Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Dávid kráľom nad celým Izraelom

1 Celý Izrael sa zhromaždil k Dávidovi do Chebrónu a povedal: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo.
2 Už predtým, ešte kým Saul bol kráľom, ty si viedol Izrael do boja i z boja a Hospodin, tvoj Boh, ti riekol: Ty budeš pásť môj ľud izraelský, ty budeš vodcom nad mojím ľudom Izraelom! 3 Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Chebrónu a Dávid uzavrel s nimi v Chebróne zmluvu pred Hospodinom. Potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom podľa slova Hospodinovho, vyrieknutého Samuelom.

Jeruzalem v rukách Dávidových

4 Dávid tiahol s celým Izraelom k Jeruzalemu, čiže Jebúsu, kde boli Jebúsejci obyvateľmi krajiny.
5 Obyvatelia Jebúsu povedali Dávidovi: Nevojdeš sem! Ale Dávid zaujal hrad Sion, čiže mesto Dávidovo. 6 Vtedy povedal: Kto prvý porazí Jebúsejcov, bude predákom a vodcom. Prvý vystúpil Jóáb, syn Cerújin, a stal sa predákom. 7 Dávid potom ostal bývať na hrade, preto ho nazvali mestom Dávidovým. 8 Potom budoval dookola mesto, od Milla až po obvodové múry. Jóáb obnovil zvyšok mesta. 9 Takto sa Dávid ustavične vzmáhal a Hospodin mocností bol s ním.

Dávidovi hrdinovia

10 Toto sú hlavní hrdinovia Dávidovi, ktorí sa ho pevne držali s celým Izraelom pri dosiahnutí kráľovskej hodnosti, aby ho ustanovili za kráľa podľa Hospodinovho slova o Izraeli.
11 Toto je výpočet Dávidových hrdinov: Jášobeám, syn Chachmóního, predák troch hrdinov. Ten sa zahnal kopijou proti trom stovkám mužov, ktorých prebodol jedným razom. 12 Ďalší bol Eleázár Achóchsky, syn Dódov, patril k trom hrdinom. 13 On bol s Dávidom v Pas-Dammíme, kde sa Filištínci sústreďovali do boja. Bol tam ostredok plný jačmeňa. Keď ľud utekal pred Filištíncami, 14 postavili sa do stredu ostredku, ubránili ho a porazili Filištíncov. Hospodin ich tak veľkým víťazstvom zachránil. 15 Raz zišli traja z tridsiatich predákov na skalu k Dávidovi, k jaskyni Adullám, a vojsko Filištíncov táborilo v údolí Refáím. 16 Dávid bol práve v pevnosti, keď bola posádka Filištíncov v Betleheme. 17 Tu Dávida zachvátila žiadostivosť a povedal: Kto ma napojí vodou z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne? 18 Tí traja prenikli táborom Filištíncov, načreli vody z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne, preniesli ju a doniesli Dávidovi. Dávid ju však nechcel piť, vylial ju ako obeť pre Hospodina, 19 a povedal: Bože chráň, aby som to urobil! Mám vari piť krv týchto mužov? Veď ju doniesli za cenu vlastného života. A nechcel ju piť. To vykonali tí traja hrdinovia. 20 Abšaj, brat Jóabov, bol predákom tridsiatich. Ten sa zahnal kopijou proti trom stovkám pobitých a bol povestný medzi tridsiatimi. 21 Medzi tridsiatimi požíval úctu a bol ich vodcom, no oným trom sa nevyrovnal. 22 Benájá, syn Jehójádov, syn udatného muža, veľký činmi, bol z Kabceélu. On zabil dvoch moábskych hrdinov. V istý deň, keď bol sneh, zišiel dolu a zabil v jame leva. 23 Zabil aj Egypťana vysokého päť lakťov. Aj keď mal Egypťan v ruke kopiju ako tkáčsky návoj, podišiel k nemu s palicou, vytrhol mu ju z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 24 To vykonal Benájá, syn Jehójádov. Stal sa povestným medzi tridsiatimi hrdinami. 25 Medzi tridsiatimi požíval úctu, ale oným trom sa nevyrovnal. Dávid ho ustanovil na čelo svojej telesnej stráže. 26 Ďalšími udatnými hrdinami boli: Asáél, brat Jóábov, Elchánán, syn Dódov z Betlehema, 27 Šammót Charódsky, Chelec Pelétsky, 28 Íra, syn Ikkéša Tekóanskeho, Abíezer Anatótsky, 29 Sibbechaj Chúšsky, Ílaj Achódsky, 30 Mahraj Netófsky, Netófsky Cheled, syn Baanov, 31 Ítaj, syn Ríbajov z Benjamínskej Gibey, Benájá Pireatónsky, 32 Chúraj z Nachale-Gaašu, Abíél Arbský, 33 Azmávet Bachúrímsky, Eljachbá Šaalbónsky, 34 synovia Gizónskeho Hášéma, Jonatán Harársky, syn Šágého, 35 Achíám Harársky, syn Sáchárov, Elífal, syn Úrov, 36 Chéfer Mechérsky, Achijá Pelónsky, 37 Checró Karmelský, Naaraj, syn Ezbajov, 38 Jóél, brat Nátánov, Mibchár, syn Hagrího, 39 Celek Ammónsky, Nachraj Bérótsky, zbrojnoš Jóáb, syn Cerújin, 40 Írá Jitrijský, Gáréb Jitrijský, 41 Úrija Chetejský, Zábád, syn Achlajov, 42 Rúbenovec Adína, syn Šízov, rúbenovský predák nad tridsiatimi, 43 Chánán, syn Maachy, Jóšáfát Mitnijský, 44 Uzija Aštarótsky, Šama a Jeíél, synovia Chótáma Aróerského, 45 Jedíaél, syn Šimrího, a jeho brat Jócha Tícsky, 46 Elíél Machavímsky, Jeríbaj a Jóšavja, synovia Elnaamovi, Jitmá Moábsky, 47 Elíél, Óbéd a Jaasiél Mecóbajský.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk