Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Zadelenie kňazov, levítov a úradníkov

1 Keď Dávid zostarel a nasýtil sa vekom, ustanovil svojho syna Šalamúna za kráľa nad Izraelom.
2 Zhromaždil všetkých izraelských hodnostárov, kňazov a levítov. 3 Keď boli sčítaní levíti od tridsaťročných nahor, počet príslušníkov podľa ich hláv bol tridsaťosemtisíc mužov, Dávid povedal: 4 Z týchto som poveril vedením služby pri dome Hospodinovom dvadsaťštyritisíc, za úradníkov a sudcov šesť tisíc, 5 štyritisíc za vrátnikov a štyritisíc za tých, ktorí budú chváliť Hospodina na nástrojoch, ktoré som zhotovil na chválospev. 6 Potom ich Dávid rozdelil na oddelenia podľa Lévího synov: Géršóna, Keháta a Merárího. 7 Ku Géršónovcom patrili: Laedán a Šimeí. 8 Synovia Laedánovi: predák Jechíél, ďalej Zétám a Jóél, traja. 9 Synovia Šimeího: Šelómít, Chazíél a Hárán, traja. Títo boli predákmi rodín Laedánových. 10 Synovia Šimeího: Jachat, Zíza, Jeúš a Bería. To boli štyria synovia Šimeího. 11 Jachat bol predákom, Zíza druhým, Jeúš a Bería nemali veľa synov, takže tvorili jednu rodinu, jednu triedu. 12 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíél, štyria. 13 Synovia Amrámovi: Áron a Mojžiš. Áron bol však oddelený, aby on i jeho synovia posväcovali veľsvätyňu naveky, aby kadievali pred Hospodinom, slúžili Mu a v Jeho mene požehnávali naveky. 14 Synovia Mojžiša, muža Božieho, boli však pripočítaní ku kmeňu Lévího. 15 Synovia Mojžišovi boli: Géršóm a Elíezer. 16 Potomstvo Géršóma: predák Šebúél. 17 Potomstvo Elíezerovo: predák Rechabja; iných synov Elíezer nemal. Rechabjových synov bolo veľmi mnoho. 18 Synovia Jishárovi: Šelomít, predák. 19 Synovia Chebrónovi: Jerija, predák, Amarja druhý, Jachazíél tretí, Jekameám štvrtý. 20 Synovia Uzzíélovi: Mícha predák, Jiššija druhý. 21 Synovia Merárího: Machlí a Múší. Synovia Machlího: Eleázár a Kíš. 22 Keď zomrel Eleazár, nezanechal po sebe synov, ale len dcéry; tie si pobrali synovia Kíšovi, ich príbuzní. 23 Synovia Múšího: Machlí, Éder a Jerémót, traja. 24 To boli synovia Lévího podľa ich rodín, rodinní predáci, ako boli spočítaní podľa počtu mien, podľa ich príslušníkov, zamestnaní v službe domu Hospodinovho, od dvadsaťročných vyššie. 25 Lebo Dávid povedal: Hospodin, Boh Izraela, zabezpečil svojmu ľudu mier a usídlil sa naveky v Jeruzaleme. 26 Ani levíti nemusia viac nosiť príbytok a všetko náčinie k jeho službe. 27 Podľa neskorších Dávidových pokynov boli totiž zahrnutí do počtu levítov iba dvadsaťroční a starší - 28 ale ich miesto bude po ruke Áronových synov v službe pri Hospodinovom dome: dozerať na nádvoria, komory, očisťovanie všetkého svätého a na služobné úkony v dome Božom; 29 starať sa o predložené chleby, jemnú múku, pokrmovú obeť, nekvasené placky, panvicu, miesenie cesta a o všetky duté a dĺžkové miery. 30 Každé ráno majú pristúpiť, vzdať vďaku a chválu Hospodinovi; takisto večer; 31 i pri každom obetovaní zápalov pre Hospodina: v dni sviatočného odpočinku v novmesiacoch a na sviatky podľa počtu, ako to vyžadoval zákon; to bolo ich stálou povinnosťou pred Hospodinom. 32 Majú sa starať o obsluhu svätostánku, obsluhu svätyne a o obsluhu synov Áronových, svojich bratov, pri službe v dome Hospodinovom.