Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

1 Keď preniesli Božiu truhlu, zložili ju v stane, ktorý pre ňu roztiahol Dávid, a prinášali pred Bohom spaľované obete a obete spoločenstva. 2 Keď Dávid skončil spaľovanú obeť a obete spoločenstva, požehnal ľud v mene Hospodinovom. 3 Potom nadelil všetkým Izraelcom, a to mužom i ženám, každému peceň chleba, kus mäsa a hrozienkový koláč. 4 Niektorých levítov určil na službu pred truhlou Hospodinovou, aby velebili, oslavovali a chválili Hospodina, Boha Izraela. 5 Vedúcim bol Ásáf, druhý po ňom Zecharja, ďalej Jeíél, Šemírámót, Jechíál, Mattitja, Elíáb, Benája, Óbéd-Edóm a Jeíél; tí hrali na hudobných nástrojoch: na harfách a citarách. Ásáf hral na cimbale, 6 kňazi Benája a Jachazíél ustavične hrali na trúbach pred truhlou Božej zmluvy.

Dávidov chválospev

7 V ten deň poveril Dávid prvý raz Ásáfa a jeho bratov vzdávať vďaku Hospodinovi:
8 Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! 9 Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divoch! 10 Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina! 11 Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár! 12 Spomínajte na divy, ktoré robil, na znamenia a na súdne výroky Jeho úst, 13 vy, deti Izraela, Jeho sluhu, synovia Jákobovi, Jeho vyvolení! 14 On, Hospodin, je náš Boh, na celej zemi platia Jeho súdy. 15 Večne pamätajte na Jeho zmluvu, na slovo, ktoré vydal pre tisíc rodov príkazom; 16 na zmluvu, ktorú uzavrel s Abrahámom, a na prísahu Izákovi, 17 ktorú určil Jákobovi ako ustanovenie, ako večnú zmluvu pre Izrael: 18 Tebe dám Kanaán ako váš dedičný podiel. 19 Keď vás bolo ešte málo, máličko len, a k tomu cudzí tam, 20 putujúci od národa k národu, od jedného kráľovstva k inému ľudu, 21 nikomu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich pokarhal: 22 Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom! 23 Spievaj Hospodinovi celá zem! Zvestujte Jeho spásu deň po deň! 24 O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divoch medzi všetkými národmi. 25 Lebo Hospodin je veľký, hoden všetkej chvály a nad všetkých bohov obávaný. 26 Bo všetci bôžikovia pohanov sú ničoty, Hospodin však nebo učinil. 27 Pred Ním je veleba a dôstojnosť, sila a radosť je na Jeho mieste. 28 Čeľade národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi česť a slávu! 29 Vzdávajte Hospodinovi slávu Jeho mena, prineste dar a predstúpte pred Neho! Klaňajte sa Hospodinovi v svätej ozdobe! 30 Chvej sa pred Ním, celá zem! Pevne stojí svet a neskláti sa. 31 Nech sa radujú nebesá a jasá zem a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom! 32 Nech hučí more i to, čo ho napĺňa! Nech výska pole so všetkým, čo je na ňom! 33 Nech zaplesajú stromy lesa pred Hospodinom! Lebo prichádza súdiť zem. 34 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; veď Jeho milosť trvá naveky. 35 A vravte: Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi a vytrhni nás spomedzi pohanov, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu, honosiť sa Tvojou chválou! 36 Požehnaný buď, Hospodin, Boh Izraela od vekov až naveky! A všetok ľud odpovedal: Amen. A chválil Hospodina. 37 Ponechal tam pred truhlou zmluvy Hospodinovej Ásáfa a jeho bratov, aby ustavične konali pred ňou službu podľa každodenného poriadku. 38 Óbéd-Edóma a jeho šesťdesiatich ôsmich bratov, najmä však Óbéd-Edóma, syna Jedútúnovho, a Chósu určil za vrátnikov. 39 Kňaza Cádóka a jeho bratov kňazov ponechal pred príbytkom Hospodinovým na výšine v Gibeóne, 40 aby ustavične prinášali spaľované obete: ráno i večer, a to celkom tak, ako je napísané v zákone Hospodinovom, ktorý nariadil Izraelu. 41 S nimi boli Hémán, Jedútún a ostatní vybratí, výslovne podľa mena označení, aby ďakovali Hospodinovi, lebo naveky trvá Jeho milosť. 42 Hémán a Jedútún mali pri sebe trúby a cimbaly pre hudobníkov i nástroje pre nábožné piesne. Synovia Jedútúnovi boli pri bráne. 43 Potom sa všetok ľud rozišiel, každý do svojho domu. Aj Dávid sa pobral pozdraviť svoju domácnosť.