Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

Judskí králi Abijám a Ásá

1 V osemnástom roku kráľa Járobeáma, syna Nebatovho, sa nad Júdom stal kráľom Abijám.
2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Maachá, dcéra Abíšálómova. 3 Svojimi hriechmi sa podal na svojho otca, a jeho srdce nebolo úplne oddané Hospodinovi, jeho Bohu, ako bolo srdce jeho otca Dávida. 4 Ale kvôli Dávidovi Hospodin, jeho Boh, mu dal v Jeruzaleme sviecu, ustanovil po ňom jeho syna a nechal stáť Jeruzalem, 5 pretože Dávid robil, čo bolo správne v Hospodinových očiach. Po celý svoj život sa neodklonil od ničoho, čo mu prikázal, iba v prípade Uriáša Chetejského. 6 Medzi Rechabeámom a Járobeámom bola po celý čas ich života vojna. 7 Ostatné Abijámove činy, aj všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 8 Keď Abijám usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste Dávidovom. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ásá. 9 V dvadsiatom roku izraelského kráľa Járobeáma stal sa judským kráľom kráľ Ásá. 10 Štyridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Maachá, dcéra Abíšálómova. 11 Ásá konal, čo bolo správne v očiach Hospodinových, ako jeho praotec Dávid. 12 Vyhnal z krajiny zasvätencov modlárskeho smilstva a odstránil všetky modly, ktoré dali narobiť jeho otcovia. 13 Svoju matku Maachu zvrhol z hodnosti vládkyne, pretože dala zhotoviť Ašére ohavnú modlu. Ásá zoťal túto ohavnú modlu, spálil ju pri potoku Kidrón. 14 Hoci výšiny neboli odstránené, Ásovo srdce bolo po všetky dni celkom oddané Hospodinovi. 15 Do domu Hospodinovho dal vniesť posvätné dary svojho otca i vlastné posvätné dary, a to striebro, zlato a nádoby. 16 Medzi Ásóm a izraelským kráľom Bašom bola vojna po celý ich život. 17 Izraelský kráľ Baša vytiahol proti Judsku a vystaval Rámu, aby nedovolil judskému kráľovi Ásóvi vychádzať a vchádzať. 18 Ásá vzal všetko striebro a zlato, čo zostalo v pokladnici domu Hospodinovho, aj poklady kráľovského paláca, dal to do rúk svojich služobníkov a poslal ich sýrskemu kráľovi Benhadadovi, synovi Tábrimmóna, Checjónovho syna, ktorý sídlil v Damasku, s odkazom: 19 Nech je zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojím otcom a tvojím otcom! Hľa, posielam ti dar, striebro a zlato. Choď a zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odtiahol odo mňa. 20 Benhadad poslúchol kráľa Ású a poslal svojich vojvodcov proti izraelským mestám. Dobyl Ijón, Dán, Ábel-Bét-Maachá aj celý Kinerót s celou krajinou Naftálí. 21 Keď sa o tom dopočul Baša, prestal stavať Rámu a ostal v Tirci. 22 Kráľ Ásá vyzval celé Judsko, takže nikto neostal oslobodený, aby poodnášali kamene z Rámy, aj drevo, z ktorého Baša staval. Z nich kráľ Ásá vybudoval Benjamínsku Gebu a Micpu. 23 Ostatné Ásove činy, všetko jeho hrdinstvo, všetko, čo vykonal, a mestá, ktoré vystaval, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. Len to nie, že vo svojej starobe ochorel na nohy. 24 Keď Ásá usnul so svojimi otcami, pochovali ho k nim v meste jeho otca Dávida; po ňom sa stal kráľom jeho syn Jehóšáfát.

Izraelskí králi Nádáb a Baša

25 Járobeámov syn Nádáb sa stal kráľom nad Izraelom v druhom roku judského kráľa Ású a dva roky kraľoval nad Izraelom.
26 Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, chodil po ceste svojho otca, v jeho hriechu, ku ktorému zvádzal Izrael. 27 Baša, syn Achijov z domu Jissáchárovho, zosnoval proti nemu sprisahanie. Baša ho zabil v Gibbetóne, ktorý patril Filištíncom, keď Nádáb a celý Izrael obliehali Gibbetón. 28 Baša ho usmrtil v treťom roku judského kráľa Ású. Kráľom sa stal on. 29 Keď sa stal kráľom, pozabíjal celú Járobeámovu domácnosť. Neponechal Járobeámovi ani dušu, až ich vykynožil podľa slova Hospodinovho, ktorý predpovedal prostredníctvom svojho služobníka Achiju Šilónskeho, 30 pre hriechy Járobeámove, ktoré spáchal a ktorými zvádzal Izrael na hriech, a pre popudzovanie Hospodina, Boha Izraela. 31 Ostatné Nádábove činy a všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 32 Medzi Ásóm a Bašom, kráľom Izraela, bola vojna celý ich život. 33 V treťom roku judského kráľa Ású sa stal na dvadsaťštyri rokov kráľom nad celým Izraelom v Tirci Achijov syn Baša. 34 Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, chodil po ceste Járobeáma a jeho hriechu, na ktorý zvádzal Izrael.