Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Chrámoví speváci

1 Dávid s vedúcimi služby oddelil pre službu synov Ásáfových, Hémánových a Jedútúnových, ktorí mali prorockú zvesť hlásať na citarách, harfách a cimbaloch. Počet mužov, zamestnaných v tejto službe bol:
2 Zo synov Ásáfových: Zakkúr, Jozef, Netanjá a Asáréla. Synovia Ásáfovi podliehali Ásáfovi, ktorý podľa kráľovho návodu prorokoval. 3 Z Jedútúna: synovia Jedútúnovi: Gedalja, Cerí, Izaiáš, Chašabja a Mattitja, šiesti. Podliehali svojmu otcovi Jedútúnovi, ktorý na citare prorocky hlásal vďaky a chvály ku cti Hospodinovej. 4 Z Hémána: synovia Hémánovi: Bukkija, Mattanja, Uzzíél, Šebúél, Jerímót, Chananja, Chanání, Elíáta, Giddaltí, Rómammtí-Ezer, Jošbekáša, Mallótí, Hótír, Machaziót. 5 Všetci boli synmi kráľovho vidca Hémána, aby podľa zasľúbení Božích vyvyšovali jeho rod. Boh dal Hémánovi štrnásť synov a tri dcéry. 6 Všetci účinkovali pod vedením svojho otca Asáfa, Jedútúna a Hémána pri speve v dome Hospodinovom s cimbalmi, harfami a citarami pri chrámovej službe Božej podľa kráľovho návodu. 7 Ich počet, spolu s ich bratmi, cvičenými v speve ku cti Hospodinovej, samých umelcov, bol dvestoosemdesiatosem. 8 Nato hádzali lósy o poriadok služby, a to najmenší tak ako aj najväčší, majster ako aj žiak. 9 Prvý lós vyšiel na Ásáfovca Jozefa, na neho, jeho synov a bratov, na dvanástich; druhý na Gedalju, na neho, jeho bratov a synov, na dvanástich. 10 Tretí na Zakkúra, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 11 Štvrtý na Jicrího, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 12 Piaty na Netanju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 13 Šiesty na Bukkiju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 14 Siedmy na Jesaréla, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 15 Ôsmy na Izaiáša, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 16 Deviaty na Mattanju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 17 Desiaty na Šimeího, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 18 Jedenásty na Azaréla, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 19 Dvanásty na Chašabju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 20 Trinásty na Šubáéla, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 21 Štrnásty na Mattitju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 22 Pätnásty na Jerémóta, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 23 Šestnásty na Chananju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 24 Sedemnásty na Jošbekášu, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 25 Osemnásty na Chanáního, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 26 Devätnásty na Mallótího, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 27 Dvadsiaty na Elíjátu, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 28 Dvadsiaty prvý na Hótíra, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 29 Dvadsiaty druhý na Giddaltího, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 30 Dvadsiaty tretí na Machazióta, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 31 Dvadsiaty štvrtý na Rómamtí-Ezera, na jeho synov a bratov, na dvanástich.