Dve percentá (2 %)

15. kapitola

Služba levítov a spevákov pri truhle Hospodinovej

1 V meste Dávidovom si nastaval domy, zriadil i miesto pre Božiu truhlu a roztiahol pre ňu stan.
2 Vtedy Dávid povedal: Nikto nesmie nosiť truhlu Božiu, iba levíti, pretože Hospodin si ich vyvolil, aby nosili truhlu Hospodinovu a obsluhovali ju naveky. 3 Dávid zhromaždil celý Izrael do Jeruzalema, aby vyniesli truhlu Hospodinovu na miesto, ktoré pre ňu pripravil. 4 Dávid zhromaždil Áronovcov a levítov: 5 Z Kehátovcov: vedúceho Uríela a jeho bratov, stodvadsiatich; 6 z Meráríovcov: vedúceho Asaju a jeho bratov, dvestodvadsiatich; 7 z Geršómovcov: vedúceho Jóéla a jeho bratov, stotridsiatich; 8 zo synov Elícáfánových: vedúceho Šemaju a jeho dvesto bratov; 9 zo synov Chebrónových: vedúceho Elíéla a jeho bratov, osemdesiatich; 10 zo synov Uzzíélových: vedúceho Ammínádába a jeho bratov, stodvanástich. 11 Potom Dávid povolal kňazov Cádóka a Ebjátára i levítov: Uríéla, Asáju, Jóéla, Šémaju, Elíéla a Ammínádába 12 a povedal im: Ste predákmi levítskych rodín. Posväťte sa, vy i vaši bratia, a vyneste truhlu Hospodina, Boha Izraela, na miesto, ktoré som pre ňu pripravil. 13 Pretože ste predtým chýbali, Hospodin, náš Boh, spôsobil nám škodu, lebo sme Ho nehľadali podľa predpisu. 14 Tak sa kňazi a levíti posvätili, aby vyniesli truhlu Hospodina, Boha Izraela. 15 Levíti niesli Božiu truhlu na pleciach na žrdiach, ako prikázal Mojžiš, podľa slova Hospodinovho. 16 Dávid prikázal vedúcim levítov, aby postavili spevákov, svojich bratov, s hudobnými nástrojmi: harfami, citarami a cimbalmi, aby ich rozozvučali veselým tónom. 17 Levíti postavili Hémána, syna Jóélovho, a z jeho bratov Ásáfa, syna Berechjovho; z Meráríovcov, svojich bratov, Étána, syna Kúšájovho; 18 a s nimi i svojich druhoradých bratov: Zecharju mladšieho, Jaazíéla, Šemírámóta, Jechíéla, Unního, Elíába, Benáju, Maaséju, Mattitju, Elífléa, Mikméju, Obéd-Edóma a Jeíéla, vrátnikov; 19 spevákov: Hémana, Ásáfa a Étána, aby hrali na bronzové cimbaly. 20 Zecharju, Azíéla, Šemírámóta, Jechíéla, Unního, Elíába, Maaseju a Benaju s harfami pre vysoký hlas; 21 Mattitju, Elífléa, Miknéju, Óbéd-Edóma, Jeíéla a Azazju, aby viedli spev s citarami pre hlboký hlas. 22 Kenanja, vedúci levítov pri nosení, usmerňoval prenášanie, lebo sa v tom vyznal. 23 Berechja a Elkáná boli vrátnikmi pri truhle. 24 Kňazi Šebanja, Jóšáfát, Netaneél, Amásaj, Zecharja, Benája, Elíezer trúbili na trúbach pred truhlou Božou. Óbéd-Edóm a Jechija boli vrátnikmi pri truhle.

Prenesenie truhly Hospodinovej na Sion

25 Dávid, starší Izraela a tisícnici s radosťou šli preniesť truhlu zmluvy Hospodinovej z Óbéd-Edómovho domu.
26 Pretože Boh pomáhal levítom, ktorí niesli truhlu zmluvy Hospodinovej, obetovali sedem juncov a sedem baranov. 27 Dávid bol zahalený do plášťa z jemného ľanu, takisto aj všetci levíti, ktorí niesli truhlu, speváci a Kenanja, vedúci spevákov pri prenášaní. Dávid mal i ľanový efód. 28 Celý Izrael preniesol truhlu zmluvy Hospodinovej za jasotu a zvuku rohov, trúb a cimbalov, hrajúc na harfách a citarách. 29 Keď však truhla zmluvy Hospodinovej do šla k mestu Dávidovmu, Míkál, dcéra Saulova, sa práve pozrela oknom. Keď zazrela kráľa Dávida poskakovať a tancovať, opovrhla ním v srdci.