Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

68. kapitola

Hospodinovo víťazstvo

1 Pre hudobný prednes. Dávidov žalm. Pieseň.
2 Povstane Boh a rozpŕchnu sa Jeho nepriatelia, zutekajú pred Ním tí, čo Ho nenávidia. 3 Ako býva odviaty dym, tak ich zaveješ, ako sa rozpúšťa vosk nad ohňom, tak zhynú bezbožníci pred Bohom. 4 Ale spravodliví sa radujú, jasajú pred Bohom, tešia sa v radosti. 5 Spievajte Bohu, ospevujte Jeho meno! Urovnávajte cestu Tomu, ktorý prichádza púšťou! Jeho meno je Hospodin, jasajte pred Ním! 6 Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svätom príbytku. 7 Boh osamelých vracia domov, väzňov vyvádza do blahobytu; len odbojníci ostávajú vo vyschnutej krajine. 8 Bože, keď si vychádzal pred svojím ľudom, keď si kráčal púšťou, Sela, 9 triasla sa zem a nebo vydávalo rosu pred Bohom, pred Bohom Izraela chvel si Sinaj. 10 Dedičstvo svoje pokropil si hojným dažďom, Bože, a umdlievajúce si upevňoval. 11 Tvoje stádo býva v ňom, vo svojej dobrote si ho pripravil pre biednych, ó Bože. 12 Pán vydal ohlas, veľký je zástup zvestovateľkýň víťazstva. 13 Králi vojsk utekajú, utekajú a pani domu delí korisť. 14 Či chcete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, zo žltkastého zlata sú jej perute. 15 Keď Všemohúci rozohnal tam kráľov, snežilo na Salmóne. 16 Vrch Bášán je Božím vrchom, vrch Bášán je kopcovitý vrch. 17 Vy, kopcovité vrchy, prečo hľadíte úkosom na vrch, čo Boh si zvolil za príbytok? Veru, tam bude večne tróniť Hospodin! 18 Božích vozov je desaťtisíckrát tisíc; Pán prišiel do svätyne zo Sinaja. 19 Vystúpil si na výsosť, odviedol si zajatcov, ľudí si prijal ako dar, ešte aj odbojných, aby si trónil, Hospodine, Bože. 20 Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása. Sela. 21 Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti. 22 Iste Boh roztriešti hlavu svojim nepriateľom, vlasaté temeno tomu, kto chodí vo svojich vinách. 23 Povedal Pán: Ja ich navrátim z Bášánu, navrátim z hlbín mora, 24 aby si si ponoril nohu do krvi a aby jazyk tvojich psov mal podiel z nepriateľov. 25 Videli, Bože, Tvoje sprievody, sprievody môjho Boha, Kráľa, do svätyne. 26 Speváci tiahli vopred, hudci za nimi, uprostred bubnujúcich mladých žien. 27 Dobrorečte Bohu, Hospodinovi, v zhromaždeniach, vy, ktorí ste z prameňa Izraela. 28 Tam je Benjamín, najmladší, ich vládca, kniežatá Júdu hromadne, kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftálího. 29 Dokáž svoju moc, Bože! Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás 30 zo svojho chrámu nad Jeruzalemom! Králi Ti budú dary prinášať. 31 Pohroz zvieraťu v tŕstí, čriede býkov a teľatám národov; pošliap tých, ktorí bažia po peniazoch, rozptýľ národy, ktoré milujú vojny! 32 Prídu vznešení z Egypta, Kúš vystrie ruky k Bohu. 33 Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu, ospevujte Pána, Sela, 34 ktorý sa vznáša na nebesiach odvekých nebies! Ajhľa, vydáva svoj hlas, mohutný hlas. 35 Vzdajte moc Bohu! Jeho vznešenosť je nad Izraelom a Jeho moc je v oblakoch. 36 Úžasný je Boh zo svojich svätýň, On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu! Boh je požehnaný!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk