13. kapitola

Proroctvo proti bételskému oltáru

1 Na Hospodinov pokyn prišiel z Judska do Bételu Boží muž, práve keď Járobeám stál pri oltári, aby kadil.
2 Na Hospodinov pokyn zvolal proti oltáru: Oltár, oltár! Takto vraví Hospodin: Ajhľa, narodí sa syn domu Dávidovmu menom Joziáš, a ten bude obetovať na tebe kňazov z výšin, ktorí na tebe kadievali. Aj ľudské kosti bude páliť na tebe. 3 Dal aj znamenie v ten deň: Toto bude znamením, že hovoril Hospodin: Ajhľa, oltár sa roztrhne a vysype sa popol, ktorý je na ňom. 4 Keď kráľ počul reč Božieho muža, ktorý volal proti bételskému oltáru, Járobeám vystrel ruku od oltára a povedal: Chyťte ho! Vtedy mu zmeravela ruka, ktorú vystrel proti nemu, takže ju nemohol pritiahnuť späť k sebe. 5 Oltár sa však roztrhol a popol z neho sa rozsypal podľa znamenia, ktoré dal Boží muž na pokyn Hospodinov. 6 Nato sa kráľ ozval a povedal Božiemu mužovi: Upros Hospodina, svojho Boha, pomodli sa za mňa, aby som si mohol ruku pritiahnuť späť k sebe. Boží muž uprosil Hospodina, a tak si kráľ pritiahol ruku späť k sebe. Bola ako predtým. 7 Potom kráľ prehovoril k Božiemu mužovi: Poď so mnou domov, občerstvi sa a ja ti dám dar. 8 Ale Boží muž povedal kráľovi: Keby si mi dal aj polovicu svojho domu, nepôjdem s tebou, nebudem jesť chlieb a nenapijem sa vody na tomto mieste. 9 Lebo takýto príkaz som dostal v slove Hospodinovom: Nejedz chlieb, nepi vodu, ani sa nevráť cestou, ktorou si prišiel. 10 Odišiel teda inou cestou a nevrátil sa tou, ktorou prišiel do Bételu.

Boží muž a prorok

11 V Bételi býval istý starý prorok. Prišli jeho synovia a rozpovedali mu všetko, čo vykonal Boží muž v ten deň v Bételi, totiž slová, ktoré povedal kráľovi. Keď to rozpovedali svojmu otcovi,
12 on im povedal: Ktorou cestou odišiel? Synovia mu ukázali cestu, ktorou odišiel Boží muž, čo prišiel z Judska. 13 Nato povedal svojim synom: Osedlajte mi osla! Keď mu ho osedlali, vysadol naň 14 a odišiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod dubom. Opýtal sa ho: Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Judska? Odpovedal: Ja som. 15 Potom mu povedal: Poď so mnou domov a zajedz si! 16 On však odvetil: Nesmiem sa s tebou vrátiť, ani ísť s tebou, nebudem jesť ani chlieb, ani piť vodu s tebou na tomto mieste. 17 Lebo ku mne prehovoril Hospodin vo svojom slove: Nejedz tam chlieb, nepi vodu a nevracaj sa cestou, ktorou si šiel tam! 18 Nato mu povedal: Ja som tiež prorok ako ty, a anjel ku mne prehovoril Hospodinovým slovom: Vráť ho k sebe do svojho domu, nech si zaje chleba a napije sa vody. Klamal ho. 19 Vrátil sa teda s ním, jedol chlieb v jeho dome a napil sa vody. 20 Ako tak sedeli za stolom, zaznelo slovo Hospodinovo prorokovi, ktorý ho vrátil, 21 a zvolal na Božieho muža, ktorý prišiel z Judska: Takto vraví Hospodin: Pretože si sa protivil Hospodinovej reči a nezachoval si príkaz, ktorý ti dal tvoj Boh, Hospodin, 22 ale si sa vrátil, jedol si chlieb a pil si vodu na tomto mieste, o ktorom som ti hovoril: Nejedz tam chlieb a nepi vodu! nevojde tvoja mŕtvola do hrobu tvojich otcov. 23 Potom, keď sa najedol a napil, osedlal osla prorokovi, ktorého vrátil. 24 Keď prorok šiel, stretol ho na ceste lev a usmrtil ho. Jeho mŕtvola bola pohodená na ceste a osol stál vedľa nej. Aj lev stál vedľa mŕtvoly. 25 Práve šli okolo mužovia a zazreli mŕtvolu pohodenú na ceste, aj leva stojaceho vedľa mŕtvoly. Šli teda a vyrozprávali, čo videli v meste, v ktorom býval starý prorok. 26 Keď to počul prorok, ktorý ho vrátil z cesty, povedal: Je to Boží muž, čo sa sprotivil Hospodinovej reči, takže Hospodin ho vydal levovi. Ten ho roztrhal a usmrtil podľa slova, ktoré mu hovoril Hospodin. 27 Potom povedal synom: Osedlajte mi osla! Keď mu ho osedlali, 28 odišiel a našiel mŕtvolu pohodenú na ceste. Osol a lev stáli vedľa nej. Lev nezožral mŕtvolu a neroztrhal osla. 29 Prorok zodvihol mŕtvolu Božieho muža, uložil ju na osla a priniesol späť. Došiel do mesta starého proroka, aby ho oplakal a pochoval. 30 Potom uložil jeho mŕtvolu do svojho hrobu a žalostil nad ním: Ach, brat môj! 31 Keď ho pochoval, povedal svojim synom: Keď zomriem, pochovajte ma do hrobu, v ktorom je pochovaný Boží muž. Moje kosti uložte vedľa jeho kostí. 32 Lebo sa iste splní slovo, ktoré prevolal na pokyn Hospodinov proti oltáru v Bételi a proti všetkým výšinovým svätyniam, čo sú v samárskych mestách. 33 Po tejto udalosti sa Járobeám neodvrátil od svojej zlej cesty, ale znovu určil výšinových kňazov z vrstiev ľudu. Komu sa chcelo, toho ustanovil výšinovým kňazom. 34 To bolo pre Járobeámov dom podnetom k hriechu, aby bol vykynožený z povrchu zeme.