Dve percentá (2 %)

11. kapitola

Dávid kráľom nad celým Izraelom

1 Celý Izrael sa zhromaždil k Dávidovi do Chebrónu a povedal: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo.
2 Už predtým, ešte kým Saul bol kráľom, ty si viedol Izrael do boja i z boja a Hospodin, tvoj Boh, ti riekol: Ty budeš pásť môj ľud izraelský, ty budeš vodcom nad mojím ľudom Izraelom! 3 Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Chebrónu a Dávid uzavrel s nimi v Chebróne zmluvu pred Hospodinom. Potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom podľa slova Hospodinovho, vyrieknutého Samuelom.

Jeruzalem v rukách Dávidových

4 Dávid tiahol s celým Izraelom k Jeruzalemu, čiže Jebúsu, kde boli Jebúsejci obyvateľmi krajiny.
5 Obyvatelia Jebúsu povedali Dávidovi: Nevojdeš sem! Ale Dávid zaujal hrad Sion, čiže mesto Dávidovo. 6 Vtedy povedal: Kto prvý porazí Jebúsejcov, bude predákom a vodcom. Prvý vystúpil Jóáb, syn Cerújin, a stal sa predákom. 7 Dávid potom ostal bývať na hrade, preto ho nazvali mestom Dávidovým. 8 Potom budoval dookola mesto, od Milla až po obvodové múry. Jóáb obnovil zvyšok mesta. 9 Takto sa Dávid ustavične vzmáhal a Hospodin mocností bol s ním.

Dávidovi hrdinovia

10 Toto sú hlavní hrdinovia Dávidovi, ktorí sa ho pevne držali s celým Izraelom pri dosiahnutí kráľovskej hodnosti, aby ho ustanovili za kráľa podľa Hospodinovho slova o Izraeli.
11 Toto je výpočet Dávidových hrdinov: Jášobeám, syn Chachmóního, predák troch hrdinov. Ten sa zahnal kopijou proti trom stovkám mužov, ktorých prebodol jedným razom. 12 Ďalší bol Eleázár Achóchsky, syn Dódov, patril k trom hrdinom. 13 On bol s Dávidom v Pas-Dammíme, kde sa Filištínci sústreďovali do boja. Bol tam ostredok plný jačmeňa. Keď ľud utekal pred Filištíncami, 14 postavili sa do stredu ostredku, ubránili ho a porazili Filištíncov. Hospodin ich tak veľkým víťazstvom zachránil. 15 Raz zišli traja z tridsiatich predákov na skalu k Dávidovi, k jaskyni Adullám, a vojsko Filištíncov táborilo v údolí Refáím. 16 Dávid bol práve v pevnosti, keď bola posádka Filištíncov v Betleheme. 17 Tu Dávida zachvátila žiadostivosť a povedal: Kto ma napojí vodou z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne? 18 Tí traja prenikli táborom Filištíncov, načreli vody z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne, preniesli ju a doniesli Dávidovi. Dávid ju však nechcel piť, vylial ju ako obeť pre Hospodina, 19 a povedal: Bože chráň, aby som to urobil! Mám vari piť krv týchto mužov? Veď ju doniesli za cenu vlastného života. A nechcel ju piť. To vykonali tí traja hrdinovia. 20 Abšaj, brat Jóabov, bol predákom tridsiatich. Ten sa zahnal kopijou proti trom stovkám pobitých a bol povestný medzi tridsiatimi. 21 Medzi tridsiatimi požíval úctu a bol ich vodcom, no oným trom sa nevyrovnal. 22 Benájá, syn Jehójádov, syn udatného muža, veľký činmi, bol z Kabceélu. On zabil dvoch moábskych hrdinov. V istý deň, keď bol sneh, zišiel dolu a zabil v jame leva. 23 Zabil aj Egypťana vysokého päť lakťov. Aj keď mal Egypťan v ruke kopiju ako tkáčsky návoj, podišiel k nemu s palicou, vytrhol mu ju z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 24 To vykonal Benájá, syn Jehójádov. Stal sa povestným medzi tridsiatimi hrdinami. 25 Medzi tridsiatimi požíval úctu, ale oným trom sa nevyrovnal. Dávid ho ustanovil na čelo svojej telesnej stráže. 26 Ďalšími udatnými hrdinami boli: Asáél, brat Jóábov, Elchánán, syn Dódov z Betlehema, 27 Šammót Charódsky, Chelec Pelétsky, 28 Íra, syn Ikkéša Tekóanskeho, Abíezer Anatótsky, 29 Sibbechaj Chúšsky, Ílaj Achódsky, 30 Mahraj Netófsky, Netófsky Cheled, syn Baanov, 31 Ítaj, syn Ríbajov z Benjamínskej Gibey, Benájá Pireatónsky, 32 Chúraj z Nachale-Gaašu, Abíél Arbský, 33 Azmávet Bachúrímsky, Eljachbá Šaalbónsky, 34 synovia Gizónskeho Hášéma, Jonatán Harársky, syn Šágého, 35 Achíám Harársky, syn Sáchárov, Elífal, syn Úrov, 36 Chéfer Mechérsky, Achijá Pelónsky, 37 Checró Karmelský, Naaraj, syn Ezbajov, 38 Jóél, brat Nátánov, Mibchár, syn Hagrího, 39 Celek Ammónsky, Nachraj Bérótsky, zbrojnoš Jóáb, syn Cerújin, 40 Írá Jitrijský, Gáréb Jitrijský, 41 Úrija Chetejský, Zábád, syn Achlajov, 42 Rúbenovec Adína, syn Šízov, rúbenovský predák nad tridsiatimi, 43 Chánán, syn Maachy, Jóšáfát Mitnijský, 44 Uzija Aštarótsky, Šama a Jeíél, synovia Chótáma Aróerského, 45 Jedíaél, syn Šimrího, a jeho brat Jócha Tícsky, 46 Elíél Machavímsky, Jeríbaj a Jóšavja, synovia Elnaamovi, Jitmá Moábsky, 47 Elíél, Óbéd a Jaasiél Mecóbajský.