Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Cudzie národy medzi Izraelcami

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hospodin v krajine, aby nimi skúšal všetkých Izraelcov, ktorí nepoznali boje o Kanaán;
2 len preto, aby ho pokolenia Izraelcov poznali a aby naučil bojom tých, ktorí ich nepoznali. 3 Toto sú tie národy: päť filištínskych kniežat, všetci Kanaánci, Sidónci a Chivijci, ktorí obývali Libanonské pohorie od vrchu Baal-Chermón až ako sa ide do Chamátu. 4 Títo boli na skúšku pre Izrael, aby sa dokázalo, či bude počúvať príkazy, ktoré Hospodin dal ich otcom skrze Mojžiša. 5 Izraelci bývali uprostred Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebúsejcov, 6 brali si ich dcéry za ženy, dávali svoje dcéry ich synom a slúžili ich bohom.

Otníél

7 Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi: zabudli na Hospodina, svojho Boha, a slúžili baalom a aštartám.
8 Tu vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelcom a odovzdal ich do rúk Kúšán-Rišátajima, kráľa mezopotámskej Sýrie. Izraelci boli osem rokov poddaní Kúšán-Rišátajimovi. 9 Vtedy volali Izraelci k Hospodinovi o pomoc a Hospodin vzbudil Izraelcom záchrancu, ktorý ich zachránil: Kenázovho syna Otníéla, Kálebovho mladšieho brata. 10 Duch Hospodinov zostúpil na neho a on spravoval Izrael. Vytiahol do boja a Hospodin dal Kúšán-Rišátajima, kráľa Sýrie, do jeho moci, a jeho ruka mocne doliehala na Kúšán-Rišátajima. 11 Krajina mala štyridsať rokov pokoj. Potom Kenázov syn Otníél zomrel.

Éhúd

12 Keď Izraelci opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, Hospodin dal moábskemu kráľovi Eglónovi moc nad Izraelom, pretože robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi.
13 Ten sa spojil s Ammóncami a Amálékovcami, vytiahol, porazil Izrael a obsadil Mesto paliem. 14 Izraelci slúžili moábskemu kráľovi Eglónovi osemnásť rokov. 15 Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im vzbudil záchrancu: Éhúda, syna Benjamínca Géru, ktorý bol ľavák. Izraelci poslali po ňom Eglónovi, moábskemu kráľovi, poplatok. 16 Éhúd si zhotovil meč na obe strany ostrý, na lakeť dlhý, a opásal si ho pod šaty na pravé bedro. 17 Odovzdal moábskemu kráľovi Eglónovi poplatok. Eglón bol veľmi tučný muž. 18 Keď Éhúd odovzdal poplatok, prepustil mužov, ktorí poplatok niesli; 19 on sám sa vrátil od tesaných modiel pri Gilgále a povedal: Mám ti, kráľ, čosi tajného povedať. A ten prikázal: Ticho! a všetci, čo stáli okolo neho, vyšli von. 20 Keď Éhúd vošiel k nemu, on sedel vo svojej chladnej hornej sieni, ktorú mal sám pre seba. Éhúd povedal: Mám pre teba Boží odkaz. A on vstal zo stolca. 21 Vtedy siahol Éhúd ľavou rukou po meči na pravom bedre, chytil ho a vrazil mu ho do brucha, 22 takže za čepeľou vnikla aj rukoväť; a sadlo sa zavrelo za čepeľou, lebo meč mu nevytiahol z brucha; nato vyšiel zadným východom. 23 Potom Éhúd šiel cez stĺporadie, zavrel za sebou dvere hornej siene a zamkol. 24 Len čo vyšiel, prišli sluhovia, a keď videli dvere hornej siene zavreté, povedali: Odbavuje si potrebu v chladnej sieni. 25 Čakali až do zunovania. On však neotváral dvere hornej siene. Vzali kľúč a otvorili; a hľa, ich pán ležal mŕtvy na zemi. 26 Ale kým oni otáľali, Éhúd ušiel; prešiel popri tesaných modlách a unikol do Seíry. 27 Len čo došiel, zatrúbil na Efrajimskom pohorí na trúbu, Izraelci zostúpili s ním z pohoria a on na ich čele. 28 Povedal im: Nasledujte ma, lebo Hospodin vám vydal do rúk vašich nepriateľov Moábcov. Oni zostúpili za ním a zabrali Moábcom jordánske brody, a nikomu nedovolili prejsť. 29 Vtedy pobili z Moábcov do desaťtisíc mužov, všetko silných a udatných; nikto sa nezachránil. 30 Tak bol v ten deň pokorený Moáb pod moc Izraela a krajina mala pokoj na osemdesiat rokov.

Šamgar

31 Po ňom nastúpil Anátov syn Šamgar; ten pobil šesťsto Filištíncov voliarskym bodlom, a tiež vyslobodil Izrael.