Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

10 Ona, roztrpčená v duši, sa modlila k Hospodinovi a veľmi plakala.