Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

25. kapitola

Rok slávnostného odpočinku

1 Potom hovoril Hospodin Mojžišovi na vrchu Sinaj:
2 Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech krajina zachová slávnostný odpočinok Hospodinovi. 3 Šesť rokov obsievaj svoje pole, šesť rokov rež svoju vinicu a oberaj jej úrodu. 4 Siedmy rok nech má krajina prísny slávnostný odpočinok, čas slávnostného odpočinku pre Hospodina. Neobsievaj svoje pole a nerež svoju vinicu. 5 Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve; hrozno svojej neobrobenej vinice neoberaj; nech má krajina rok slávnostného odpočinku. 6 Úroda slávnostného odpočinku krajiny bude vám slúžiť za pokrm: tebe, tvojmu sluhovi, tvojej služobnici, tvojmu nádenníkovi a usadlíkovi, ktorí sa zdržujú u teba ako cudzinci, 7 tvojmu dobytku a zvieratám, ktoré sú v tvojej krajine; všetka jej úroda nech ti slúži za pokrm.

Jubilejný rok

8 Odpočítaj sedem rokov slávnostného odpočinku, sedemkrát sedem rokov, a čas siedmich rokov slávnostného odpočinku ti vydá štyridsaťdeväť rokov.
9 Potom v siedmom mesiaci desiateho dňa toho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v deň zmierenia daj trúbiť na rohu po celej svojej krajine; 10 tak posväťte päťdesiaty rok a vyhláste v krajine oslobodenie pre všetkých obyvateľov. Nech vám je to jubilejným rokom, keď každý z vás má sa vrátiť k svojmu vlastníctvu a každý má sa vrátiť ku svojej čeľadi. 11 Tento päťdesiaty rok nech vám je jubilejným rokom: nesejte a nezožnite, čo vám samo vyrástlo, a neoberajte svoju neobrobenú vinicu. 12 Lebo je to jubilejný rok; nech vám je svätý; živte sa z úrody poľa. 13 V tomto jubilejnom roku nech sa každý vráti ku svojmu vlastníctvu. 14 Ak niečo predáš svojmu súkmeňovcovi, alebo kúpiš od svojho súkmeňovca, nepoškodzujte sa navzájom. 15 Podľa počtu rokov po jubilejnom roku kupuj od svojho súkmeňovca a podľa počtu ročných úrod nech ti on predáva. 16 Ak je mnoho rokov, zvýš kúpnu cenu, ak je málo rokov, zníž kúpnu cenu, lebo ti predáva vlastne počet úrod. 17 Nekrivdite si navzájom; ale bojte sa svojho Boha, lebo ja som Hospodin, váš Boh. 18 Preto plňte moje ustanovenia, zachovávajte moje právne predpisy a plňte ich; tak budete bezpečne bývať v krajine. 19 Krajina bude vydávať svoje ovocie a vy sa budete môcť najesť do sýtosti a budete v nej bezpečne bývať. 20 Ak by ste namietali: Čo budeme jesť na siedmy rok, veď nebudeme siať ani svoju úrodu nebudeme zberať, 21 dám vám svoje požehnanie v šiestom roku, takže vám vydá úrodu na tri roky. 22 Keď budete siať v ôsmom roku, budete jesť zo starej úrody až do deviateho roku; pokiaľ nedozrie jeho úroda, budete jesť zo starej. 23 Zem sa nesmie natrvalo predávať, lebo zem je moja; a vy ste cudzincami a usadlíkmi u mňa.

Výkup majetkov a jubilejný rok

24 V celej krajine, ktorá je vo vašom vlastníctve, zaručte spätný výkup zeme.
25 Ak tvoj brat schudobnie a predá zo svojho vlastníctva, nech predstúpi jeho výkupca, jeho najbližší príbuzný a nech vykúpi, čo jeho brat predal. 26 Ak niekto nebude mať výkupcu a dochodilo by mu to, totiž zadovážil by si toľko, koľko činí výkupné, 27 nech si spočíta roky od predaja a zvyšok nech nahradí tomu, komu to odpredal; tak sa znova vráti k svojmu vlastníctvu. 28 Ak si však nemôže zadovážiť toľko, aby nahradil to, čo predal, ostane to v rukách kupujúceho až do jubilejného roku. V jubilejnom roku tento nech odstúpi a on nech sa vráti k svojmu vlastníctvu. 29 Ak niekto predá obytný dom v ohradenom meste, bude mať právo na výkup až do konca roku predaja; celý rok bude mať právo na výkup. 30 Ak sa nevykúpi do uplynutia celého roka, ostane dom v ohradenom meste natrvalo kupcovým po všetky jeho pokolenia. V jubilejnom roku nemusí odstúpiť. 31 Ale dedinské domy, ktoré nie sú ohradené múrom, majú sa počítať k poliam krajiny. Platí pre ne právo výkupu a v jubilejnom roku kupujúci musí odstúpiť. 32 Čo sa týka miest levítov a domov v mestách, ktoré oni vlastnia, levíti budú mať kedykoľvek právo na výkup. 33 Ak niekto z levítov nepoužije právo na výkup, nech sa v jubilejnom roku uvoľní predaný dom v meste jeho vlastníctva, lebo domy v mestách levítov sú ich vlastníctvom uprostred Izraelcov. 34 Ale pastviny svojich miest nesmú predať, lebo sú ich trvalým vlastníctvom.

Ochrana schudobnených

35 Ak tvoj brat schudobnie a nevládze sa udržať pri tebe, ty mu vypomôž; nech žije pri tebe ako cudzinec a usadlík.
36 Neber od neho úroky ani príplatok, ale boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe. 37 Svoje peniaze mu nedávaj na úroky, ani svoj pokrm za príplatok. 38 Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby som vám dal Kanaán a aby som bol vaším Bohom. 39 Ak schudobnie tvoj brat pri tebe a predá sa ti, nedaj mu konať otrockú prácu. 40 Nech bude u teba ako nádenník a usadlík; nech slúži pri tebe do jubilejného roku. 41 Potom nech odíde od teba aj so svojimi synmi a nech sa vráti ku svojej čeľadi a k vlastníctvu svojich otcov, 42 lebo oni sú mojimi sluhami, ktorých som vyviedol z Egypta; nesmú sa predávať za otrokov. 43 Nevládni nad ním ukrutne, ale boj sa svojho Boha. 44 Tvoji sluhovia a slúžky, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov; z nich si kupujte sluhov a slúžky. 45 Aj z jednotlivých usadlíkov, ktorí sa ako cudzinci zdržujú pri vás, môžete si kupovať, aj z ich rodín, ktoré sú pri vás, ktoré oni splodili vo vašej krajine; môžu byť vaším vlastníctvom. 46 Smiete ich dediť pre svojich potomkov; smiete ich držať v stálom vlastníctve a používať ako sluhov. Ale nad svojimi bratmi, Izraelcami, nech nikto nevládne ukrutne. 47 Ak sa cudzinec alebo usadlík vzmôže u teba a tvoj brat schudobnie pri ňom a predá sa cudzincovi, usadlíkovi pri tebe alebo potomkovi z čeľade niektorého cudzinca, 48 po predaní sa bude mať právo na vykúpenie; ktokoľvek z jeho príbuzných ho môže vykúpiť: 49 strýko alebo strýkov syn ho môže vykúpiť, alebo - ak mu dochodí - nech sa vykúpi sám. 50 Nech sa poráta s tým, kto ho kúpil, od roka, v ktorom sa predal, až do jubilejného roka, a predajná cena nech je primeraná počtu rokov, ako keby bol býval za ten čas nádenníkom u neho. 51 Ak je ešte mnoho rokov do jubilejného roka, nech im primerane vráti svoje výkupné z ceny, za ktorú ho on kúpil. 52 Ale ak ostáva málo rokov do jubilejného roku, nech sa poráta s ním; nech primerane k počtu rokov služby vráti svoje výkupné. 53 Ako nádenník z roka na rok zjednaný bude pri ňom; nech nevládne nad ním ukrutne pod tvojím dohľadom. 54 Ak sa nevykúpi takýmto spôsobom, vyslobodí sa v jubilejnom roku, on i jeho synovia s ním. 55 Lebo Izraelci sú mojimi sluhami. Oni sú moji sluhovia, ktorých som vyviedol z Egypta. Ja som Hospodin, váš Boh.