Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

1 V tom čase ešte nebolo kráľa v Izraeli. V tom čase si hľadal kmeň Dán dedičné vlastníctvo, aby sa usadil, lebo dovtedy sa mu nedostalo dedičného vlastníctva medzi kmeňmi Izraela.

Presťahovanie kmeňa Dán

2 Preto Dánovci vyslali zo svojej čeľade päť mužov, udatných bojovníkov zo svojich končín, z Corey a Eštáólu, na výzvedy do krajiny, preskúmať ju. Povedali im: Choďte a preskúmajte tú krajinu. Prišli na Efrajimské pohorie k Míchovmu domu a zostali tam cez noc.
3 Keď boli pri Míchovom dome, poznali hlas mládenca Lévíjca, zabočili tam a povedali: Kto ťa sem doviedol? Čo tu robíš? Čo tu máš? 4 On odpovedal: Tak a tak sa so mnou Mícha ujednal; najal si ma a stal som sa jeho kňazom. 5 Povedali mu: Dopytuj sa Boha, nech sa dozvieme, či cesta, ktorou chceme ísť, sa vydarí. 6 Kňaz im odpovedal: Choďte v pokoji! Cesta, ktorú konáte, je pod Božím dohľadom. 7 Päť mužov šlo ďalej; prišli do Lajišu a videli, že obyvatelia v ňom bývali bezpečne, na spôsob Sidóncov, v pokoji a bezstarostne, v ničom na zemi nemali nedostatok; naopak, mali bohatstvo, boli ďaleko od Sidóncov a nemali s nikým spojenie. 8 Keď sa vrátili k svojim bratom do Corey a Eštáólu, bratia sa ich opýtali: Akú správu prinášate? 9 Odpovedali: Hor sa! Poďme proti nim! Videli sme totiž krajinu, ktorá je skutočne veľmi dobrá; a vy chcete ostať nečinní? Neváhajte odísť a obsadiť krajinu. 10 Keď tam dôjdete, dostanete sa k dôverčivému ľudu; krajina je to rozľahlá na všetky strany. Hospodin vám ju dal do rúk. Je to miesto, kde niet nedostatku v ničom, čo je na zemi. 11 Pobralo sa odtiaľ, z Corey a Eštáólu, šesťsto ozbrojených mužov z čeľade Dánovcov. 12 Vystúpili a utáborili sa pri Kirjat-Jeáríme v Judsku. Preto sa to miesto do dnešného dňa volá Dánov tábor; leží za Kirjat-Jeárímom. 13 Odtiaľ tiahli ďalej na Efrajimské pohorie a prišli k Míchovmu domu. 14 Piati mužovia, ktorí vyšli na výzvedy do kraja Lajišu, ujali sa slova a povedali svojim bratom: Viete, že v týchto domoch je efód a teráfím, i rezba a zliatina? Uvážte, čo máte robiť! 15 Zabočili tam a vstúpili do domu mladého Lévíjca, do domu Míchovho, a pozdravili ho. 16 Šesťsto ozbrojených mužov spomedzi Dánovcov stálo pred bránou. 17 Piati mužovia, ktorí vyšli na výzvedy do kraja, vnikli tam a vzali rezbu, efód, teráfím i zliatinu, kým kňaz spolu so šesťsto ozbrojenými mužmi stál pri vchode brány. 18 Keď tamtí vnikli do Míchovho domu a vzali rezbu, efód, teráfím a zliatinu, kňaz im povedal: Čo to robíte? 19 Odpovedali mu: Mlč! Polož si ruku na ústa a poď s nami; buď nám otcom a kňazom! Či ti je lepšie byť kňazom v dome jedného muža, alebo byť kňazom kmeňa a čeľade v Izraeli? 20 Kňaz sa uspokojil; vzal efód, teráfím a rezbu a pripojil sa k ľudu. 21 Nato sa obrátili a odišli. Ženy, deti, stáda a vzácne veci dali dopredu. 22 Keď sa vzdialili od Míchovho domu, pozvolávali sa mužovia, čo bývali v domoch pri Míchovom dome, a dostihli Dánovcov. 23 Keď zakričali na Dánovcov, tí sa obrátili a pýtali sa Míchu: Čo chceš, že si zvolal svojich ľudí? 24 Odpovedal: Vzali ste mojich bohov, ktorých som si zhotovil, aj s kňazom, a odišli ste. Čo mi tu ešte zostáva? Ešte sa ma pýtate: Čo ti je? 25 Dánovci mu povedali: Neozývaj sa nám viac, lebo rozhorčení ľudia by vás mohli napadnúť a stratíš vlastný život i život svojich domácich. 26 Nato Dánovci odišli svojou cestou. Keď Mícha videl, že sú mocnejší ako on, obrátil sa a vrátil sa domov. 27 Oni však vzali to, čo si Mícha zhotovil, aj kňaza, ktorého mal, a tiahli proti Lajišu, proti pokojnému a dôverčivému ľudu, pobili ho ostrím meča a mesto spálili. 28 Nikto neprišiel na pomoc, lebo mesto bolo ďaleko od Sidónu a nemalo s nikým spojenie. Ležalo totiž v údolí Bét-Rechóbu. Potom znova vystavili mesto a usadili sa v ňom. 29 Mesto nazvali Dánom, podľa mena svojho praotca Dána, ktorý sa narodil Izraelovi. Predtým sa mesto volalo Lajiš. 30 Potom si Dánovci postavili vyrezávanú modlu a Jonatán, syn Mojžišovho syna Géršoma, a jeho synovia boli kňazmi v kmeni Dánovcov až do času, keď obyvateľstvo putovalo do vyhnanstva. 31 Vyrezávanú modlu, ktorú Mícha urobil, vztýčili a zostala tam, dokiaľ dom Boží stál v Šíle.