Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

Achábove vojny so Sýriou

1 Sýrsky kráľ Benhadad zhromaždil celé svoje vojsko. Šlo s ním tridsaťdva kráľov, kone a vojnové vozy. Tak vytiahol proti Samárii, obkľúčil ju a zajal.
2 Potom poslal k izraelskému kráľovi Achábovi do mesta poslov 3 s odkazom: Takto vraví Benhadad: Tvoje striebro a zlato je moje, tvoje ženy a tvoje najlepšie deti patria mne. 4 Izraelský kráľ odpovedal: Tak, ako hovoríš pane, môj kráľ, tvoj som so všetkým, čo mám. 5 Poslovia sa však vrátili a povedali: Toto ti dáva na vedomie Benhadad: Poslal som k tebe s odkazom: Daj mi svoje striebro a zlato, svoje ženy a svojich synov. 6 Nuž zajtra o takomto čase pošlem k tebe svojich služobníkov; tí prekutajú tvoj dom i domy tvojich služobníkov. Všetko, čo sa im bude páčiť, zaberú. 7 Izraelský kráľ povolal všetkých starších krajiny a povedal: Uvážte a uvidíte, že tento má zlé úmysly. Veď poslal ku mne po moje ženy, mojich synov, po moje striebro a moje zlato, a ja som mu neodoprel. 8 I radili mu všetci starší a všetok ľud: Neposlúchni a neprivoľ! 9 Povedal teda Benhadadovým poslom: Povedz môjmu pánovi, kráľovi: Všetko, po čo si po prvý raz poslal k svojmu služobníkovi, urobím, ale túto vec nemôžem urobiť. Poslovia odišli a odovzdali odpoveď. 10 Nato mu Benhadad poslal odkaz: Nech mi bohovia urobia hocičo a nech hocičo ešte pridajú, ak sa ujde zo sutín Samárie za hrsť každému z ľudu, ktorý ma nasleduje. 11 Izraelský kráľ odpovedal: Povedzte mu: Nech sa nechváli ten, čo sa opasuje, tak ako ten, čo sa odpasuje. 12 Keď Benhadad vypočul tento odkaz, práve pil s kráľmi v stanoch, rozkázal svojim služobníkom: Zaujmite postavenia! I zaujali postavenia proti mestu. 13 Zrazu akýsi prorok pristúpil k izraelskému kráľovi Achábovi a povedal: Takto vraví Hospodin: Či vidíš všetko to veľké množstvo? Ajhľa, dnes ho dám do tvojich rúk, aby si vedel, že ja som Hospodin! 14 Acháb sa opýtal: Skrze koho? On nato odpovedal: Takto vraví Hospodin: Skrze mladé vojsko kniežat krajov. Potom sa opýtal: Kto začne boj? Odpovedal: Ty. 15 Nato urobil prehliadku mladého vojska kniežat krajov. Bolo ich dvestotridsaťdva. Po nich urobil aj prehliadku všetkého ľudu. Všetkých Izraelcov bolo sedemtisíc. 16 Vytiahli napoludnie, kým si Benhadad popíjal už opitý v stanoch, on i tridsaťdva kráľov, čo mu prišli na pomoc. 17 Najprv tiahlo mladé vojsko kniežat krajov. Benhadad práve poslal hliadku, ktorá mu oznámila: Zo Samárie vytiahli mužovia. Povedal: 18 Ak vytiahli s pokojnými úmyslami, pochytajte ich živých! A ak vytiahli do boja, pochytajte ich živých. 19 Keď vytiahli z mesta tieto mladé kniežatá krajov a vojsko, ktoré šlo za nimi, 20 zabil každý svojho muža. Sýrčania sa dali na útek a Izraelci ich prenasledovali. Sýrsky kráľ Benhadad sa zachránil na koni s niekoľkými jazdcami. 21 Vtedy vyrazil aj izraelský kráľ, bil kone i vozy a spôsobil Sýrčanom veľkú porážku. 22 Potom pristúpil k izraelskému kráľovi prorok a povedal mu: Choď, daj dohromady všetky sily a pozri, čo máš robiť, lebo na takto rok vyjde sýrsky kráľ opäť proti tebe. 23 Služobníci sýrskeho kráľa mu vraveli: Ich Boh je bohom vrchov, preto nás premohli. Bojujme však proti nim na rovine a iste ich premôžeme. 24 Len toto urob: Odstráň každého z kráľov z jeho miesta a namiesto nich postav veliteľov. 25 Potom si spočítaj vojsko podľa počtu tých, ktorí padli, toľko koní aj toľko vozov, a bojuj s nimi na rovine. Iste ich premôžeš. Vypočul ich radu a urobil tak.

