Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Triedy kňazov

1 Potomkovia Áronovi mali svoje oddelenia. Synovia Áronovi: Nádáb, Abíhú, Eleázár a Ítámár.
2 Nádáb a Abíhú zomreli pred svojím otcom. Keďže nemali synov, kňazský úrad zastával Eleázár a Ítámár. 3 Dávid potom zadelil Eleázára a jeho syna Cádóka a Ítámára a jeho syna Achímelecha do ich služobných tried. 4 Zistilo sa, že Eleázárovci majú viac mužských príslušníkov ako Ítámárovci. Zadelili ich tak, že synom Eleázára pripadlo šestnásť rodinných predákov a synom Ítámára osem rodinných predákov. 5 Týchto i tamtých podelili lósom, pretože hodnostármi svätyne a Božími hodnostármi boli i zo synov Eleázárových i zo synov Ítámárových. 6 Šemajá, syn Netaneélov, pisár z kmeňa Lévího, zapísal ich v prítomnosti kráľa, hodnostárov, kňazov Cádóka, Achímelecha, syna Ebjátárovho, a predákov kňazských a levítskych rodín: jedna rodina bývala vylosovaná z Eleázára a jedna z Ítámára. 7 Prvý lós padol na Jójáríba, druhý na Jedaju, 8 tretí na Cháríma, štvrtý na Seoríma, 9 piaty na Malkiju, šiesty na Mijámína, 10 siedmy na Hakkóca, ôsmy na Abiju, 11 deviaty na Jéšúu, desiaty na Šechanju, 12 jedenásty na Eljášiba, dvanásty na Jákíma, 13 trinásty na Chuppu, štrnásty na Ješebába, 14 pätnásty na Bilgu, šestnásty na Imméra, 15 sedemnásty na Chezíra, osemnásty na Happicéca, 16 devätnásty na Petachju, dvadsiaty na Jechezkéla, 17 dvadsiaty prvý na Jáchína, dvadsiaty druhý na Gámúla, 18 dvadsiaty tretí na Delaju, dvadsiaty štvrtý na Maazju. 19 To je ich služobné zatriedenie pre nastupovanie do domu Hospodinovho podľa poriadku, zavedeného Áronom, ich praotcom, ako mu prikázal Hospodin, Boh Izraela. 20 Z ostatných potomkov Lévího: zo synov Amráma: Šúbáél, zo synov Šúbáéla: Jechdeja, 21 z Rechabja, zo synov Rechabjových: predák Jiššíja. 22 Z Jishárovcov: Šelómót; zo synov Šelómóta: Jáchat. 23 Synovia Chebrónovi: Jerija prvý, Amarja druhý, Jachazíél tretí. Jekameám štvrtý. 24 Syn Uzzíélov: Mícha; zo synov Míchu: Šámír. 25 Brat Míchov: Jiššija, zo synov Jiššiju: Zecharja. 26 Synovia Merárího: Machlí a Múší a synovia Jaaziju, jeho syna. 27 Synovia Merárího po synovi Jaazijovi: Šóham, Zakkúr a Ibrí. 28 Z Machlího: Eleázár, ktorý nemal synov. 29 Z Kíša: syn Kíšov: Jerachmeél. 30 Synovia Múšího: Machlí, Éder a Jerímot. To sú levíti podľa rodín. 31 Aj oni losovali ako ich bratia, synovia Áronovi, pred kráľom Dávidom, Cádókom, Achímelechom a predákmi kňazských a levítskych rodín; a to popredné rodiny i menej významní bratia.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk