Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Triedy kňazov

1 Potomkovia Áronovi mali svoje oddelenia. Synovia Áronovi: Nádáb, Abíhú, Eleázár a Ítámár.
2 Nádáb a Abíhú zomreli pred svojím otcom. Keďže nemali synov, kňazský úrad zastával Eleázár a Ítámár. 3 Dávid potom zadelil Eleázára a jeho syna Cádóka a Ítámára a jeho syna Achímelecha do ich služobných tried. 4 Zistilo sa, že Eleázárovci majú viac mužských príslušníkov ako Ítámárovci. Zadelili ich tak, že synom Eleázára pripadlo šestnásť rodinných predákov a synom Ítámára osem rodinných predákov. 5 Týchto i tamtých podelili lósom, pretože hodnostármi svätyne a Božími hodnostármi boli i zo synov Eleázárových i zo synov Ítámárových. 6 Šemajá, syn Netaneélov, pisár z kmeňa Lévího, zapísal ich v prítomnosti kráľa, hodnostárov, kňazov Cádóka, Achímelecha, syna Ebjátárovho, a predákov kňazských a levítskych rodín: jedna rodina bývala vylosovaná z Eleázára a jedna z Ítámára. 7 Prvý lós padol na Jójáríba, druhý na Jedaju, 8 tretí na Cháríma, štvrtý na Seoríma, 9 piaty na Malkiju, šiesty na Mijámína, 10 siedmy na Hakkóca, ôsmy na Abiju, 11 deviaty na Jéšúu, desiaty na Šechanju, 12 jedenásty na Eljášiba, dvanásty na Jákíma, 13 trinásty na Chuppu, štrnásty na Ješebába, 14 pätnásty na Bilgu, šestnásty na Imméra, 15 sedemnásty na Chezíra, osemnásty na Happicéca, 16 devätnásty na Petachju, dvadsiaty na Jechezkéla, 17 dvadsiaty prvý na Jáchína, dvadsiaty druhý na Gámúla, 18 dvadsiaty tretí na Delaju, dvadsiaty štvrtý na Maazju. 19 To je ich služobné zatriedenie pre nastupovanie do domu Hospodinovho podľa poriadku, zavedeného Áronom, ich praotcom, ako mu prikázal Hospodin, Boh Izraela. 20 Z ostatných potomkov Lévího: zo synov Amráma: Šúbáél, zo synov Šúbáéla: Jechdeja, 21 z Rechabja, zo synov Rechabjových: predák Jiššíja. 22 Z Jishárovcov: Šelómót; zo synov Šelómóta: Jáchat. 23 Synovia Chebrónovi: Jerija prvý, Amarja druhý, Jachazíél tretí. Jekameám štvrtý. 24 Syn Uzzíélov: Mícha; zo synov Míchu: Šámír. 25 Brat Míchov: Jiššija, zo synov Jiššiju: Zecharja. 26 Synovia Merárího: Machlí a Múší a synovia Jaaziju, jeho syna. 27 Synovia Merárího po synovi Jaazijovi: Šóham, Zakkúr a Ibrí. 28 Z Machlího: Eleázár, ktorý nemal synov. 29 Z Kíša: syn Kíšov: Jerachmeél. 30 Synovia Múšího: Machlí, Éder a Jerímot. To sú levíti podľa rodín. 31 Aj oni losovali ako ich bratia, synovia Áronovi, pred kráľom Dávidom, Cádókom, Achímelechom a predákmi kňazských a levítskych rodín; a to popredné rodiny i menej významní bratia.