Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

1 Preto Dávid povedal: Toto bude domom Hospodina, Boha, a toto oltárom na spaľované obete pre Izrael.

Prípravy na stavbu chrámu

2 Dávid nariadil zhromaždiť cudzincov, ktorí boli v Izraeli, a určil kamenárov na okresanie kvádrových kameňov na stavbu Božieho domu.
3 Dávid zaopatril množstvo železa na klince na bránové krídla a na skoby; ďalej nezvážiteľné množstvo bronzu 4 a nespočetné množstvo cédrového dreva, lebo Sidónci a Týrčania dovážali Dávidovi množstvo cédrového dreva. 5 Dávid uvažoval: Môj syn Šalamún je ešte mladý a neskúsený, ale dom, ktorý sa má postaviť Hospodinovi, treba vybudovať obzvlášť veľkolepo na povesť a okrasu vo všetkých krajinách. Musím mu porobiť prípravy. Dávid urobil veľa príprav pred svojou smrťou. 6 Potom si zavolal syna Šalamúna a poveril ho stavbou domu Hospodina, Boha Izraela. 7 Dávid povedal Šalamúnovi: Syn môj, mienil som postaviť dom menu Hospodina, svojho Boha. 8 Dostalo sa mi však Hospodinovho napomenutia: Prelial si mnoho krvi a viedol si veľké boje. Nepostavíš môjmu menu dom, pretože si prelial predo mnou mnoho krvi na zem. 9 Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mužom pokoja, a zabezpečím mu mier so všetkými jeho okolitými nepriateľmi. Veď sa bude volať Šalamún, a pokoj i mier dám Izraelu za jeho čias. 10 On postaví môjmu menu dom. On mi bude synom a ja jemu otcom; trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky. 11 Teraz teda, syn môj, nech je Hospodin s tebou, aby si úspešne vybudoval dom Hospodina, svojho Boha, ako ti zasľúbil. 12 Len nech ti Hospodin dá múdrosť a rozvahu. On nech ťa ustanoví nad Izraelom, aby si zachovával zákon Hospodina, svojho Boha. 13 Vtedy budeš mať úspech, keď budeš zachovávať a plniť ustanovenia a predpisy, ktoré dal Hospodin Mojžišovi pre Izrael. Buď silný a odvážny! Neboj sa a nestrachuj! 14 Hľa, popri svojich biedach som zaopatril pre dom Hospodinov stotisíc talentov zlata a milión talentov striebra, nezvážiteľné množstvo bronzu a železa, takže je toho hojnosť. Zaopatril som i drevo a kamene. Ďalšie musíš ešte k tomu pridať. 15 Máš pri sebe i mnohých remeselníkov: kamenárov, murárov, tesárov a rôznych odborníkov pre každú prácu. 16 Zlatu, striebru, bronzu a železu niet počtu. Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou. 17 Nato prikázal Dávid všetkým hodnostárom Izraela, aby pomáhali jeho synovi Šalamúnovi: 18 Hospodin, váš Boh, je s vami. Zaistil vám od okolia mier, lebo mi dal do rúk obyvateľov krajiny, a krajina je poddaná Hospodinovi a Jeho ľudu. 19 Zamerajte teda svoju myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha! Vstaňte a postavte svätyňu Hospodina, Boha, aby vniesli truhlu zmluvy Hospodinovej i posvätné Božie náčinie do domu, ktorý má byť postavený menu Hospodinovmu!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk