Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Posolstvo Jána Krstiteľa

1 Keď Ježiš vydal dvanástim učeníkom rozkazy, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.
2 Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k Nemu svojich učeníkov, 3 aby sa Ho spýtali: Či si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? 4 Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: 5 slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. 6 Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne.

Svedectvo Kristovo o Jánovi

7 Keď (poslovia) odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vy šli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem-tam kolíše?
8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa, tí, čo nosia mäkké rúcho, bývajú v kráľovských domoch. 9 Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. 10 Toto je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu. 11 Veru vám hovorím: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. 12 Odo dní Jána Krstiteľa až dodnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú. 13 Lebo všetci proroci aj zákon až po Jána prorokovali. 14 Ale ak chcete prijať: on je Eliáš, ktorý má prísť. 15 Kto má uši, nech počuje! 16 Čomu však pripodobním toto pokolenie? Podobné je deťom, ktoré sedia na námestiach a privolávajú ostatným: 17 Pískali sme vám, netancovali ste; plakali sme, a nenariekali ste. 18 Prišiel totiž Ján, ani nejedol, ani nepil, a hovoria: Démonom je posadnutý! 19 Prišiel Syn človeka, jedol a pil, a hovoria: Ajhľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami.

Hrozba nekajúcim mestám

20 Vtedy začal karhať mestá preto, že sa nekajali, hoci sa stalo v nich najviac Jeho divov:
21 Beda ti, Chorazim; beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a v Sidone boli stali divy, ktoré sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a na popole. 22 Ale vravím vám: Ľahšie bude v deň súdny Týru a Sidonu ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, budeš sa vari až do neba vyvyšovať? Zrútiš sa až do podsvetia. Keby sa v Sodome stali divy, ktoré sa stali v tebe, stála by až dodnes. 24 Ale vravím vám, že ľahšie bude v deň súdny Sodome ako tebe.

Ježiš chváli Otca a k sebe volá preťažených

25 V ten istý čas riekol Ježiš: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám;
26 áno, Otče, lebo tak sa Ti páčilo. 27 Všetko mi odovzdal môj Otec, a nikto nepozná Syna, len Otec, ani Otca nikto nepozná, len Syn a komu by Syn chcel zjaviť. 28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; 30 lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!