Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Peter uzdravil chromého

1 V modlitebnú hodinu o tretej popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu.
2 Práve priniesli muža, chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 A ten, keď videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu. 4 Peter a Ján zahľadeli sa uprene na neho a povedali: Pozri na nás! 5 I podíval sa pozorne na nich, lebo dúfal, že dostane niečo od nich. 6 I povedal mu Peter: Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď! 7 Nato ho chytil za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocneli mu nohy a kĺby, 8 takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha. 9 A všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha. 10 I poznali ho, že je to ten, čo sedával pri chrámových Krásnych dverách a prosieval o almužnu; a zachvátil všetkých údes a vytrženie nad tým, čo sa s ním stalo.

Druhá reč Petrova

11 A keďže sa potom pridržiaval Petra a Jána, všetok ľud zbehol sa k nim do siene, takzvanej Šalamúnovej, a všetci boli prestrašení.
12 Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: Mužovia izraelskí, čo sa divíte tomuto? Alebo čo hľadíte na nás tak uprene, akoby sme svojou silou alebo zbožnosťou boli spôsobili, že chodí! 13 Boh Abrahámov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, keď Pilát usúdil, že Ho treba prepustiť. 14 Vy ste zapreli toho Svätého a Spravodlivého a vyžiadali si ako milosť muža-vraha, 15 ale zamordovali ste Vodcu života, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych; a my sme svedkami toho. 16 A teraz pre vieru v Jeho meno prinavrátilo Jeho meno silu tomu, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze Neho, dala mu toto úplné zdravie pred tvárou všetkých vás. 17 Ale teraz viem, bratia, že ste to z nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední mužovia; 18 Boh však takto splnil, čo predzvestoval ústami všetkých prorokov, totiž, že jeho Pomazaný bude trpieť. 19 Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy, 20 prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána a aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša, 21 ktorého musia prijať nebesá až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov. 22 Veď Mojžiš riekol: Pán Boh vzbudí vám spomedzi vašich bratov proroka ako mňa; toho budete poslúchať vo všetkom, čokoľvek bude vám hovoriť; 23 ale vyhubená bude z ľudu každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka. 24 Všetci proroci od Samuela rad radom, ktoríkoľvek hovorili, zvestovali aj tieto dni. 25 Vy ste synovia prorokov a synovia zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky čeľade zeme. 26 Predovšetkým vám teda vzkriesil Boh svojho Služobníka a poslal Ho, aby vás požehnal tým, že vás všetkých odvráti od vašich neprávostí.