Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

Dávidov dom

1 Týrsky kráľ Chírám poslal Dávidovi poslov, cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom.
2 Tu spoznal Dávid, že Hospodin ho potvrdil ako kráľa nad Izraelom a že kvôli jeho ľudu Izraelu vyvýšil jeho kráľovstvo. 3 V Jeruzaleme si Dávid pribral ďalšie ženy a splodil ďalších synov a dcéry. 4 Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa, Šóbáb, Nátán, Šalamún, 5 Jibchár, Elíšúa, Elpelet, 6 Nógáh, Nefeg, Jáfia, 7 Elíšámá, Beeljáda a Elífelet.

Víťazstvá nad Filištíncami

8 Keď sa Filištínci dopočuli, že Dávid bol pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, pobrali sa všetci hľadať ho. Keď to Dávid počul, vytiahol proti nim.
9 Keď Filištínci prišli plieniť do údolia Refáím, 10 Dávid sa spýtal Boha: Mám vytiahnuť proti Filištíncom? Vydáš mi ich do rúk? Hospodin mu povedal: Vytiahni a dám ti ich do rúk. 11 Tak tiahli do Baal-Perácímu, kde ich Dávid porazil. Tu povedal Dávid: Prostredníctvom mňa Boh pretrhol mojich nepriateľov ako prietrž vôd. Preto nazvali to miesto Baal-Perácím. 12 Zanechali tam i svoje božstvá. Dávid rozkázal spáliť ich v ohni. 13 Keď Filištínci opätovne plienili v údolí, 14 Dávid sa znova spytoval Boha; Boh mu riekol: Netiahni za nimi, ale obíď ich a napadni od balzamovníkov. 15 Len čo začuješ vo vrcholcoch balzamovníkov šelest chôdze, vyjdi do boja, lebo Hospodin vyšiel pred tebou poraziť tábor Filištíncov. 16 Dávid vykonal, ako mu Boh prikázal, a porazil tábor Filištíncov od Gibeónu až po Gezer. 17 Povesť o Dávidovi prenikla do všetkých krajín a Hospodin zoslal bázeň pred ním na všetky národy.