5. kapitola

Ježišove reči na vrchu

1 Keď (Ježiš) videl zástupy, vystúpil na vrch, a keď si sadol, pristúpili k Nemu Jeho učeníci.
2 Otvoril ústa a učil ich:

Blahoslavenstvá

3 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.
4 Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. 5 Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. 6 Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. 7 Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. 8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. 9 Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. 11 Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; 12 radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

O soli zeme a o svetle sveta

13 Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.
14 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. 15 Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. 16 Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Ježiš a zákon

17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť;
18 lebo veru vám hovorím: Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. 19 Kto by teda zrušil čo aj len jedno z týchto najmenších prikázaní, a tak učil ľudí, bude pomenovaný najmenším v kráľovstve nebeskom; ale kto by konal a učil (podľa nich), bude pomenovaný veľkým v kráľovstve nebeskom. 20 Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. 22 Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! - prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! - prepadne ohnivému peklu. 23 Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar. 25 Pokonaj sa čím skôr so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia. 26 Vpravde hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do poslednej koruny. 27 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! 28 Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. 29 Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. 30 A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla. 31 A bolo povedané: Kto by prepustil manželku, nech jej dá priepustný list. 32 Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek prepúšťa manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží. 33 Opäť ste počuli, že bolo povedané otcom: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy! 34 Ale ja vám hovorím: Nijako neprisahajte: ani na nebo, lebo je Božím trónom; 35 ani na zem, lebo Mu je podnožou; ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého kráľa; 36 ani len na vlastnú hlavu nebudeš prisahať, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. 37 Ale nech je vaša reč: áno - áno; nie - nie; lebo čo je nad to, je od zlého. 38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. 39 Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé, 40 a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť; 41 a ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. 42 Kto ťa prosí, tomu daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. 43 Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia; 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. 46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? 47 A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.