Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

1 Preto Dávid povedal: Toto bude domom Hospodina, Boha, a toto oltárom na spaľované obete pre Izrael.

Prípravy na stavbu chrámu

2 Dávid nariadil zhromaždiť cudzincov, ktorí boli v Izraeli, a určil kamenárov na okresanie kvádrových kameňov na stavbu Božieho domu.
3 Dávid zaopatril množstvo železa na klince na bránové krídla a na skoby; ďalej nezvážiteľné množstvo bronzu 4 a nespočetné množstvo cédrového dreva, lebo Sidónci a Týrčania dovážali Dávidovi množstvo cédrového dreva. 5 Dávid uvažoval: Môj syn Šalamún je ešte mladý a neskúsený, ale dom, ktorý sa má postaviť Hospodinovi, treba vybudovať obzvlášť veľkolepo na povesť a okrasu vo všetkých krajinách. Musím mu porobiť prípravy. Dávid urobil veľa príprav pred svojou smrťou. 6 Potom si zavolal syna Šalamúna a poveril ho stavbou domu Hospodina, Boha Izraela. 7 Dávid povedal Šalamúnovi: Syn môj, mienil som postaviť dom menu Hospodina, svojho Boha. 8 Dostalo sa mi však Hospodinovho napomenutia: Prelial si mnoho krvi a viedol si veľké boje. Nepostavíš môjmu menu dom, pretože si prelial predo mnou mnoho krvi na zem. 9 Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mužom pokoja, a zabezpečím mu mier so všetkými jeho okolitými nepriateľmi. Veď sa bude volať Šalamún, a pokoj i mier dám Izraelu za jeho čias. 10 On postaví môjmu menu dom. On mi bude synom a ja jemu otcom; trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky. 11 Teraz teda, syn môj, nech je Hospodin s tebou, aby si úspešne vybudoval dom Hospodina, svojho Boha, ako ti zasľúbil. 12 Len nech ti Hospodin dá múdrosť a rozvahu. On nech ťa ustanoví nad Izraelom, aby si zachovával zákon Hospodina, svojho Boha. 13 Vtedy budeš mať úspech, keď budeš zachovávať a plniť ustanovenia a predpisy, ktoré dal Hospodin Mojžišovi pre Izrael. Buď silný a odvážny! Neboj sa a nestrachuj! 14 Hľa, popri svojich biedach som zaopatril pre dom Hospodinov stotisíc talentov zlata a milión talentov striebra, nezvážiteľné množstvo bronzu a železa, takže je toho hojnosť. Zaopatril som i drevo a kamene. Ďalšie musíš ešte k tomu pridať. 15 Máš pri sebe i mnohých remeselníkov: kamenárov, murárov, tesárov a rôznych odborníkov pre každú prácu. 16 Zlatu, striebru, bronzu a železu niet počtu. Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou. 17 Nato prikázal Dávid všetkým hodnostárom Izraela, aby pomáhali jeho synovi Šalamúnovi: 18 Hospodin, váš Boh, je s vami. Zaistil vám od okolia mier, lebo mi dal do rúk obyvateľov krajiny, a krajina je poddaná Hospodinovi a Jeho ľudu. 19 Zamerajte teda svoju myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha! Vstaňte a postavte svätyňu Hospodina, Boha, aby vniesli truhlu zmluvy Hospodinovej i posvätné Božie náčinie do domu, ktorý má byť postavený menu Hospodinovmu!