Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Vrátnici a rôzni úradníci

1 K oddielu vrátnikov patrili: Z Kórachovcov: Mešelemja, syn Kóreho, z potomkov Ásáfových.
2 Mešelemja mal synov: Zecharju, prvorodeného, Jedíáéla druhého, Zebadju tretieho, Jatníéla štvrtého, 3 Éláma piateho, Jóchánána šiesteho, Eljehóénaja siedmeho. 4 Óbéd-Edóm mal synov: Šemajú prvorodeného, Józábáda druhého, Jóácha tretieho, Sáchára štvrtého, Netaneéla piateho, 5 Ammíéla šiesteho, Jissáchára siedmeho, Peulletaja ôsmeho - pretože ho Boh požehnal. 6 Jeho synovi Šemajovi sa narodili synovia, ktorí boli vládcami vo svojich rodinách, pretože to boli udatní mužovia. 7 Synovia Šemajovi: Otní, Refáél, Óbéd, Elzábád a jeho bratia Elíhú a Semachja boli udatní chlapi. 8 Všetci boli zo synov Óbéd-Edóma, oni, ich synovia a bratia, udatní mužovia, súci na službu, šesťdesiatdva Óbéd-Edómcov. 9 Mešelemja mal osemnásť synov a bratov, udatných mužov. 10 Chósa zo synov Merárího mal: Šimrího predáka - hoci nebol prvorodencom, ustanovil ho otec za predáka - 11 Chilkiju druhého, Tebalju tretieho, Zecharju štvrtého. Všetkých Chósových synov a bratov bolo trinásť. 12 Tieto oddiely vrátnikov, predáci mužstva ako aj ich bratia mali povinnosť vykonávať strážnu službu v dome Hospodinovom. 13 Losovali po rodinách o každú bránu, a to najmenší i najväčší. 14 Lós o Východnú bránu pripadol Šelemjovi. Keď losovali pre Zecharju, jeho syna, rozumného radcu, vyšiel mu lós na Severnú bránu; 15 Óbéd-Edómovi na Južnú bránu a jeho synom na skladište; 16 Šuppímovi a Chósóvi na Západnú bránu spolu s bránou Šallechet pri ceste vedúcej nahor. Stráž bola vedľa stráže. 17 Na východe boli šiesti levíti, na severe denne štyria, na juhu denne štyria a pri skladišti po dvoch; 18 pri Parbáre na západe: štyria pri ceste, dvaja pri Parbáre. 19 To boli oddiely vrátnikov zo synov Kórachových a zo synov Merárího. 20 Ich bratia levíti boli nad pokladmi domu Božieho a nad pokladmi zo zasvätených darov. 21 Synovia Laedána, Laedána Géršómovca, predáci rodín Géršómovca Laedána: Jechíélovci. 22 Synovia Jechíélovcov: Zétám a jeho brat Jóél boli nad pokladmi domu Hospodinovho. 23 Z Amrámovcov, Jishárovcov, Chebrónovcov a Uzzíelovcov 24 bol predstaveným nad pokladmi Šebúél, syn Géršóma, syna Mojžišovho. 25 Jeho bratia z Elíézera: jeho syn Rechabja, jeho syn Izaiáš, jeho syn Jórám, jeho syn Zichrí a jeho syn Šelómít. 26 Šelómít bol so svojimi bratmi nad všetkými pokladmi zo zasvätených darov, ktoré zasvätili kráľ Dávid, rodinní predáci, tisícnici, stotníci a vojvodcovia. 27 Zasvätili to z bojov a koristi k údržbe domu Hospodinovho. 28 Všetko, čo zasvätil videc Samuel, Saul, syn Kíšov, Abnér, syn Nérov, alebo Jóáb, syn Cerújin, každý zasvätený dar bol pod správou Šelómíta a jeho bratov. 29 Z Jishárovcov: Kenanja a jeho synovia boli určení pre vonkajšiu prácu v Izraeli ako úradníci a sudcovia. 30 Z Chebrónovcov: Chašabja a jeho bratia, tisícsedemsto schopných ľudí, boli na čele správy nad Izraelom v západnom Jordánsku vo všetkých záležitostiach Hospodinových a v službe kráľa. 31 Z Chebrónovcov: Jerija, predák - čo sa týka pôvodu a rodín Chebrónovcov: v štyridsiatom roku Dávidovej vlády boli preskúmaní a boli medzi nimi v Jaezere Gileádskom udatní mužovia - 32 z jeho bratov, udatných mužov, dvetisícsedemsto rodinných predákov. Tých ustanovil kráľ Dávid nad Rúbenovcami, Gádovcami a nad polovicou kmeňa Menašše vo všetkých záležitostiach Božích a kráľových.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk