Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

27. kapitola

Dvanásť vojvodcov

1 Toto boli Izraelci podľa svojho počtu, rodinní predáci, tisícnici, stotníci a úradníci, ktorí slúžili kráľovi vo všetkých záležitostiach oddielov, striedajúcich sa mesiac čo mesiac, po všetky mesiace roka. Jeden oddiel mal dvadsaťštyritisíc.
2 Nad prvým oddielom v prvom mesiaci bol Jášobeám, syn Zabdíélov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 3 Bol potomkom Perecovým, náčelníkom všetkých veliteľov vojska v prvom mesiaci. 4 Nad oddielom druhého mesiaca bol Achóchovec Dádaj a na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 5 Veliteľom tretieho vojska v treťom mesiaci bol Benája, syn hlavného kňaza Jójádu. Na jeho oddiel pripadalo dvadsať štyritisíc. 6 Tento Benája bol hrdinom medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi. Jeho oddiel mal na starosti jeho syn Ammízábád. 7 Štvrtým na štvrtý mesiac bol Asáél, brat Jóábov, a po ňom jeho syn Zebadja. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 8 Piaty na piaty mesiac bol Jizrachovec Šamhút. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 9 Šiesty na šiesty mesiac bol Ira, syn Tekóana Ikkéša. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 10 Siedmy na siedmy mesiac bol Pelóňan Chelec z Efrajimcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 11 Ôsmy na ôsmy mesiac bol Chúšáťan Sibbechaj zo Zerachovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 12 Deviaty na deviaty mesiac bol Anatóťan Abíezer z Benjamíncov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 13 Desiaty na desiaty mesiac bol Netófan Mahraj zo Zerachovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 14 Jedenásty na jedenásty mesiac bol Pireátóňan Benája z Efrajimcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 15 Dvanásty na dvanásty mesiac bol Netófan Cheldaj z Otníéla. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc.

Vodcovia dvanástich izraelských kmeňov

16 Nad kmeňmi Izraela boli: Z Rúbenovcov: predstavený Elíezer, syn Zichrího; zo Šimeóncov: Šefatja, syn Maachov;
17 z Lévíjcov: Chašabja, syn Kemúélov; z Árona: Cádók; 18 z Júdu: Elíhú z bratov Dávidových; z Jissáchára: Omrí, syn Mícháélov; 19 zo Zebulúna: Jišmaja, syn Óbadjov; z Naftálího: Jerímót, syn Azríéla; 20 z Efrajimcov: Hóšéa, syn Azazjov; z polovice kmeňa Menašše: Jóél, syn Pedájov; 21 z druhej polovice Menaššeho v Gileáde: Jiddó, syn Zecharjov; z Benjamína: Jaasíél, syn Abnérov; 22 z Dánu: Azarél, syn Jeróchámov. To boli vodcovia izraelských kmeňov. 23 Dávid však neuviedol počet dvadsaťročných a mladších, lebo Hospodin zasľúbil, že rozmnoží Izrael ako nebeské hviezdy. 24 Jóáb, syn Cerújin, začal, ale neskončil sčítanie, lebo pre neho Izrael postihol Boží hnev. Preto sa ten počet nedostal do Letopisov kráľa Dávida.

Správcovia Dávidovho majetku

25 Nad kráľovými pokladmi bol Azmávet, syn Adíélov; nad pokladmi v poli, v mestách, na dedinách a vo vežiach bol Jonatán, syn Uzzijov.
26 Nad poľnohospodárskymi robotníkmi pri obrábaní pôdy bol Ezrí, syn Kelúbov; 27 nad vinicami Šimeí z Rámy, nad zásobami vína vo viniciach Zabdí Šifmejský; 28 nad olivami a divými figovníkmi na Nížine Gedérčan Baalchánán; nad zásobami oleja Jóáš; 29 nad hovädzím dobytkom, pasúcim sa na Šáróne bol Šárončan Šitraj; nad hovädzím dobytkom v údoliach Šáfát, syn Adlajov; 30 nad ťavami Izmaelec Óbíl; nad oslicami Mérónóťan Jechdeja; 31 nad drobným dobytkom Hagarovec Jázíz. Všetci boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid. 32 Jonatán, Dávidov strýc, rozumný muž, bol radcom a pisárom. On a Jechíél, syn Chachmóního, bol pri kráľových synoch. 33 Achítófel bol kráľovým priateľom. 34 Po Achítófelovi bol Jójáda, syn Benájov, a Ebjátár. Kráľovým vojvodcom bol Jóáb.