Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

1 Títo prišli k Dávidovi do Ciklagu, keď sa ešte nemohol voľne pohybovať pred Saulom, synom Kíšovým. Patrili k hrdinom, ktorí pomáhali v boji, 2 vyzbrojení lukom, vycvičení pravicou i ľavicou metať kamene a šípy z luku. Zo Saulových bratov z Benjamína: 3 predák Achíezer a Jóáš, synovia Gibejského Haššemu, Jezíél a Pelet, synovia Azmáveta, Berácha a Anatótsky Jehú, 4 Gibeónsky Jišmaja, hrdina medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi, 5 Jirmeja, Jachazíél, Jóchánán, Gedérsky Jozábád, 6 Elúzaj, Jerímót, Bealja, Šemarja, Charúfsky Šefatja, 7 Elkána, Jiššíja, Azarél, Jóezer a Jášobeám, Kórachovci, 8 Joélá a Zebadjá, synovia Jeróchámovi z Gedóru. 9 Z Gádovcov prešli k Dávidovi do pevnosti na púšť udatní hrdinovia, skúsení bojovníci, ktorí používali štít a kopiju; vyzerali ako levy a boli rýchli ako gazely na vrchoch. 10 Predák bol Ézer, Óbadja bol druhý, Elíáb tretí, 11 Mišmanna štvrtý, Jirmeja piaty, 12 Attaj šiesty, Elíél siedmy, 13 Jóchánán ôsmy, Elzábád deviaty, 14 Jirmeja desiaty, Machbannaj jedenásty. 15 Títo Gádovci boli veliteľmi vojska. Najmenší z nich stál za sto a najväčší za tisíc. 16 Sú to tí, čo prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď zaplavil oba brehy, a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ. 17 Keď k Dávidovej pevnosti prišli niektorí Benjamínci a Júdejci, 18 vyšiel im Dávid naproti a povedal: Ak prichádzate ku mne priateľsky pomôcť mi, ochotný som spojiť sa s vami. No ak ste ma prišli zradiť protivníkom - hoci mi žiadne násilie nelipne na rukách - nech to vidí a potrestá Boh našich otcov. 19 Vtedy sa duch zmocnil Amásaja, veliteľa tridsiatich. Ten povedal: Sme tvoji, Dávid, a s tebou, syn Izajov. Pokoj, pokoj s tebou a pokoj s tým, kto ti pomáha, lebo i Tvoj Boh ti pomáha! Nato ich Dávid prijal a určil za veliteľov čiat. 20 Niektorí z Menaššeovcov prebehli k Dávidovi, keď vyšiel spolu s Filištíncami do boja proti Saulovi. Nepomáhal im však, pretože po porade ho filištínske kniežatá prepustili a povedali: Za cenu našich hláv by prebehol k svojmu pánovi Saulovi! 21 Keď odišiel do Ciklagu, prebehli k nemu z Menaššeovcov: Adnach, Józábád, Jedíaél, Mícháél, Józábád, Elíhu, Cilletaj, menaššeovskí tisícnici. 22 Tí pomáhali Dávidovi proti záškodníckym hordám. Keďže všetci boli udatnými hrdinami, stali sa veliteľmi vojska. 23 Deň čo deň prichádzali ľudia Dávidovi na pomoc, až z nich bol taký veľký tábor ako tábor Boží.

Dávidovo vojsko v Chebróne

24 Toto je výpočet príslušníkov ozbrojeného vojska, ktorí prišli k Dávidovi do Chebrónu, aby podľa Hospodinovho slova preniesli na neho Saulovo kráľovstvo.
25 Júdejcov, ktorí nosili štít a kopiju, bolo šesťtisícosemsto mužov vystrojených do boja. 26 Zo Šimóncov: sedemtisícsto udatných bojovníkov. 27 Z Lévíjcov: štyritisícšesťsto, 28 ďalej áronovské knieža Jójáda a s ním tritisícsedemsto; 29 Cádók, chrabrý junák, aj jeho rodina, dvadsaťdva hodnostárov. 30 Z Benjamíncov, Saulových súkmeňovcov, tritisíc; až dovtedy sa väčšina z nich vytrvalo pridržiavala Saulovho domu. 31 Z Efrajimcov: dvadsaťtisícosemsto udatných hrdinov, povestných vo svojich rodinách. 32 Z polovice kmeňa Menašše: osemnásťtisíc zvlášť podľa mena určených na to, aby prišli ustanoviť Dávida za kráľa. 33 Z Jissáchárovcov, ktorí predvídali vývoj udalostí, takže vedeli, čo má Izrael robiť: dvesto predákov a všetci súkmeňovci pod ich velením. 34 Zo Zebulúna: päťdesiattisíc bojovníkov vystrojených na boj rozličnými bojovými zbraňami, aby nastúpili do radu bez váhania. 35 Z Naftálího: tisíc veliteľov a s nimi tridsaťsedemtisíc mužov so štítom a kopijou. 36 Z Dánovcov: dvadsaťosemtisíc šesťsto do boja pripravených. 37 Z Ášéra: štyridsaťtisíc bojovníkov pripravených do boja. 38 Spoza Jordánu: z Rúbenovcov, Gádovcov a z polovice kmeňa Menašše: stodvadsaťtisíc mužov so všetkými bojovými vojnovými zbraňami. 39 Všetci títo bojovníci, zoradení do útvaru, odhodlane prišli do Chebrónu ustanoviť Dávida za kráľa nad celým Izraelom. Ale i všetci ostatní Izraelci boli jednomyseľne za to: ustanoviť Dávida za kráľa. 40 Tri dni zostali tam pri Dávidovi, jedli a pili, lebo ich bratia sa o nich postarali. 41 Ale aj ich susedia až po Jissáchára, Zebulúna a Naftálího dovážali chlieb na osloch, ťavách a muliciach; na voloch múčne jedlá, figové a hrozienkové koláče, víno a olej, hovädzí a drobný dobytok v hojnosti, lebo v Izraeli nastala radosť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk