Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

20. kapitola

Achábove vojny so Sýriou

1 Sýrsky kráľ Benhadad zhromaždil celé svoje vojsko. Šlo s ním tridsaťdva kráľov, kone a vojnové vozy. Tak vytiahol proti Samárii, obkľúčil ju a zajal.
2 Potom poslal k izraelskému kráľovi Achábovi do mesta poslov 3 s odkazom: Takto vraví Benhadad: Tvoje striebro a zlato je moje, tvoje ženy a tvoje najlepšie deti patria mne. 4 Izraelský kráľ odpovedal: Tak, ako hovoríš pane, môj kráľ, tvoj som so všetkým, čo mám. 5 Poslovia sa však vrátili a povedali: Toto ti dáva na vedomie Benhadad: Poslal som k tebe s odkazom: Daj mi svoje striebro a zlato, svoje ženy a svojich synov. 6 Nuž zajtra o takomto čase pošlem k tebe svojich služobníkov; tí prekutajú tvoj dom i domy tvojich služobníkov. Všetko, čo sa im bude páčiť, zaberú. 7 Izraelský kráľ povolal všetkých starších krajiny a povedal: Uvážte a uvidíte, že tento má zlé úmysly. Veď poslal ku mne po moje ženy, mojich synov, po moje striebro a moje zlato, a ja som mu neodoprel. 8 I radili mu všetci starší a všetok ľud: Neposlúchni a neprivoľ! 9 Povedal teda Benhadadovým poslom: Povedz môjmu pánovi, kráľovi: Všetko, po čo si po prvý raz poslal k svojmu služobníkovi, urobím, ale túto vec nemôžem urobiť. Poslovia odišli a odovzdali odpoveď. 10 Nato mu Benhadad poslal odkaz: Nech mi bohovia urobia hocičo a nech hocičo ešte pridajú, ak sa ujde zo sutín Samárie za hrsť každému z ľudu, ktorý ma nasleduje. 11 Izraelský kráľ odpovedal: Povedzte mu: Nech sa nechváli ten, čo sa opasuje, tak ako ten, čo sa odpasuje. 12 Keď Benhadad vypočul tento odkaz, práve pil s kráľmi v stanoch, rozkázal svojim služobníkom: Zaujmite postavenia! I zaujali postavenia proti mestu. 13 Zrazu akýsi prorok pristúpil k izraelskému kráľovi Achábovi a povedal: Takto vraví Hospodin: Či vidíš všetko to veľké množstvo? Ajhľa, dnes ho dám do tvojich rúk, aby si vedel, že ja som Hospodin! 14 Acháb sa opýtal: Skrze koho? On nato odpovedal: Takto vraví Hospodin: Skrze mladé vojsko kniežat krajov. Potom sa opýtal: Kto začne boj? Odpovedal: Ty. 15 Nato urobil prehliadku mladého vojska kniežat krajov. Bolo ich dvestotridsaťdva. Po nich urobil aj prehliadku všetkého ľudu. Všetkých Izraelcov bolo sedemtisíc. 16 Vytiahli napoludnie, kým si Benhadad popíjal už opitý v stanoch, on i tridsaťdva kráľov, čo mu prišli na pomoc. 17 Najprv tiahlo mladé vojsko kniežat krajov. Benhadad práve poslal hliadku, ktorá mu oznámila: Zo Samárie vytiahli mužovia. Povedal: 18 Ak vytiahli s pokojnými úmyslami, pochytajte ich živých! A ak vytiahli do boja, pochytajte ich živých. 19 Keď vytiahli z mesta tieto mladé kniežatá krajov a vojsko, ktoré šlo za nimi, 20 zabil každý svojho muža. Sýrčania sa dali na útek a Izraelci ich prenasledovali. Sýrsky kráľ Benhadad sa zachránil na koni s niekoľkými jazdcami. 21 Vtedy vyrazil aj izraelský kráľ, bil kone i vozy a spôsobil Sýrčanom veľkú porážku. 22 Potom pristúpil k izraelskému kráľovi prorok a povedal mu: Choď, daj dohromady všetky sily a pozri, čo máš robiť, lebo na takto rok vyjde sýrsky kráľ opäť proti tebe. 23 Služobníci sýrskeho kráľa mu vraveli: Ich Boh je bohom vrchov, preto nás premohli. Bojujme však proti nim na rovine a iste ich premôžeme. 24 Len toto urob: Odstráň každého z kráľov z jeho miesta a namiesto nich postav veliteľov. 25 Potom si spočítaj vojsko podľa počtu tých, ktorí padli, toľko koní aj toľko vozov, a bojuj s nimi na rovine. Iste ich premôžeš. Vypočul ich radu a urobil tak.

Víťazstvo Izraela pri Aféku

26 Na prelome roku Benhadad vykonal odvod Sýrčanov a pritiahol k Aféku do boja s Izraelom.
27 Aj Izraelci sa zoradili, zásobili sa potravinami a šli im v ústrety. Utáborili sa naproti nim ako dve malé stáda kôz, zatiaľ čo Sýrčania zaplnili kraj. 28 Vtedy pristúpil Boží muž a povedal izraelskému kráľovi: Takto hovorí Hospodin: Pretože si Sýrčania povrávajú: Hospodin je bohom vrchov, a nie bohom rovín! vydám ti do rúk celé toto množstvo, aby ste poznali, že ja som Hospodin. 29 Tak táborili naproti sebe sedem dní. Na siedmy deň došlo k bitke. Izraelci pobili stotisíc peších Sýrčanov za jediný deň. 30 Ostatní utiekli do mesta Aféku, ale na dvadsaťsedemtisíc mužov a tých, čo ostali, sa zrútili hradby. Benhadad utiekol a chodil v meste z izby do izby. 31 Jeho služobníci mu hovorili: Počuli sme, že králi izraelského domu sú milosrdní králi. Nuž položme si okolo bedier vrecovinu a na hlavy povrazy a vyjdime k izraelskému kráľovi. Možno ťa nechá nažive. 32 A tak si opásali bedrá vrecovinou a hlavy povrazmi a predstúpili pred izraelského kráľa so slovami: Tvoj služobník Benhadad ti odkazuje: Prosím, nechaj ma nažive. On odvetil: Či ešte žije? Je mojím bratom. 33 Mužovia to prijali ako dobré znamenie, chytro ho chytili za slovo a povedali: Benhadad je tvojím bratom. Nato rozkázal: Choďte, priveďte ho! Benhadad prišiel k nemu a on ho vysadil na voz. 34 Benhadad povedal: Mestá, ktoré môj otec odňal tvojmu otcovi, ti vraciam, a ty si zriadiš bazárové ulice v Damasku tak, ako si ich zriadil môj otec v Samárii. Acháb odvetil: A ja ťa v zmysle zmluvy prepustím. Uzavrel s ním teda zmluvu a prepustil ho. 35 Vtedy istý muž z prorockých učeníkov povedal svojmu priateľovi na popud Hospodinov: Udri ma, prosím ťa! Ten muž sa ho však zdráhal udrieť. 36 Povedal mu teda: Pretože si neposlúchol hlas Hospodinov, len čo odídeš odo mňa, zabije ťa lev. Keď odchádzal od neho, natrafil naň lev a zabil ho. 37 Potom stretol iného muža a povedal: Udri ma, prosím ťa! Ten muž ho potom tak udrel, že ho aj zranil. 38 Tak šiel ten prorok, stal si kráľovi do cesty a s obväzom na očiach sa urobil nepoznateľným. 39 Keď kráľ išiel povedľa, skríkol na kráľa: Tvoj služobník vyšiel do boja, keď tu zrazu ktosi vystúpil z radu, priviedol ku mne muža a povedal: Stráž tohto muža! Ak sa stratí, ručíš mi za jeho život svojím životom, alebo mi zaplatíš talent striebra. 40 Zatiaľ však, čo bol tvoj služobník tu i tam zaujatý, jeho nebolo. Izraelský kráľ mu odvetil: Týmto si si sám určil rozsudok. 41 Vtom si onen rýchlo odstránil obväz a izraelský kráľ spoznal, že je spomedzi prorokov. 42 Povedal mu: Takto hovorí Hospodin: Pretože si vypustil z rúk muža, čo u mňa prepadol vojnovej kliatbe, tvoj život bude za jeho život, tvoj ľud za jeho ľud. 43 Izraelský kráľ odišiel domov roztrpčený a nahnevaný a došiel do Samárie.