Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Muž - žena

1 Napodobňujte ma ako ja Krista!
2 Chválim vás, bratia, že pamätáte na mňa vo všetkom a zachovávate ustanovenia, ako som vám ich odovzdal. 3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh. 4 Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje s prikrytou hlavou, zneucťuje si hlavu; 5 ale každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje si hlavu: lebo to je to isté, ako by sa oholila. 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje, nech sa aj ostrihá; ak je žene potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje! 7 Muž si totiž nemusí prikryť hlavu, lebo je obrazom Božím a Jeho slávou; žena je však slávou mužovou. 8 Lebo nie muž je zo ženy, ale žena z muža; 9 ani nebol stvorený muž kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. 10 Preto žena - pre anjelov - má mať na hlave znak mužovej moci. 11 Pravda, v Pánovi ani žena nie je bez muža, ani muž nie je bez ženy, 12 lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. 13 Usúďte sami medzi sebou: či sa žene patrí modliť sa k Bohu a nezahaliť sa? 14 Či vás neučí sama príroda, že je mužovi na potupu, keď má dlhé vlasy? 15 Ale keď žena má dlhé vlasy, tej je to na česť, lebo dlhé vlasy sú jej miesto závoja. 16 Ak by sa však niekto chcel hádať, my to nemáme v obyčaji, ani cirkevné zbory Božie.

Hod lásky

17 Keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa neschádzate na lepšie, ale na horšie.
18 Predovšetkým totiž počúvam, že sú roztržky medzi vami, keď sa schádzate v cirkevnom zbore, a čias toč ne tomu aj verím. 19 Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby bolo zjavné, ktorí sa osvedčili medzi vami. 20 Keď sa teda vy schádzate, to nie je požívať večeru Pánovu; 21 lebo pri jedení každý si predloží svoju večeru, a potom jeden hladuje a druhý sa opíja. 22 Nuž, či nemáte vlastných domov, kde by ste jedli a pili? Alebo či cirkev Božiu chcete znevážiť a zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám na to povedať? Pochváliť vás? Za to vás nechválim!

Večera Pánova

23 Lebo ja som prijal do Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb,
24 a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva; to čiňte na moju pamiatku! 25 Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku! 26 Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde! 27 Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej. 28 Skúmaj sa teda, človeče, a tak jedz z chleba a pi z kalicha; 29 lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo. 30 Preto je medzi vami mnoho slabých a nemocných, a mnohí odumierajú. 31 Keby sme sa totiž sami súdili, neboli by sme súdení; 32 tým však, že sme súdení, Pán nás vychováva, aby sme neboli odsúdení so svetom. 33 A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť, čakajte na seba! 34 Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. A ostatné zariadim, keď prídem.