Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

1 Keď preniesli Božiu truhlu, zložili ju v stane, ktorý pre ňu roztiahol Dávid, a prinášali pred Bohom spaľované obete a obete spoločenstva. 2 Keď Dávid skončil spaľovanú obeť a obete spoločenstva, požehnal ľud v mene Hospodinovom. 3 Potom nadelil všetkým Izraelcom, a to mužom i ženám, každému peceň chleba, kus mäsa a hrozienkový koláč. 4 Niektorých levítov určil na službu pred truhlou Hospodinovou, aby velebili, oslavovali a chválili Hospodina, Boha Izraela. 5 Vedúcim bol Ásáf, druhý po ňom Zecharja, ďalej Jeíél, Šemírámót, Jechíál, Mattitja, Elíáb, Benája, Óbéd-Edóm a Jeíél; tí hrali na hudobných nástrojoch: na harfách a citarách. Ásáf hral na cimbale, 6 kňazi Benája a Jachazíél ustavične hrali na trúbach pred truhlou Božej zmluvy.

Dávidov chválospev

7 V ten deň poveril Dávid prvý raz Ásáfa a jeho bratov vzdávať vďaku Hospodinovi:
8 Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! 9 Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divoch! 10 Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina! 11 Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár! 12 Spomínajte na divy, ktoré robil, na znamenia a na súdne výroky Jeho úst, 13 vy, deti Izraela, Jeho sluhu, synovia Jákobovi, Jeho vyvolení! 14 On, Hospodin, je náš Boh, na celej zemi platia Jeho súdy. 15 Večne pamätajte na Jeho zmluvu, na slovo, ktoré vydal pre tisíc rodov príkazom; 16 na zmluvu, ktorú uzavrel s Abrahámom, a na prísahu Izákovi, 17 ktorú určil Jákobovi ako ustanovenie, ako večnú zmluvu pre Izrael: 18 Tebe dám Kanaán ako váš dedičný podiel. 19 Keď vás bolo ešte málo, máličko len, a k tomu cudzí tam, 20 putujúci od národa k národu, od jedného kráľovstva k inému ľudu, 21 nikomu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich pokarhal: 22 Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom! 23 Spievaj Hospodinovi celá zem! Zvestujte Jeho spásu deň po deň! 24 O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divoch medzi všetkými národmi. 25 Lebo Hospodin je veľký, hoden všetkej chvály a nad všetkých bohov obávaný. 26 Bo všetci bôžikovia pohanov sú ničoty, Hospodin však nebo učinil. 27 Pred Ním je veleba a dôstojnosť, sila a radosť je na Jeho mieste. 28 Čeľade národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi česť a slávu! 29 Vzdávajte Hospodinovi slávu Jeho mena, prineste dar a predstúpte pred Neho! Klaňajte sa Hospodinovi v svätej ozdobe! 30 Chvej sa pred Ním, celá zem! Pevne stojí svet a neskláti sa. 31 Nech sa radujú nebesá a jasá zem a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom! 32 Nech hučí more i to, čo ho napĺňa! Nech výska pole so všetkým, čo je na ňom! 33 Nech zaplesajú stromy lesa pred Hospodinom! Lebo prichádza súdiť zem. 34 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; veď Jeho milosť trvá naveky. 35 A vravte: Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi a vytrhni nás spomedzi pohanov, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu, honosiť sa Tvojou chválou! 36 Požehnaný buď, Hospodin, Boh Izraela od vekov až naveky! A všetok ľud odpovedal: Amen. A chválil Hospodina. 37 Ponechal tam pred truhlou zmluvy Hospodinovej Ásáfa a jeho bratov, aby ustavične konali pred ňou službu podľa každodenného poriadku. 38 Óbéd-Edóma a jeho šesťdesiatich ôsmich bratov, najmä však Óbéd-Edóma, syna Jedútúnovho, a Chósu určil za vrátnikov. 39 Kňaza Cádóka a jeho bratov kňazov ponechal pred príbytkom Hospodinovým na výšine v Gibeóne, 40 aby ustavične prinášali spaľované obete: ráno i večer, a to celkom tak, ako je napísané v zákone Hospodinovom, ktorý nariadil Izraelu. 41 S nimi boli Hémán, Jedútún a ostatní vybratí, výslovne podľa mena označení, aby ďakovali Hospodinovi, lebo naveky trvá Jeho milosť. 42 Hémán a Jedútún mali pri sebe trúby a cimbaly pre hudobníkov i nástroje pre nábožné piesne. Synovia Jedútúnovi boli pri bráne. 43 Potom sa všetok ľud rozišiel, každý do svojho domu. Aj Dávid sa pobral pozdraviť svoju domácnosť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk