Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

1 Vtedy zaznelo Hospodinovo slovo k Jéhúovi, synovi Chanáního, o Bašovi: 2 Aj keď som ťa vyzdvihol z prachu a dal ťa za knieža nad mojím izraelským ľudom, chodil si Járobeámovou cestou a zviedol k hriechu môj izraelský ľud, aby ma popudzoval svojimi hriechmi. 3 Preto teraz zmetiem Bašu a jeho dom, a s tvojím domom naložím ako s domom Járobeáma, Nebatovho syna. 4 Kto Bašovi zomrie v meste, toho zožerú psy. Kto mu zomrie na poli, toho zožerú nebeské vtáky. 5 Ostatné Bašove činy, všetko, čo vykonal, aj jeho hrdinstvo, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 6 Keď Baša usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Tirci, a po ňom sa stal kráľom jeho syn Élá. 7 Aj skrze proroka Jéhúa, syna Chanáního, zaznelo Hospodinovo slovo proti Bašovi a proti jeho domu jednak pre všetko, čo zlé vykonal v očiach Hospodinových, aby Ho popudzoval dielom svojich rúk, aby sa mu povodilo tak, ako Járobeámovmu domu preto, že ho vyvraždil.

Izraelský kráľ Élá

8 V dvadsiatom šiestom roku judského kráľa Ású sa stal kráľom nad Izraelom v Tirci Bašov syn Élá, a to na dva roky.
9 Ale jeho služobník Zimrí, veliteľ nad polovicou vojnových vozov, zosnoval proti nemu sprisahanie. Keď sa opil v Tirci v dome Arcu, ktorý bol správcom paláca v Tirci, 10 prišiel Zimrí, zasadil mu smrteľný úder v dvadsiatom siedmom roku judského kráľa Ásu, a stal sa po ňom kráľom. 11 Keď sa stal kráľom a zasadol na jeho trón, vyhubil celý Bašov dom a nezanechal ani jedného muža, ani jeho pokrvných, ani priateľov. 12 Zimrí teda vyhubil celý Bašov dom podľa slova Hospodinovho, ktoré vyriekol proti Bašovi prostredníctvom proroka Jéhúa, 13 pre všetky hriechy Bašove a jeho syna Élu, ktoré páchali a ktorými zvádzali na hriech Izrael, takže svojimi modlami popudzovali Hospodina, Boha Izraela. 14 Ostatné Élove činy a všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov.

Izraelský kráľ Zimrí

15 V dvadsiatom siedmom roku judského kráľa Ású sa stal na sedem dní kráľom v Tirci Zimrí. Ľud vtedy táboril pred Gibbetónom, ktorý patril Filištíncom.
16 Keď sa táboriaci ľud dopočul, že Zimrí zosnoval sprisahanie a zabil kráľa, v ten deň v tábore celý Izrael ustanovil za kráľa nad Izraelom vojvodcu Omrího. 17 Nato Omrí odtiahol, s ním celý Izrael od Gibbetónu a obkľúčili Tircu. 18 Keď Zimrí spozoroval, že mesto bolo zabraté, utiahol sa do pevnosti kráľovského paláca. Zapálil nad sebou kráľovský palác, a tak zomrel 19 pre svoje hriechy, ktoré napáchal, keď robil to, čo sa Hospodinovi nepáči, a keď chodil po ceste Járobeáma a v jeho hriechu, ktorý sám páchal, a zvádzal Izrael k hriechu. 20 Ostatné Zimrího činy, sprisahanie, ktoré urobil, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 21 Vtedy sa rozdelil izraelský ľud na dvoje: polovica bola za Tibního, Gínatovho syna, aby ho urobila kráľom, polovica stála za Omrím. 22 Ale ľud, ktorý bol za Omrího, premohol ľud, ktorý bol za Tibního, Gínatovho syna. Tibní zomrel a kráľom sa stal Omrí.

Izraelský kráľ Omrí

23 V tridsiatom prvom roku judského kráľa Ású kráľom nad Izraelom na dvanásť rokov sa stal Omrí. V Tirci kraľoval šesť rokov.
24 Potom kúpil od Šemera za dva talenty striebra vrch Samáriu. Zastaval vrch a mesto, ktoré vybudoval, nazval Samáriou podľa majiteľa vrchu Šemera. 25 Omrí robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, ba ešte horšie, ako všetci pred ním. 26 Chodil po všetkých cestách Járobeáma, Nebatovho syna, aj v jeho hriechu, ktorým zvádzal aj Izrael, aby tak svojimi ničomnými modlami popudzovali Hospodina, Boha Izraela. 27 Ostatné činy Omrího, ktoré vykonal, aj hrdinstvo, ktoré dokázal, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 28 Keď Omrí usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii; po ňom sa stal kráľom jeho syn Acháb.

Izraelský kráľ Acháb

29 Acháb, syn Omrího, sa stal kráľom nad Izraelom v tridsiatom ôsmom roku judského kráľa Ásu. Nad Izraelom v Samárii kraľoval Acháb, syn Omrího, dvadsaťdva rokov.
30 Robil, čo sa Hospodinovi nepáči, ba ešte viac ako všetci pred ním. 31 Nestačilo mu, že chodil v hriechoch Járobeáma, syna Nebatovho, ale vzal si za ženu Ízebelu, dcéru sidónskeho kráľa Etbaala. Šiel, slúžil Baalovi a klaňal sa mu. 32 Postavil mu aj oltár v Baalovom chráme, ktorý vybudoval v Samárii. 33 Ďalej dal Acháb zhotoviť ašéru. Tak svojimi činmi viac popudzoval Hospodina, Boha Izraela, ako všetci izraelskí králi pred ním. 34 Za jeho života Chiél Bételský postavil Jericho. Za cenu Abíráma, svojho prvorodeného, mu položil základy, a za cenu Segíba, svojho najmladšieho, vsadil jeho brány podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal skrze Józuu, syna Núnovho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk