Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

68. kapitola

Hospodinovo víťazstvo

1 Pre hudobný prednes. Dávidov žalm. Pieseň.
2 Povstane Boh a rozpŕchnu sa Jeho nepriatelia, zutekajú pred Ním tí, čo Ho nenávidia. 3 Ako býva odviaty dym, tak ich zaveješ, ako sa rozpúšťa vosk nad ohňom, tak zhynú bezbožníci pred Bohom. 4 Ale spravodliví sa radujú, jasajú pred Bohom, tešia sa v radosti. 5 Spievajte Bohu, ospevujte Jeho meno! Urovnávajte cestu Tomu, ktorý prichádza púšťou! Jeho meno je Hospodin, jasajte pred Ním! 6 Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svätom príbytku. 7 Boh osamelých vracia domov, väzňov vyvádza do blahobytu; len odbojníci ostávajú vo vyschnutej krajine. 8 Bože, keď si vychádzal pred svojím ľudom, keď si kráčal púšťou, Sela, 9 triasla sa zem a nebo vydávalo rosu pred Bohom, pred Bohom Izraela chvel si Sinaj. 10 Dedičstvo svoje pokropil si hojným dažďom, Bože, a umdlievajúce si upevňoval. 11 Tvoje stádo býva v ňom, vo svojej dobrote si ho pripravil pre biednych, ó Bože. 12 Pán vydal ohlas, veľký je zástup zvestovateľkýň víťazstva. 13 Králi vojsk utekajú, utekajú a pani domu delí korisť. 14 Či chcete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, zo žltkastého zlata sú jej perute. 15 Keď Všemohúci rozohnal tam kráľov, snežilo na Salmóne. 16 Vrch Bášán je Božím vrchom, vrch Bášán je kopcovitý vrch. 17 Vy, kopcovité vrchy, prečo hľadíte úkosom na vrch, čo Boh si zvolil za príbytok? Veru, tam bude večne tróniť Hospodin! 18 Božích vozov je desaťtisíckrát tisíc; Pán prišiel do svätyne zo Sinaja. 19 Vystúpil si na výsosť, odviedol si zajatcov, ľudí si prijal ako dar, ešte aj odbojných, aby si trónil, Hospodine, Bože. 20 Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása. Sela. 21 Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti. 22 Iste Boh roztriešti hlavu svojim nepriateľom, vlasaté temeno tomu, kto chodí vo svojich vinách. 23 Povedal Pán: Ja ich navrátim z Bášánu, navrátim z hlbín mora, 24 aby si si ponoril nohu do krvi a aby jazyk tvojich psov mal podiel z nepriateľov. 25 Videli, Bože, Tvoje sprievody, sprievody môjho Boha, Kráľa, do svätyne. 26 Speváci tiahli vopred, hudci za nimi, uprostred bubnujúcich mladých žien. 27 Dobrorečte Bohu, Hospodinovi, v zhromaždeniach, vy, ktorí ste z prameňa Izraela. 28 Tam je Benjamín, najmladší, ich vládca, kniežatá Júdu hromadne, kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftálího. 29 Dokáž svoju moc, Bože! Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás 30 zo svojho chrámu nad Jeruzalemom! Králi Ti budú dary prinášať. 31 Pohroz zvieraťu v tŕstí, čriede býkov a teľatám národov; pošliap tých, ktorí bažia po peniazoch, rozptýľ národy, ktoré milujú vojny! 32 Prídu vznešení z Egypta, Kúš vystrie ruky k Bohu. 33 Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu, ospevujte Pána, Sela, 34 ktorý sa vznáša na nebesiach odvekých nebies! Ajhľa, vydáva svoj hlas, mohutný hlas. 35 Vzdajte moc Bohu! Jeho vznešenosť je nad Izraelom a Jeho moc je v oblakoch. 36 Úžasný je Boh zo svojich svätýň, On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu! Boh je požehnaný!