Víťazstvo Izraela pri Aféku

26 Na prelome roku Benhadad vykonal odvod Sýrčanov a pritiahol k Aféku do boja s Izraelom.
27 Aj Izraelci sa zoradili, zásobili sa potravinami a šli im v ústrety. Utáborili sa naproti nim ako dve malé stáda kôz, zatiaľ čo Sýrčania zaplnili kraj. 28 Vtedy pristúpil Boží muž a povedal izraelskému kráľovi: Takto hovorí Hospodin: Pretože si Sýrčania povrávajú: Hospodin je bohom vrchov, a nie bohom rovín! vydám ti do rúk celé toto množstvo, aby ste poznali, že ja som Hospodin. 29 Tak táborili naproti sebe sedem dní. Na siedmy deň došlo k bitke. Izraelci pobili stotisíc peších Sýrčanov za jediný deň. 30 Ostatní utiekli do mesta Aféku, ale na dvadsaťsedemtisíc mužov a tých, čo ostali, sa zrútili hradby. Benhadad utiekol a chodil v meste z izby do izby. 31 Jeho služobníci mu hovorili: Počuli sme, že králi izraelského domu sú milosrdní králi. Nuž položme si okolo bedier vrecovinu a na hlavy povrazy a vyjdime k izraelskému kráľovi. Možno ťa nechá nažive. 32 A tak si opásali bedrá vrecovinou a hlavy povrazmi a predstúpili pred izraelského kráľa so slovami: Tvoj služobník Benhadad ti odkazuje: Prosím, nechaj ma nažive. On odvetil: Či ešte žije? Je mojím bratom. 33 Mužovia to prijali ako dobré znamenie, chytro ho chytili za slovo a povedali: Benhadad je tvojím bratom. Nato rozkázal: Choďte, priveďte ho! Benhadad prišiel k nemu a on ho vysadil na voz. 34 Benhadad povedal: Mestá, ktoré môj otec odňal tvojmu otcovi, ti vraciam, a ty si zriadiš bazárové ulice v Damasku tak, ako si ich zriadil môj otec v Samárii. Acháb odvetil: A ja ťa v zmysle zmluvy prepustím. Uzavrel s ním teda zmluvu a prepustil ho. 35 Vtedy istý muž z prorockých učeníkov povedal svojmu priateľovi na popud Hospodinov: Udri ma, prosím ťa! Ten muž sa ho však zdráhal udrieť. 36 Povedal mu teda: Pretože si neposlúchol hlas Hospodinov, len čo odídeš odo mňa, zabije ťa lev. Keď odchádzal od neho, natrafil naň lev a zabil ho. 37 Potom stretol iného muža a povedal: Udri ma, prosím ťa! Ten muž ho potom tak udrel, že ho aj zranil. 38 Tak šiel ten prorok, stal si kráľovi do cesty a s obväzom na očiach sa urobil nepoznateľným. 39 Keď kráľ išiel povedľa, skríkol na kráľa: Tvoj služobník vyšiel do boja, keď tu zrazu ktosi vystúpil z radu, priviedol ku mne muža a povedal: Stráž tohto muža! Ak sa stratí, ručíš mi za jeho život svojím životom, alebo mi zaplatíš talent striebra. 40 Zatiaľ však, čo bol tvoj služobník tu i tam zaujatý, jeho nebolo. Izraelský kráľ mu odvetil: Týmto si si sám určil rozsudok. 41 Vtom si onen rýchlo odstránil obväz a izraelský kráľ spoznal, že je spomedzi prorokov. 42 Povedal mu: Takto hovorí Hospodin: Pretože si vypustil z rúk muža, čo u mňa prepadol vojnovej kliatbe, tvoj život bude za jeho život, tvoj ľud za jeho ľud. 43 Izraelský kráľ odišiel domov roztrpčený a nahnevaný a došiel do Samárie.