Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Ospravedlnení nie sú pod zákonom

1 Či neviete, bratia - veď hovorím ľuďom, ktorí poznajú zákon - že zákon panuje nad človekom, kým (človek) žije?
2 Lebo vydatú ženu viaže zákon k mužovi, kým je živý. Ale ak muž umrie, je oslobodená od mužovho zákona. 3 A tak teda, ak žije s iným mužom, dokiaľ jej muž žije, bude cudzoložnica. Ale ak jej muž umrel, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. 4 Práve tak, bratia moji, aj vy ste umreli zákonu skrze telo Kristovo, aby ste náležali inému, Tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. 5 Lebo keď sme boli v tele, hriešne vášne, ktoré vyvolal zákon, pôsobili v našich údoch, aby sme prinášali ovocie smrti. 6 Ale teraz sme oslobodení od zákona, keďže sme umreli tomu, čím sme boli viazaní, takže slúžime novým spôsobom ducha, a nie starým spôsobom litery.

Zo zákona si uvedomujeme hriech

7 Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vôbec nie! Ale hriech som nepoznal; (poznal som ho) len skrze zákon, lebo ani žiadosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal: nepožiadaš!
8 Ale hriech, keď sa mu prikázaním dostala príležitosť, vzbudil vo mne všelijaké žiadosti. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy. 9 Ja som však žil kedysi bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil, 10 a ja som umrel; i ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo poslúžiť na život, bolo mi na smrť. 11 Hriech totiž, keď sa mu prikázaním dostala príležitosť, oklamal ma a tým ma usmrtil. 12 A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. 13 Teda to dobré spôsobilo mi smrť? Vôbec nie! Ale hriech, aby sa ukázal ako hriech, spôsobil mi tým dobrým smrť, aby sa (tak) hriech tým prikázaním stal nadmieru hriešnym.

Proti hriechu je zákon bezmocný

14 Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný hriechu.
15 Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím. 16 A keď konám, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. 17 A tak už nie ja robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 18 Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. 19 Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. 20 Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 21 Pre mňa, ktorý chcem konať dobré, nachádzam teda zákon, že zlé je pri mne. 22 Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, 23 ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. 24 Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? 25 Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána! A tak teda ja - ten istý - svojou mysľou slúžim zákonu Božiemu, telom však zákonu hriechu.