Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

1 Vtedy zaznelo Hospodinovo slovo k Jéhúovi, synovi Chanáního, o Bašovi: 2 Aj keď som ťa vyzdvihol z prachu a dal ťa za knieža nad mojím izraelským ľudom, chodil si Járobeámovou cestou a zviedol k hriechu môj izraelský ľud, aby ma popudzoval svojimi hriechmi. 3 Preto teraz zmetiem Bašu a jeho dom, a s tvojím domom naložím ako s domom Járobeáma, Nebatovho syna. 4 Kto Bašovi zomrie v meste, toho zožerú psy. Kto mu zomrie na poli, toho zožerú nebeské vtáky. 5 Ostatné Bašove činy, všetko, čo vykonal, aj jeho hrdinstvo, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 6 Keď Baša usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Tirci, a po ňom sa stal kráľom jeho syn Élá. 7 Aj skrze proroka Jéhúa, syna Chanáního, zaznelo Hospodinovo slovo proti Bašovi a proti jeho domu jednak pre všetko, čo zlé vykonal v očiach Hospodinových, aby Ho popudzoval dielom svojich rúk, aby sa mu povodilo tak, ako Járobeámovmu domu preto, že ho vyvraždil.

Izraelský kráľ Élá

8 V dvadsiatom šiestom roku judského kráľa Ású sa stal kráľom nad Izraelom v Tirci Bašov syn Élá, a to na dva roky.
9 Ale jeho služobník Zimrí, veliteľ nad polovicou vojnových vozov, zosnoval proti nemu sprisahanie. Keď sa opil v Tirci v dome Arcu, ktorý bol správcom paláca v Tirci, 10 prišiel Zimrí, zasadil mu smrteľný úder v dvadsiatom siedmom roku judského kráľa Ásu, a stal sa po ňom kráľom. 11 Keď sa stal kráľom a zasadol na jeho trón, vyhubil celý Bašov dom a nezanechal ani jedného muža, ani jeho pokrvných, ani priateľov. 12 Zimrí teda vyhubil celý Bašov dom podľa slova Hospodinovho, ktoré vyriekol proti Bašovi prostredníctvom proroka Jéhúa, 13 pre všetky hriechy Bašove a jeho syna Élu, ktoré páchali a ktorými zvádzali na hriech Izrael, takže svojimi modlami popudzovali Hospodina, Boha Izraela. 14 Ostatné Élove činy a všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov.

Izraelský kráľ Zimrí

15 V dvadsiatom siedmom roku judského kráľa Ású sa stal na sedem dní kráľom v Tirci Zimrí. Ľud vtedy táboril pred Gibbetónom, ktorý patril Filištíncom.
16 Keď sa táboriaci ľud dopočul, že Zimrí zosnoval sprisahanie a zabil kráľa, v ten deň v tábore celý Izrael ustanovil za kráľa nad Izraelom vojvodcu Omrího. 17 Nato Omrí odtiahol, s ním celý Izrael od Gibbetónu a obkľúčili Tircu. 18 Keď Zimrí spozoroval, že mesto bolo zabraté, utiahol sa do pevnosti kráľovského paláca. Zapálil nad sebou kráľovský palác, a tak zomrel 19 pre svoje hriechy, ktoré napáchal, keď robil to, čo sa Hospodinovi nepáči, a keď chodil po ceste Járobeáma a v jeho hriechu, ktorý sám páchal, a zvádzal Izrael k hriechu. 20 Ostatné Zimrího činy, sprisahanie, ktoré urobil, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 21 Vtedy sa rozdelil izraelský ľud na dvoje: polovica bola za Tibního, Gínatovho syna, aby ho urobila kráľom, polovica stála za Omrím. 22 Ale ľud, ktorý bol za Omrího, premohol ľud, ktorý bol za Tibního, Gínatovho syna. Tibní zomrel a kráľom sa stal Omrí.

Izraelský kráľ Omrí

23 V tridsiatom prvom roku judského kráľa Ású kráľom nad Izraelom na dvanásť rokov sa stal Omrí. V Tirci kraľoval šesť rokov.
24 Potom kúpil od Šemera za dva talenty striebra vrch Samáriu. Zastaval vrch a mesto, ktoré vybudoval, nazval Samáriou podľa majiteľa vrchu Šemera. 25 Omrí robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, ba ešte horšie, ako všetci pred ním. 26 Chodil po všetkých cestách Járobeáma, Nebatovho syna, aj v jeho hriechu, ktorým zvádzal aj Izrael, aby tak svojimi ničomnými modlami popudzovali Hospodina, Boha Izraela. 27 Ostatné činy Omrího, ktoré vykonal, aj hrdinstvo, ktoré dokázal, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 28 Keď Omrí usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii; po ňom sa stal kráľom jeho syn Acháb.

Izraelský kráľ Acháb

29 Acháb, syn Omrího, sa stal kráľom nad Izraelom v tridsiatom ôsmom roku judského kráľa Ásu. Nad Izraelom v Samárii kraľoval Acháb, syn Omrího, dvadsaťdva rokov.
30 Robil, čo sa Hospodinovi nepáči, ba ešte viac ako všetci pred ním. 31 Nestačilo mu, že chodil v hriechoch Járobeáma, syna Nebatovho, ale vzal si za ženu Ízebelu, dcéru sidónskeho kráľa Etbaala. Šiel, slúžil Baalovi a klaňal sa mu. 32 Postavil mu aj oltár v Baalovom chráme, ktorý vybudoval v Samárii. 33 Ďalej dal Acháb zhotoviť ašéru. Tak svojimi činmi viac popudzoval Hospodina, Boha Izraela, ako všetci izraelskí králi pred ním. 34 Za jeho života Chiél Bételský postavil Jericho. Za cenu Abíráma, svojho prvorodeného, mu položil základy, a za cenu Segíba, svojho najmladšieho, vsadil jeho brány podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal skrze Józuu, syna Núnovho.