Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

Dávidove víťazstvá

1 Potom Dávid porazil Filištíncov, pokoril ich a odňal z moci Filištíncov Gat s príslušnými osadami.
2 Porazil i Moábcov, takže sa stali Dávidovými poddanými a odvádzali mu poplatok. 3 Dávid porazil Hadad-Ezera, kráľa Cóby, pri Chamáte, keď si šiel upevniť moc na rieke Eufrat. 4 Dávid mu odňal tisíc vozov, sedemtisíc jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov; dal ochromiť všetky záprahy a ponechal z nich sto záprahov. 5 Keď prišli Sýrčania z Damasku na pomoc Hadad-Ezerovi, kráľovi Cóby, Dávid pobil zo Sýrčanov dvadsaťdvatisíc mužov. 6 Potom rozmiestnil po damašskej Sýrii vojenské jednotky, takže Sýrčania sa stali Dávidovými poddanými a odvádzali mu poplatok. Tak pomáhal Hospodin Dávidovi, kamkoľvek šiel. 7 Dávid vzal zlaté štíty, čo mali na sebe Hadad-Ezerovi sluhovia, a dopravil ich do Jeruzalema.1Ch 18: 8 Z Tibchatu a Kúnu, Hadad-Ezerových miest, Dávid nabral veľké množstvo bronzu. Z neho Šalamún zhotovil bronzové more, stĺpy a bronzové náčinie. 9 Keď Tóú, kráľ Chamátu, počul, že Dávid porazil celé vojsko Hadad-Ezera, kráľa Cóby, 10 poslal svojho syna Hadoráma ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a blahoprial mu, že bojoval proti Hadad-Ezerovi a porazil ho; Tóú totiž viedol vojnu s Hadad-Ezerom. Poslal i rozličné zlaté, strieborné a bronzové predmety. 11 I tie kráľ Dávid zasvätil Hospodinovi so striebrom a zlatom, ktoré priniesol od rôznych národov: od Edómcov, Moábcov, Ammóncov, Filištíncov a od Amálekovcov. 12 Abšaj, syn Cerújin, porazil v Soľnom údolí osemnásťtisíc Edómcov 13 a rozmiestnil po Edómsku dozorcov, takže všetci Edómci sa stali Dávidovými poddanými, lebo Hospodin mu pomáhal, kamkoľvek išiel. 14 Keď sa Dávid stal kráľom nad celým Izraelom, prisluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. 15 Jóáb, syn Cerújin, velil vojsku, Jóšáfát, syn Achilúdov, bol kancelárom, 16 Cádók, syn Achítúbov, a Abímelech, syn Ebjátárov, boli kňazmi, Šavšá bol pisárom, 17 Benája, syn Jehójádov, bol veliteľom Kréťanov a Peleťanov a synovia Dávidovi boli prvými pobočníkmi kráľa.