14. kapitola

Járobeámovo panovanie a súd nad ním

1 Vtom čase ochorel Járobeámov syn Abija.
2 Vtedy povedal Járobeám svojej žene: Vyber sa a preobleč, aby nepoznali, že si Járobeámova žena, a choď do Šíla. Tam je prorok Achija. Ten mi povedal, že budem kráľom nad týmto ľudom. 3 Vezmi si do ruky desať chlebov, koláče, krčah medu a choď k nemu. On ti oznámi, čo bude s chlapcom. 4 Járobeámova žena tak urobila. Odišla do Šíla, a vošla do Achijovho domu. Achija už však nevidel, lebo mu od staroby ochoreli oči. 5 Vtedy riekol Hospodin Achijovi: Hľa, prichádza Járobeámova žena pýtať si od teba radu o svojom synovi, lebo je chorý. Toto a toto jej povedz. Keď príde, bude sa robiť inou. 6 Keď Achija počul šuchot jej nôh, ako vchodom vstupovala, ozval sa: Vstúp, žena Járobeámova. Prečo sa robíš inou? Veď ja som poslaný k tebe s ťažkou zvesťou. 7 Choď, povedz Járobeámovi: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Pretože som ťa vyzdvihol z ľudu a ustanovil kniežaťom nad mojím izraelským ľudom, odtrhol som kráľovstvo od domu Dávidovho a dal som ho tebe. 8 Ale ty nie si taký ako môj služobník Dávid, ktorý zachovával moje príkazy a ktorý chodieval za mnou celým svojím srdcom, takže robil len to, čo je správne v mojich očiach. 9 Ale ty si spáchal viac zla ako všetci, čo boli pred tebou. Ty si odišiel, zhotovil si si iných bohov i liate modly, aby si ma popudzoval, a mňa si hodil za svoj chrbát. 10 Preto dopustím zlo na Járobeámov dom a vykántrim Járobeámovi všetko, čo je mužského rodu, nedospelých i dospelých v Izraeli. Vymetiem dom Járobeámov, ako sa vymetajú smeti, do úplného zničenia. 11 Kto z Járobeámových zomrie v meste, toho zožerú psy; kto na poli, toho zožerú nebeské vtáky, lebo Hospodin tak hovoril. 12 Ty sa však pober a choď domov! Keď tvoja noha vkročí do mesta, dieťa zomrie. 13 Žialiť bude nad ním celý Izrael a pochovajú ho. Lebo len on z Járobeámovcov sa dostane do hrobu, pretože z Járobeámovho domu len na ňom Hospodin, Boh Izraela, našiel niečo dobré. 14 Hospodin postaví kráľa nad Izraelom, ktorý v ten deň vykynoží dom Járobeámov. To je dnes - ale čo bude potom? 15 Hospodin zakláti Izraelom, ako sa kláti trstina vo vode; zavrhne Izrael z tejto dobrej zeme, ktorú dal ich otcom, a rozptýli ich na druhej strane Veľrieky, pretože si zhotovili ašéry, a tým popudzovali Hospodina. 16 A vydá Izrael pre Járobeámove hriechy, ktoré spáchal a ktorými zvádzal Izrael k hriechu. 17 Nato sa Járobeámova žena pobrala a prišla do Tirce. Keď vstupovala na prah domu, chlapec zomrel. 18 Pochovali ho a celý Izrael žialil nad ním podľa Hospodinovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho služobníka, proroka Achiju. 19 Ostatné Járobeámove činy, ako bojoval a kraľoval, sú zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 20 Járobeám kraľoval dvadsaťdva rokov. Keď usnul so svojimi otcami, kráľom po ňom sa stal jeho syn Nádáb.

Rechabeámovo panovanie

21 Rechabeám, syn Šalamúnov, kraľoval v Judsku. Keď sa stal kráľom, mal štyridsaťjeden rokov. Sedemnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré Hospodin vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam uložil svoje meno. Jeho matka sa volala Naamá Ammónska.
22 Júda robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a popudil Ho k väčšej žiarlivosti ako jeho otcovia svojimi hriechmi, ktoré napáchali. 23 Aj oni si vybudovali výšiny, posvätné stĺpy a ašéry na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. 24 V krajine boli aj zasvätenci smilného modlárstva. Páchali ohavnosti ako všetky národy, ktoré Hospodin zapudil spred Izraela. 25 V piatom roku kraľovania Rechabeáma vytiahol proti Jeruzalemu kráľ Šíšak 26 a pobral poklady domu Hospodinovho, kráľovského paláca, ba pobral všetko. Pobral aj všetky zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún. 27 Namiesto nich dal kráľ Rechabeám zhotoviť bronzové štíty a zveril ich veliteľovi telesnej stráže, ktorá strážila vchod do kráľovského paláca. 28 Kedykoľvek chodieval kráľ do domu Hospodinovho, nosila ich telesná stráž a prinášala nazad do domu stráží. 29 Ostatné Rechabeámove činy, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 30 Medzi Rechabeámom a Járobeámom bola ustavične vojna. 31 Keď Rechabeám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k nim v meste Dávidovom. Meno jeho matky bolo Naamá Ammónska. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Abijám.