Predchádzajúca kapitola

99. kapitola

Oslava svätého Hospodina - Kráľa

1 Hospodin je Kráľom, chvejú sa národy; On sedí nad cherubmi, kláti sa zem.
2 Hospodin na Sione je veľký, vyvýšený nad všetky národy. 3 Nech chvália Tvoje meno, veľké a úžasné; On je svätý! 4 Moc kráľova miluje právo. Ty si založil poriadok, Ty si zaviedol právo a spravodlivosť v Jákobovi. 5 Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha, a klaňajte sa pred Jeho podnožou; On je svätý! 6 Mojžiš a Áron boli medzi Jeho kňazmi, Samuel medzi vzývateľmi Jeho mena; vzývali Hospodina a On ich vypočul; 7 v oblačnom stĺpe hovoril s nimi a oni zachovávali Jeho svedectvá a príkazy, čo im On vydal. 8 Ó Hospodine, Bože náš, Ty si ich vypočul; Ty si im býval odpúšťajúcim Bohom i pomstiteľom ich výčinov. 9 Nuž, vyvyšujte Hospodina, nášho Boha, a pred Jeho svätým vrchom klaňajte sa; lebo Hospodin, náš Boh, je svätý!