Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Prosba za pravé poznanie spasenia

15 Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým,
16 neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, 17 aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho 18 a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých,