pohárov. 18 Na kadidlový oltár prečistené zlato podľa potrebnej váhy a plán voza zlatých cherubov, ktorí by prestierali krídla a zakrývali truhlu zmluvy Hospodinovej. 19 To všetko bolo z ruky Hospodinovej v písme, týkajúcom sa všetkých prác v pláne. 20 Nato Dávid povedal svojmu synovi Šalamúnovi: Buď zmužilý i smelý a konaj! Neboj sa a nestrachuj, lebo Hospodin, Boh, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom. 21 Ajhľa, máš oddiely kňazov a levítov ku každej službe pri dome Božom, ktorí budú s tebou pri každej práci ako ochotní odborníci v rôznej službe, a hodnostárov i ostatný ľud pre rôzne tvoje podujatia.