Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

28. kapitola

Prosba a vďaka smrťou ohrozeného

1 Dávidov. K Tebe volám, Hospodine, moja skala, neodmlčuj sa mi, aby som pre Tvoje mlčanie nebol podobný tým, čo zostupujú do hrobu.
2 Počuj hlas môjho úpenia, keď volám k Tebe o pomoc, keď dvíham ruky k veľsvätyni Tvojho chrámu! 3 Nestrhuj ma s bezbožnými a s páchateľmi neprávosti, ktorí vľúdne hovoria s blížnymi, lež nešľachetnosť majú v srdci. 4 Odplať im podľa ich skutkov a podľa ich zlých činov, odplať im podľa diela ich rúk, odmeň ich podľa zásluhy! 5 Lebo nechápu skutky Hospodinove, ani diela Jeho rúk. Zborí a nevystaví ich. 6 Požehnaný je Hospodin, lebo vyslyšal hlas mojich úpení. 7 Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou. 8 Hospodin je silou svojmu ľudu a záchrannou pevnosťou pre svojho pomazaného. 9 Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu, buď mu pastierom a nos ho naveky.