Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Stráže pri bránach

1 Keď boli hradby vystavené, dal som osadiť vráta a určení boli vrátnici, speváci a levíti.
2 Velením nad Jeruzalemom som poveril svojho brata Chanáního a veliteľa hradu Chananju, lebo bol spoľahlivejší a bohabojnejší ako mnohí iní. 3 Prikázal som im: Nech neotvárajú brány Jeruzalema, kým slnko nezačne hriať; a nech stráže zatvárajú vráta, kým tam ešte stoja, a vy ich zamknite. Z obyvateľov Jeruzalema postav stráže, jedných na strážne stanovište, druhých pred vlastný dom.

Zoznam navrátených so Zerubbábelom

4 Mesto bolo rozľahlé a veľké, ale bolo v ňom málo ľudu a domy sa nestavali.
5 Tu mi dal môj Boh vnuknutie, aby som zhromaždil šľachticov a predstavených i ľud a zapísal ich do rodových zoznamov. Našiel som zoznam tých, ktorí sa vrátili na začiatku, a v ňom som našiel napísané: 6 Toto sú ľudia z provincie, ktorí prišli zo zajatia, do ktorého ich odvliekol babylonský kráľ Nebúkadnecar; vrátili sa do Jeruzalema a Judska, každý do svojho mesta. 7 Pri šli so Zerubbábelom, Jéšúom, Nehemiášom, Azarjom, Raamjom, Nachamáním, Mordochajom, Bilšánom, Misperetom, Bigvajom, Nechúmom a Baanom. Počet mužov izraelského ľudu: 8 Potomkov: Parášových dvetisícstosedemdesiatdva; 9 Šefatjových tristosedemdesiatdva; 10 Árachových šesťstopäťdesiatdva; 11 Pachat-Móábových, to jest potomkov Jéšúových a Jóábových, dvetisícosemstoosemnásť; 12 potomkov Élámových tisícdvestopäťdesiatštyri; 13 Zattúových osemstoštyridsaťpäť; 14 Zakkájových sedemstošesťdesiat; 15 Binnújových šesťstoštyridsať osem; 16 Bébájových šesťstodvadsať osem; 17 A z gádových dvetisíctristodvadsaťdva; 18 Adóníkámových šesťstošesťdesiatsedem; 19 Bigvajových dvetisícšesťdesiatsedem; 20 Ádínových šesťstopäťdesiatpäť; 21 potomci Átérových, totiž Chizkijovi deväťdesiatosem; 22 Chášúmových tristodvadsaťosem; 23 Bécájových tristodvadsaťštyri; 24 Chárifových stodvanásť; 25 potomkov Gibeónových deväťdesiatpäť; 26 mužov z Betlehema a Netófy stoosemdesiatosem; 27 z Anátótu stodvadsaťosem; 28 z Bét-Azmávetu štyridsaťdva; 29 z Kirjat-Jeárímu, Kefíry a Beérótu sedemstoštyridsaťtri; 30 z Rámy a Geby šesťstodvadsaťjeden; 31 z Michmáša stodvadsaťdva; 32 z Bételu a Aja stodvadsaťtri; 33 z druhého Nebóa päťdesiatdva; 34 potomkov druhého Eláma tisícdvestopäťdesiatštyri; 35 Chárímových tristodvadsať; 36 mužov z Jericha tristoštyridsaťpäť; 37 mužov z Lód-Chádídu a z Óna sedemstodvadsaťjeden; 38 potomkov Senáových tritisícdeväťstotridsať. 39 Kňazov: potomkov Jedajových z rodiny Jéšúovej deväťstosedemdesiattri; 40 Immérových tisícpäťdesiatdva; 41 Pašchúrových tisícdvestoštyridsaťsedem; 42 potomkov Chárimových tisícsedemnásť. 43 Levítov: potomkov Jéšúových, a to Kadmíélových a Hódédových, sedemdesiatštyri. 44 Spevákov: potomkov Ásáfových stoštyridsaťosem. 45 Vrátnikov: potomkov Šallumových, Átérových, Talmónových, Akkúbových, Chatítových, Šóbajových stotridsať osem. 46 Chrámových nevoľníkov: potomkov Cichových, Chasufových, Tabbótových, 47 Kérósových, Síových, Pádónových, 48 potomkov Lebánových, Chagábových a Šalmajových, 49 potomkov Chánových, Giddélových a Gácharových, 50 potomkov Reájových, Recínových a Nekódových, 51 Gazámových, Uzzových a Páséachových, 52 Besajových, Meúnímových a Nefíšímových, 53 potomkov Bakkúbových, Chakúfových a Charchúrových, 54 Baclítových, Mechídáových a Charšáových, 55 Barkósových, Síserových a Tamáchových, 56 potomkov Necíachových a Chatífových. 57 Potomkov Šalamúnových služobníkov: potomkov Sótajových, Sóferetových a Perídáových, 58 Jaalových, Darkónových a Giddélových, 59 potomkov Šefatjových, Chatílových, Pócheretových z Cebáímu a Ámónových. 60 Všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo tristodeväťdesiatdva. 61 Títo prišli z Tél-Melachu, Tél-Charsy, Kerúb-Addónu a z Imméru, a nemohli uviesť svoju rodinu a pôvod, či pochádzajú z Izraela: 62 potomkovia Delajovi, Tóbijovi a Nekódovi, tých bolo šesťstoštyridsaťdva. 63 Z kňazov: potomkovia Chobajovi, Kócovi a Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a volal sa podľa ich mena. 64 Títo hľadali svoju listinu rodového záznamu, ale keď sa nenašla, boli vyhlásení za nevhodných na kňazskú službu. 65 Miestodržiteľ im povedal, že nesmú jesť z najsvätejších veci, kým nebude ustanovený kňaz pre opytovanie sa pomocou urím a tummím.

Majetok navrátilcov a ich milodary

66 Celý zbor dovedna mal štyridsaťdvatisíctristošesťdesiat ľudí
67 okrem otrokov a otrokýň, ktorých bolo sedemtisíc tristotridsaťsedem. Mali i dvestoštyridsaťpäť spevákov a speváčok. 68 Tiav mali štyristotridsaťpäť, oslov šesťtisícsedemstodvadsať. 69 Niekoľkí z predákov rodín darovali na dielo: miestodržiteľ pridal k pokladom tisíc zlatých drachiem, päťdesiat čiaš na kropenie a päťstotridsať kňazských oblekov. 70 Z predákov rodín pridali k pokladu určenému na dielo dvadsaťtisíc zlatých drachiem a dvetisícdvesto mín striebra. 71 Toho, čo darovali ostatní z ľudu, bolo dvadsaťtisíc zlatých drachiem, dvetisíc mín striebra a šesťdesiatsedem kňazských oblekov. 72 Potom sa kňazi, levíti, vrátnici, speváci ako aj niektorí z ľudu, chrámoví nevoľníci i celý Izrael usadili vo svojich mestách. Keď prišiel siedmy mesiac, Izraelci boli už vo svojich mestách.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk