Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Zadelenie kňazov, levítov a úradníkov

1 Keď Dávid zostarel a nasýtil sa vekom, ustanovil svojho syna Šalamúna za kráľa nad Izraelom.
2 Zhromaždil všetkých izraelských hodnostárov, kňazov a levítov. 3 Keď boli sčítaní levíti od tridsaťročných nahor, počet príslušníkov podľa ich hláv bol tridsaťosemtisíc mužov, Dávid povedal: 4 Z týchto som poveril vedením služby pri dome Hospodinovom dvadsaťštyritisíc, za úradníkov a sudcov šesť tisíc, 5 štyritisíc za vrátnikov a štyritisíc za tých, ktorí budú chváliť Hospodina na nástrojoch, ktoré som zhotovil na chválospev. 6 Potom ich Dávid rozdelil na oddelenia podľa Lévího synov: Géršóna, Keháta a Merárího. 7 Ku Géršónovcom patrili: Laedán a Šimeí. 8 Synovia Laedánovi: predák Jechíél, ďalej Zétám a Jóél, traja. 9 Synovia Šimeího: Šelómít, Chazíél a Hárán, traja. Títo boli predákmi rodín Laedánových. 10 Synovia Šimeího: Jachat, Zíza, Jeúš a Bería. To boli štyria synovia Šimeího. 11 Jachat bol predákom, Zíza druhým, Jeúš a Bería nemali veľa synov, takže tvorili jednu rodinu, jednu triedu. 12 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíél, štyria. 13 Synovia Amrámovi: Áron a Mojžiš. Áron bol však oddelený, aby on i jeho synovia posväcovali veľsvätyňu naveky, aby kadievali pred Hospodinom, slúžili Mu a v Jeho mene požehnávali naveky. 14 Synovia Mojžiša, muža Božieho, boli však pripočítaní ku kmeňu Lévího. 15 Synovia Mojžišovi boli: Géršóm a Elíezer. 16 Potomstvo Géršóma: predák Šebúél. 17 Potomstvo Elíezerovo: predák Rechabja; iných synov Elíezer nemal. Rechabjových synov bolo veľmi mnoho. 18 Synovia Jishárovi: Šelomít, predák. 19 Synovia Chebrónovi: Jerija, predák, Amarja druhý, Jachazíél tretí, Jekameám štvrtý. 20 Synovia Uzzíélovi: Mícha predák, Jiššija druhý. 21 Synovia Merárího: Machlí a Múší. Synovia Machlího: Eleázár a Kíš. 22 Keď zomrel Eleazár, nezanechal po sebe synov, ale len dcéry; tie si pobrali synovia Kíšovi, ich príbuzní. 23 Synovia Múšího: Machlí, Éder a Jerémót, traja. 24 To boli synovia Lévího podľa ich rodín, rodinní predáci, ako boli spočítaní podľa počtu mien, podľa ich príslušníkov, zamestnaní v službe domu Hospodinovho, od dvadsaťročných vyššie. 25 Lebo Dávid povedal: Hospodin, Boh Izraela, zabezpečil svojmu ľudu mier a usídlil sa naveky v Jeruzaleme. 26 Ani levíti nemusia viac nosiť príbytok a všetko náčinie k jeho službe. 27 Podľa neskorších Dávidových pokynov boli totiž zahrnutí do počtu levítov iba dvadsaťroční a starší - 28 ale ich miesto bude po ruke Áronových synov v službe pri Hospodinovom dome: dozerať na nádvoria, komory, očisťovanie všetkého svätého a na služobné úkony v dome Božom; 29 starať sa o predložené chleby, jemnú múku, pokrmovú obeť, nekvasené placky, panvicu, miesenie cesta a o všetky duté a dĺžkové miery. 30 Každé ráno majú pristúpiť, vzdať vďaku a chválu Hospodinovi; takisto večer; 31 i pri každom obetovaní zápalov pre Hospodina: v dni sviatočného odpočinku v novmesiacoch a na sviatky podľa počtu, ako to vyžadoval zákon; to bolo ich stálou povinnosťou pred Hospodinom. 32 Majú sa starať o obsluhu svätostánku, obsluhu svätyne a o obsluhu synov Áronových, svojich bratov, pri službe v dome Hospodinovom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk