Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

20 O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu 21 a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť.