Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Apoštol ďakuje Bohu za Korintských

4 Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi,
5 že ste v Ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou, 6 len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi, 7 takže nemáte nedostatok v nijakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista.