Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Správa Šalamúnovej ríše

1 Kráľ Šalamún bol kráľom nad celým Izraelom.
2 A toto boli jeho kniežatá: Azarjá, syn Cádókov, bol kňazom, 3 Elíchóref a Achíjá, synovia Šíšovi, boli pisármi, Jóšáfát, syn Achílúdov, bol kancelárom, 4 Benája, syn Jójádov, bol veliteľom vojska, Cádók a Ebjátár boli kňazmi, 5 Azarjá, syn Nátanov, bol nad dozorcami, Zabúd, syn Nátanov, bol kňazom a kráľovým priateľom. 6 Achíšár bol správcom paláca a Adonírám, syn Abdov, bol nad nútenými prácami. 7 Šalamún mal dvanásť dozorcov nad celým Izraelom. Tí zásobovali kráľa a jeho dom. Každý z nich sa staral mesiac v roku o zásobovanie. 8 Toto boli ich mená: Syn Chúrov na pohorí Efrajim, 9 syn Dekerov v Mákaci, Šaalbíme, Bétšemeši, Élóne a v Bétchánáne. 10 Syn Chesedov v Arubbóte. Jemu patrilo Sócho a celá zem Chéfer. 11 Syn Abínádabov v celej pahorkatine Dóru. Šalamúnova dcéra Táfat bola jeho ženou. 12 Baaná, syn Achílúdov, bol v Taanachu, Megidde a v celom Bétšeáne, ktorý leží pri Cártáne poniže Jezreela, od Bétšeánu po Ábelmechólu až za Jokmeám. 13 Syn Geberov bol v gileádskej Ráme. Jemu podliehali dediny Jáíra, syna Mennašeho, v Gileáde, a jeho bolo územie Argóbu v Bášáne, šesťdesiat veľkých miest s hradbami a bronzovými závorami. 14 Achínádáb, syn Idov, bol v Machanajime. 15 Achímaac bol v Naftálí. Aj on si vzal za ženu Šalamúnovu dcéru Basematu. 16 Baaná, syn Chúšajov, bol v Ášéri a Álóte. 17 Jehóšáfát, syn Párúachov, bol v Jissachári, 18 Šimeí, syn Élov, bol v Benjamíne. 19 Geber, syn Úrího, bol v Gileáde, v krajine amorejského kráľa a bášánskeho kráľa Óga. Jeden dozorca bol v Judsku. 20 Júdejci a Izraelci boli početní ako piesok v mori. Jedli, pili a radovali sa.