Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Vzrastajte v cnostnom živote!

3 Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť,