Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Služba levítov a spevákov pri truhle Hospodinovej

1 V meste Dávidovom si nastaval domy, zriadil i miesto pre Božiu truhlu a roztiahol pre ňu stan.
2 Vtedy Dávid povedal: Nikto nesmie nosiť truhlu Božiu, iba levíti, pretože Hospodin si ich vyvolil, aby nosili truhlu Hospodinovu a obsluhovali ju naveky. 3 Dávid zhromaždil celý Izrael do Jeruzalema, aby vyniesli truhlu Hospodinovu na miesto, ktoré pre ňu pripravil. 4 Dávid zhromaždil Áronovcov a levítov: 5 Z Kehátovcov: vedúceho Uríela a jeho bratov, stodvadsiatich; 6 z Meráríovcov: vedúceho Asaju a jeho bratov, dvestodvadsiatich; 7 z Geršómovcov: vedúceho Jóéla a jeho bratov, stotridsiatich; 8 zo synov Elícáfánových: vedúceho Šemaju a jeho dvesto bratov; 9 zo synov Chebrónových: vedúceho Elíéla a jeho bratov, osemdesiatich; 10 zo synov Uzzíélových: vedúceho Ammínádába a jeho bratov, stodvanástich. 11 Potom Dávid povolal kňazov Cádóka a Ebjátára i levítov: Uríéla, Asáju, Jóéla, Šémaju, Elíéla a Ammínádába 12 a povedal im: Ste predákmi levítskych rodín. Posväťte sa, vy i vaši bratia, a vyneste truhlu Hospodina, Boha Izraela, na miesto, ktoré som pre ňu pripravil. 13 Pretože ste predtým chýbali, Hospodin, náš Boh, spôsobil nám škodu, lebo sme Ho nehľadali podľa predpisu. 14 Tak sa kňazi a levíti posvätili, aby vyniesli truhlu Hospodina, Boha Izraela. 15 Levíti niesli Božiu truhlu na pleciach na žrdiach, ako prikázal Mojžiš, podľa slova Hospodinovho. 16 Dávid prikázal vedúcim levítov, aby postavili spevákov, svojich bratov, s hudobnými nástrojmi: harfami, citarami a cimbalmi, aby ich rozozvučali veselým tónom. 17 Levíti postavili Hémána, syna Jóélovho, a z jeho bratov Ásáfa, syna Berechjovho; z Meráríovcov, svojich bratov, Étána, syna Kúšájovho; 18 a s nimi i svojich druhoradých bratov: Zecharju mladšieho, Jaazíéla, Šemírámóta, Jechíéla, Unního, Elíába, Benáju, Maaséju, Mattitju, Elífléa, Mikméju, Obéd-Edóma a Jeíéla, vrátnikov; 19 spevákov: Hémana, Ásáfa a Étána, aby hrali na bronzové cimbaly. 20 Zecharju, Azíéla, Šemírámóta, Jechíéla, Unního, Elíába, Maaseju a Benaju s harfami pre vysoký hlas; 21 Mattitju, Elífléa, Miknéju, Óbéd-Edóma, Jeíéla a Azazju, aby viedli spev s citarami pre hlboký hlas. 22 Kenanja, vedúci levítov pri nosení, usmerňoval prenášanie, lebo sa v tom vyznal. 23 Berechja a Elkáná boli vrátnikmi pri truhle. 24 Kňazi Šebanja, Jóšáfát, Netaneél, Amásaj, Zecharja, Benája, Elíezer trúbili na trúbach pred truhlou Božou. Óbéd-Edóm a Jechija boli vrátnikmi pri truhle.

Prenesenie truhly Hospodinovej na Sion

25 Dávid, starší Izraela a tisícnici s radosťou šli preniesť truhlu zmluvy Hospodinovej z Óbéd-Edómovho domu.
26 Pretože Boh pomáhal levítom, ktorí niesli truhlu zmluvy Hospodinovej, obetovali sedem juncov a sedem baranov. 27 Dávid bol zahalený do plášťa z jemného ľanu, takisto aj všetci levíti, ktorí niesli truhlu, speváci a Kenanja, vedúci spevákov pri prenášaní. Dávid mal i ľanový efód. 28 Celý Izrael preniesol truhlu zmluvy Hospodinovej za jasotu a zvuku rohov, trúb a cimbalov, hrajúc na harfách a citarách. 29 Keď však truhla zmluvy Hospodinovej do šla k mestu Dávidovmu, Míkál, dcéra Saulova, sa práve pozrela oknom. Keď zazrela kráľa Dávida poskakovať a tancovať, opovrhla ním v srdci.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk