Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Správa Šalamúnovej ríše

1 Kráľ Šalamún bol kráľom nad celým Izraelom.
2 A toto boli jeho kniežatá: Azarjá, syn Cádókov, bol kňazom, 3 Elíchóref a Achíjá, synovia Šíšovi, boli pisármi, Jóšáfát, syn Achílúdov, bol kancelárom, 4 Benája, syn Jójádov, bol veliteľom vojska, Cádók a Ebjátár boli kňazmi, 5 Azarjá, syn Nátanov, bol nad dozorcami, Zabúd, syn Nátanov, bol kňazom a kráľovým priateľom. 6 Achíšár bol správcom paláca a Adonírám, syn Abdov, bol nad nútenými prácami. 7 Šalamún mal dvanásť dozorcov nad celým Izraelom. Tí zásobovali kráľa a jeho dom. Každý z nich sa staral mesiac v roku o zásobovanie. 8 Toto boli ich mená: Syn Chúrov na pohorí Efrajim, 9 syn Dekerov v Mákaci, Šaalbíme, Bétšemeši, Élóne a v Bétchánáne. 10 Syn Chesedov v Arubbóte. Jemu patrilo Sócho a celá zem Chéfer. 11 Syn Abínádabov v celej pahorkatine Dóru. Šalamúnova dcéra Táfat bola jeho ženou. 12 Baaná, syn Achílúdov, bol v Taanachu, Megidde a v celom Bétšeáne, ktorý leží pri Cártáne poniže Jezreela, od Bétšeánu po Ábelmechólu až za Jokmeám. 13 Syn Geberov bol v gileádskej Ráme. Jemu podliehali dediny Jáíra, syna Mennašeho, v Gileáde, a jeho bolo územie Argóbu v Bášáne, šesťdesiat veľkých miest s hradbami a bronzovými závorami. 14 Achínádáb, syn Idov, bol v Machanajime. 15 Achímaac bol v Naftálí. Aj on si vzal za ženu Šalamúnovu dcéru Basematu. 16 Baaná, syn Chúšajov, bol v Ášéri a Álóte. 17 Jehóšáfát, syn Párúachov, bol v Jissachári, 18 Šimeí, syn Élov, bol v Benjamíne. 19 Geber, syn Úrího, bol v Gileáde, v krajine amorejského kráľa a bášánskeho kráľa Óga. Jeden dozorca bol v Judsku. 20 Júdejci a Izraelci boli početní ako piesok v mori. Jedli, pili a radovali sa.