Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Dvanásť vojvodcov

1 Toto boli Izraelci podľa svojho počtu, rodinní predáci, tisícnici, stotníci a úradníci, ktorí slúžili kráľovi vo všetkých záležitostiach oddielov, striedajúcich sa mesiac čo mesiac, po všetky mesiace roka. Jeden oddiel mal dvadsaťštyritisíc.
2 Nad prvým oddielom v prvom mesiaci bol Jášobeám, syn Zabdíélov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 3 Bol potomkom Perecovým, náčelníkom všetkých veliteľov vojska v prvom mesiaci. 4 Nad oddielom druhého mesiaca bol Achóchovec Dádaj a na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 5 Veliteľom tretieho vojska v treťom mesiaci bol Benája, syn hlavného kňaza Jójádu. Na jeho oddiel pripadalo dvadsať štyritisíc. 6 Tento Benája bol hrdinom medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi. Jeho oddiel mal na starosti jeho syn Ammízábád. 7 Štvrtým na štvrtý mesiac bol Asáél, brat Jóábov, a po ňom jeho syn Zebadja. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 8 Piaty na piaty mesiac bol Jizrachovec Šamhút. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 9 Šiesty na šiesty mesiac bol Ira, syn Tekóana Ikkéša. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 10 Siedmy na siedmy mesiac bol Pelóňan Chelec z Efrajimcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 11 Ôsmy na ôsmy mesiac bol Chúšáťan Sibbechaj zo Zerachovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 12 Deviaty na deviaty mesiac bol Anatóťan Abíezer z Benjamíncov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 13 Desiaty na desiaty mesiac bol Netófan Mahraj zo Zerachovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 14 Jedenásty na jedenásty mesiac bol Pireátóňan Benája z Efrajimcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 15 Dvanásty na dvanásty mesiac bol Netófan Cheldaj z Otníéla. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc.

Vodcovia dvanástich izraelských kmeňov

16 Nad kmeňmi Izraela boli: Z Rúbenovcov: predstavený Elíezer, syn Zichrího; zo Šimeóncov: Šefatja, syn Maachov;
17 z Lévíjcov: Chašabja, syn Kemúélov; z Árona: Cádók; 18 z Júdu: Elíhú z bratov Dávidových; z Jissáchára: Omrí, syn Mícháélov; 19 zo Zebulúna: Jišmaja, syn Óbadjov; z Naftálího: Jerímót, syn Azríéla; 20 z Efrajimcov: Hóšéa, syn Azazjov; z polovice kmeňa Menašše: Jóél, syn Pedájov; 21 z druhej polovice Menaššeho v Gileáde: Jiddó, syn Zecharjov; z Benjamína: Jaasíél, syn Abnérov; 22 z Dánu: Azarél, syn Jeróchámov. To boli vodcovia izraelských kmeňov. 23 Dávid však neuviedol počet dvadsaťročných a mladších, lebo Hospodin zasľúbil, že rozmnoží Izrael ako nebeské hviezdy. 24 Jóáb, syn Cerújin, začal, ale neskončil sčítanie, lebo pre neho Izrael postihol Boží hnev. Preto sa ten počet nedostal do Letopisov kráľa Dávida.

Správcovia Dávidovho majetku

25 Nad kráľovými pokladmi bol Azmávet, syn Adíélov; nad pokladmi v poli, v mestách, na dedinách a vo vežiach bol Jonatán, syn Uzzijov.
26 Nad poľnohospodárskymi robotníkmi pri obrábaní pôdy bol Ezrí, syn Kelúbov; 27 nad vinicami Šimeí z Rámy, nad zásobami vína vo viniciach Zabdí Šifmejský; 28 nad olivami a divými figovníkmi na Nížine Gedérčan Baalchánán; nad zásobami oleja Jóáš; 29 nad hovädzím dobytkom, pasúcim sa na Šáróne bol Šárončan Šitraj; nad hovädzím dobytkom v údoliach Šáfát, syn Adlajov; 30 nad ťavami Izmaelec Óbíl; nad oslicami Mérónóťan Jechdeja; 31 nad drobným dobytkom Hagarovec Jázíz. Všetci boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid. 32 Jonatán, Dávidov strýc, rozumný muž, bol radcom a pisárom. On a Jechíél, syn Chachmóního, bol pri kráľových synoch. 33 Achítófel bol kráľovým priateľom. 34 Po Achítófelovi bol Jójáda, syn Benájov, a Ebjátár. Kráľovým vojvodcom bol Jóáb.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk