Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Hospodin kráľom nad celou zemou

1 Hľa, prichádza deň Hospodinov, a korisť tebe odňatá bude rozdelená uprostred teba.
2 Vtedy zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do boja; mesto bude dobyté, domy vyplienené a ženy zhanobené. Polovica mesta vyjde do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vyhladený z mesta. 3 Lebo Hospodin vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň boja. 4 V ten deň zastanú Jeho nohy na Olivovom vrchu, ktorý leží východne od Jeruzalema, takže sa Olivový vrch rozštiepi spolovice na východ a na západ. Vznikne veľmi veľké údolie a ustúpi polovica vrchu na sever a polovica na juh. 5 Budete odtiaľ utekať údolím mojich vrchov, pretože údolie bude siahať až k Ácalu. Budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za čias judského kráľa Uziju. Vtedy príde Hospodin, môj Boh, a všetci svätí s Ním. 6 V ten deň nebude svetla, ani zimy ani mrazu; 7 bude to jeden deň - známy len Hospodinovi - ani deň ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo. 8 V ten deň vytrysknú živé vody z Jeruzalema: polovica k východnému a polovica k západnému moru. Tak to bude v lete i v zime. 9 Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude Hospodin jediný a Jeho meno jediné. 10 Celá zem sa premení na rovinu od Geby po Rimón na juh od Jeruzalema. No Jeruzalem bude vyvýšený a ostane na svojom mieste od brány Benjamínskej až po miesto Prvotnej brány, po Rožnú bránu a od veže Chananeél až po Kráľovské lisy. 11 Budú v ňom bývať; vojnovej kliatby viac už nebude, takže Jeruzalem bude bývať v bezpečí. 12 Túto ranu zošle Hospodin na všetky národy, ktoré bojovali proti Jeruzalemu: Telo im bude odhnívať, aj keď budú stáť na nohách, oči im budú zahnívať v jamkách a jazyk im zhnije v ústach. 13 V ten deň zavládne medzi nimi veľký zmätok od Hospodina, tak že jeden druhého chytia za ruku a ruka jedného siahne na ruku druhého. 14 Aj Júda bude bojovať proti Jeruzalemu. Bude nahromadené bohatstvo všetkých okolitých národov, zlato a striebro a veľmi mnoho šatstva. 15 Podobná pliaga bude na koňoch, muliciach, ťavách a osloch a na všetkom dobytku, ktorý bude v táboroch. 16 Všetci, ktorí ostanú z rozličných národov, čo tiahli proti Jeruzalemu, budú putovať z roka na rok, aby sa klaňali kráľovi, Hospodinovi mocností, a svätili sviatok stánkov. 17 Ale nad čeľaďou zeme, ktorá z nich nepríde do Jeruzalema klaňať sa kráľovi, Hospodinovi mocností, nebude dážď. 18 Ak čeľaď Egypta nepríde a neukáže sa, ani nad ňou nebude pršať; postihne ju pliaga, ktorou Hospodin raní národy, čo neprídu svätiť sviatok stánkov. 19 To bude trest za hriech Egypta a všetkých národov, ktoré neprídu sláviť sviatok stánkov. 20 V ten deň bude na zvončekoch koní napísané: Svätý pre Hospodina! V dome Hospodinovom bude hrncov ako obetných čiaš pred oltárom. 21 Každý hrniec v Jeruzaleme a v Judsku bude svätý Hospodinovi mocností; všetci obetujúci prídu, zoberú si z nich a budú v nich variť. V ten deň nebude už kupcov v dome Hospodina mocností.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk