Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Duchovné dary

1 Ani o duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli.
2 Viete, že keď ste boli pohania, k nemým modlám ste chodievali, ako ste sa dali viesť. 3 Preto dávam vám na vedomie, že nikto, hovoriaci v Duchu Božom, nepovie: Prekliaty Ježiš! A nikto nemôže povedať: Pán Ježiš! ak len nie v Duchu Svätom. 4 Lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je Duch; 5 a podelené sú prisluhovania, ale ten istý je Pán; 6 a podelená je pôsobnosť, ale ten istý je Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. 7 A každému je daný prejav Ducha na (všeobecný) úžitok; 8 lebo jednému sa dostáva od Ducha reč múdrosti, inému slovo známosti od toho istého Ducha, 9 inému viera v tom istom Duchu, inému zas dar uzdravovať v jednom a tom istom Duchu, 10 inému opäť schopnosti činiť divy, a zas inému prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému druhy jazykov a inému vykladať jazyky. 11 Ale všetko toto pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému osve, ako chce.

Kristovo telo a jeho údy

12 Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho: tak aj Kristus.
13 Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 A veď ani telo nie je jeden úd, ale mnoho (údov). 15 Keby noha povedala: Pretože nie som oko, nie som z tela - či zato nie je z tela? 16 A keby ucho povedalo: Pretože nie som oko, nie som z tela - či zato nie je z tela? 17 Keby celé telo bolo oko, kdeže by bol sluch? Keby celé (telo bolo) sluch, kdeže by bol čuch? 18 Takto však Boh rozložil údy v tele, jeden každý z nich, ako On chcel. 19 Keby však všetky (údy) boli jedným údom, kdeže by bolo telo? 20 Takto je síce mnoho údov, ale jedno telo. 21 Veď oko nemôže povedať ruke: Nepotrebujem ťa! alebo hlava zas nohám: Nepotrebujem vás! 22 Ba čo viac: údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú veľmi potrebné, 23 a tie, ktoré sa nám zdajú menej cennými na tele, tým väčšmi si ich uctievame, a našim neslušným (údom) dostáva sa tým slušnejšieho odenia, 24 ale naše slušné (údy) to nepotrebujú. Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť, 25 aby nebol v tele rozkol, ale aby údy navzájom rovnako sa starali o seba. 26 A preto keď trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy; keď sa jednému údu dostáva oslava, radujú sa s ním všetky údy. 27 Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd. 28 Niektorých totiž ustanovil Boh v cirkvi: jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov, potom ľudí divotvornej moci, ďalej s darom uzdravovať, pomáhať, spravovať a hovoriť (rôznymi) druhmi jazykov. 29 Či sú všetci apoštolovia? Všetci proroci? Či sú všetci učitelia? Všetci divotvorcovia? 30 Či všetci majú dary uzdravovať? Či všetci hovoria jazykmi? Či ich všetci vedia vykladať? 31 Snažte sa však o vyššie dary! A ja vám ukážem ešte lepšiu cestu!