Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Hospodin a jeho Pomazaný

1 Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti?
2 Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému: 3 Spretŕhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich putá! 4 Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, Pán sa im vysmieva. 5 Vtedy prehovorí k nim rozhnevaný a vo svojej prchkosti ich vydesí: 6 Ja sám som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svätom vrchu! 7 Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo. Riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil. 8 Žiadaj si odo mňa, a dám Ti národy ako dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva. 9 Roztlčieš ich železným prútom, rozbiješ ako hlinenú nádobu. 10 Tak teraz, králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť, sudcovia zeme! 11 Slúžte Hospodinovi s bázňou a s chvením Mu bozkávajte nohy, 12 aby sa nerozhneval a vy aby ste cestou nezahynuli; lebo náhle vzplanie Jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, čo sa k Nemu utiekajú!