Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Mesiášska ríša pokoja

1 V posledných dňoch vrch domu Hospodinovho pevne bude stáť na vrchole hôr a vyvýšený bude nad pahorky. I pohrnú sa k nemu národy.
2 Mnohé kmene poputujú a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám a budeme chodiť po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 3 On bude súdiť mnohé národy, vynášať výrok mocným kmeňom, a to i vzdialeným. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. 4 Každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nik ho nevydesí. Lebo ústa Hospodina mocností prehovorili. 5 Veď všetky národy chodia, každý v mene svojho boha, ale my budeme chodiť v mene Hospodina, nášho Boha, na večné veky.

Zhromaždenie rozptýleného stáda

6 V ten deň - znie výrok Hospodinov - pozbieram to, čo kríva, zhromaždím to, čo je zahnané, i to, s čím som zle nakladal.
7 To, čo kríva, urobím zvyškom, a to, čo je zahnané, mocným národom. Hospodin bude kraľovať nad nimi na vrchu Sion, odteraz až naveky. 8 Ty, veža stáda, pahorok dcéry Sion, k tebe sa dostaví, príde prvotné vladárstvo, kráľovstvo dcéry Jeruzalem.

Súženie a vyslobodenie Jeruzalema

9 Prečo tak hlasno kričíš? Či nieto kráľa v tebe? Či zahynul tvoj radca, že sa ťa zmocnili bôle rodičky?
10 Zvíjaj sa a stenaj ako rodička, dcéra Sion, lebo teraz musíš vyjsť z mesta, budeš bývať na poli a prídeš až do Babylonu. Tam budeš vyslobodená. Tam ťa vykúpi Hospodin z rúk tvojich nepriateľov. 11 Teraz sa zhromaždili proti tebe mnohé národy, ktoré hovoria: Nech je znesvätená a nech sa naše oko napasie pohľadom na Sion. 12 Oni však nepoznajú myšlienky Hospodinove a nechápu Jeho zámer, že ich zhromaždil ako snopy na holohumnici. 13 Vstaň a mláť, dcéra Sion, lebo ti spravím železné rohy a bronzové kopytá, takže mnohé národy rozdrvíš, pre Hospodina ich korisť podrobíš kliatbe a ich bohatstvo Pánovi celej zeme. 14 Teraz si však narob krvavé zárezy, dcéra porobená, súžili nás obliehaním. Palicou budú biť po tvári sudcu Izraela.